Titel Titel (vertaald) Auteurs Rapportnummer
Aanpassing omgevingsregeling ten behoeve van geluidsberekeningen van lage schermen bij wegverkeerslawaai Update to calculation method for effect of low noise barriers on road traffic noise A Kok, L Bouma 2023-0374
Actualisatie AERIUS Calculator en Monitor 2022 Update to AERIUS Calculator and Monitor 2022 WA Marra, SB Hazelhors, tS Jonkers, JM Joint meeting (Joint meeting) Schram, GJC Stolwijk, TNP Nguyen, KMF Brandt 2022-0121
Afbraak van polyacrylamide en mogelijke vorming acrylamide in diepe plassen. Een literatuurverkenning Degradation of polyacrylamide and possible formation of acrylamide in deep ponds and lakes: a review of the literature M Faber, A Negash, J Vink, W Verweij, E Brand 2023-0126
Air quality assessment 2015–2019 for the European measurement obligation in the Netherlands Beoordeling Nederlandse luchtkwaliteit voor de Europese meetverplichting D Mooibroek, G Stefess 2023-0357
Ammonia deposition measured with Conditional Time-Averaged Gradient (COTAG) systems in the Netherlands. Methodological advances and results for 2012 – 2020 Depositiemetingen van ammoniak met Conditional TimeAveraged Gradient (COTAG) systemen in Nederland. Methodologische doorontwikkeling en resultaten voor 2012-2020 S Rutledge-Jonker, M Braam, R Hoogerbrugge, R Wichink Kruit, E Nemitz, M Twigg, A Moene, A Stolk, A van Pul 2022-0202
An overview of the available data on the mutagenicity and carcinogenicity of styrene Overzicht van de beschikbare informatie over mutageniteit en carcinogeniteit van de stof styreen GAM Eliesen, HAA Proquin, PM Engelfriet 2022-0129
An overview of the available data on the reproductive toxicity of molybdenum and its compounds Molybdeen en zijn verbindingen: een overzicht van de beschikbare informatie over mogelijke reproductietoxiciteit P van Kesteren, R Bogers, JP Zock, P Engelfriet, G Wolterink 2023-0450
Analyse van incidenten met gevaarlijke stoffen bij Brzo Besluit risico's zware ongevallen (Besluit risico's zware ongevallen)-bedrijven 2023 Analysis of incidents with hazardous substances at Seveso companies 2023 HJ Manuel, JHJ Wijten, MPN Spruijt, AG Wolting 2023-0016
Assessing antibiotic resistance of microbial plant protection products using whole genome sequencing Aanbevelingen voor de beoordeling van antibiotica resistentie van microbiologische gewasbeschermingsmiddelen A van Hoek, E de Jong 2023-0150
Background report on UV ultraviolet (ultraviolet) radiation and sunscreen products Achtergrond rapport UV straling en zonnebrandproducten A van Dijk, M Woutersen 2023-0426
Beoordeling mogelijke risico's van chemische stoffen en plastic deeltjes van windturbines op zee Assessment of potential risks of chemicals and plastic particles from offshore wind turbines M Hof, J Bakker, NM Spanbroek 2022-0241
Beoordeling mogelijke risico's van chemische stoffen en plastic deeltjes van windturbines op zee Assessment of potential risks of chemicals and plastic particles from offshore wind turbines M Hof, J Bakker, NM Spanbroek 2023-0241
Beoordeling van chemische stoffen bij gebruik van teruggewonnen cellulose. Een eerste aanzet tot het vaststellen van triggerwaarden Assessment of chemical substances when using recovered cellulose. A first initiative to derive trigger values M Faber, LM de Boer 2023-0370
Bepalen drempelwaarde piekbelastersaanpak Determining the threshold value for measures against peak-load emitters CWM van der Maas, PA Jones, SB Hazelhorst 2023-0313
Beweeggedrag in 2021. Door verschillende groepen in de Nederlandse bevolking Physical activity behaviour in 2021. By different groups in the Dutch population TM Schurink-van 't Klooster, E de Hollander, M Duijvestijn, A Blokstra, W Wendel-Vos 2022-0133
Burgermeetnetwerk Spoor America - Geluidhinder door treinverkeer met citizen science in kaart gebracht Citizen monitoring network ‘train traffic in America’ –noise pollution from train traffic mapped with citizen science K Vegt, N Mabjaia, C Boomsma, A Bolders, H Volten, K White, J Elberse, E Joosten 2023-0351
Characterisation of toxic pressure of chemical pollutants in vulnerable areas. Methods and guidance for operational characterisation Toxische druk van chemische verontreinigingen in kwetsbare gebieden. Aanpak en handreiking voor een beoordeling M Faber, M Hof, J Lahr, E Swart, L Posthuma 2023-0379
Concentratiegrenswaarde voor ZZS Zeer Zorgwekkende Stoffen (Zeer Zorgwekkende Stoffen) in afval – update 2023 Concentration limit for ZZS in waste- update 2023 LM de Boer, W van de Meulen 2023-0431
Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit in afvalwater en ventilatielucht van COVRA Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval) NV. Periode 2022 Contra-expertise on the determination of radioactivity in waste water and ventilation air of COVRA N.V. Period 2022 PJM Kwakman 2023-0386
Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit in afvalwater en ventilatielucht van de kernenergiecentrale Borssele. Periode 2022 Counterchecks on measurements of radioactivity in waste water and ventilation air at the nuclear power station in Borssele. Period 2022 PJM Kwakman 2023-0385
Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit in afvalwater en ventilatielucht van NRG Nuclear Research and consultancy Group (Nuclear Research and consultancy Group). Periode 2022 Contra-expertise on the determination of radioactivity of waste water and ventilation air of NRG. Period 2022 PJM Kwakman 2023-0387
Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit in afvalwater en ventilatielucht van Urenco URanium ENrichment COmpany (URanium ENrichment COmpany) Nederland B.V. Periode 2022 Contra expertise on measurements of radioactivity in waste water and ventilation air at Urenco Nederland B.V. Period 2022 PJM Kwakman 2023-0388
Criteria voor lozingen van natuurlijke radioactiviteit in water en lucht Criteria for discharges of natural radioactivity into water and air M van der Linden, D Siegersma 2023-0361
De bijdrage van Tata Steel Nederland aan de gezondheidsrisico's van omwonenden en de kwaliteit van hun leefomgeving The contribution of Tata Steel to the health risks of local residents and the quality of their surroundings LMJ Geelen, RP Responsible Person (Responsible Person) Bogers, JE Elberse, D Houthuijs, MHMM Montforts, M Schuijff, RCGM Smetser, sA de Vries, J Wesseling, JHJ Wijten 2023-0171
De maatschappelijke waarde van een gezonde en groene leefomgeving - een verkenning The social value of a healthy and green living environment: an exploratory study H Kruize, T de Nijs, H de Ruiter, J Hoekstra, M Huitema, M Noordzij 2023-0207
De Risicotoolbox Grondwater. Een systeem om de kwaliteit te beoordelen The Groundwater Risk Assessment Toolbox. A quality assessment system FA Swartjes, P van Breemen, SB ter Horst, M Rutgers, PF Otte, T Schouten, M Wit, A Wintersen, AE alveolaire echinokokkose (alveolaire echinokokkose) Boekhold, E Brand, A Negash, E Dekker, NCW de Langen 2022-0171
Depositie onderzoek IJmond najaar 2022. Monstername en analyse van PAK Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen) en metalen in neergedaald stof in de IJmond regio Deposition measurements in the IJmond region, autumn 2022. Sampling and analysis of PAHs polycyclic aromatic hydrocarbons (polycyclic aromatic hydrocarbons) and metals in dust deposited in the IJmond region MG Mennen, JE Elberse, EM van Putten, ME Boshuis-Hilverdink, NJ Masselink, MSA von den Benken, PHJ Keizers 2023-0093
Eerste inzicht in emissies van chemische stoffen bij wind op land. Resultaten quickscan First insight into emissions of chemical substances by windturbines on land. Results quickscan M Hof, C Bodar, T de Kort 2022-0235
Environmental monitoring in the vicinity of the Borssele nuclear power plant. Results in 2022 Milieumetingen in de omgeving van kerncentrale Borssele. Resultaten in 2022 PJM Kwakman 2023-0062
Environmental risk limits for free cyanide in fresh- and marine surface water. Proposal for water quality standards according to the methodology of the Water Framework Directive Milieukwaliteitsnormen voor vrij cyanide in zoet en zout oppervlaktewater. Voorstel voor milieukwaliteitsnormen volgens de beoordelingsmethodiek van de Kaderrichtlijn Water CWE de GrootPLA van Vlaardingen 2023-0192
Enzymes in consumer products. An inventory of non-food products, regulatory frameworks, hazards and considerations for risk assessment Enzymen in consumentenproducten. Een inventarisatie van non-food producten, wetgeving, gevaarseigenschappen en overwegingen voor risicobeoordeling JAB Kettelarij, H Proquin, R Beetstra, CH Congenitale hypothyreoidie (Congenitale hypothyreoidie) Roesink, W ter Burg, J Verhoeven, JM Wezenbeek, M Woutersen,W Brand 2022-0086
Evaluatie WaterSNIP-proeftuinen. Resultaten van twee jaar hoogfrequent meten met sensoren Evaluation of WaterSNIP testing grounds. Results of two years of high-frequency measurements using sensors A Hooijboer, E Tenner, W Leijns, L Aalbers 2023-0358
Gammastralingsniveaumetingen aan de terreingrens van COVRA N.V. te Borsele in 2022 met het MONET-meetnet Gamma radiation level measurements around the site of COVRA N.V. at Borsele with the MONET network in 2022 CP Tanzi 2023-0316
Geluidmonitor – Nader Onderzoek 2020-2022 Noise Monitor – Additional Research 2020-2022 DR Bouwman, H den Hollander, A Kok, DE Lolkema,  RVA van Loon, T Wartenberg 2023-0122
Geluidmonitor 2022. Meting en validatie van geluidproductie door rijkswegen en hoofdspoorwegen 2022 Noise Monitor. Measurement and validation of noise levels from motorways and railways DR Bouwman, H den Hollander, A Kok, DE Lolkema,  RVA van Loon, T Wartenberg 2023-0427
Gevolgen van de voorgestelde Europese luchtkwaliteitsrichtlijn voor Nederland Consequences of the proposed European air quality directive for the Netherlands RJM Maas, PG Ruyssenaars, H Berkhout, ME Gerlofs-Nijland, R Hoogerbrugge, M Huitema, GC Stefess, S ,  Wesseling 2023-0167
Gevolgen van houtrook voor de gezondheid: een update van verkennend literatuuronderzoek Effects of woodsmoke on health: an update following an exploratory literature review KJ Rijs, J van Triel, S Simon, J Ridder, RP Bogers, F Borlée, ME Gerlofs-Nijland 2023-0335
Greenhouse gas emissions in the Netherlands 1990–2021 Emissies van broeikasgassen tussen 1990 en 2021 L van der Net, PWHG Coenen, JD Creutzfeldt-Jakob (Creutzfeldt-Jakob) Rienstra, PJ Zijlema, EJMM Arets, K Baas, R Dröge, K Geertjes, M ’t Hoen, E Honig, B van Huet, SE de Bie, RM risicomanagement (risicomanagement) te Molder, JA Montfoort, TC van der Zee 2023-0052
Grootschalige concentratiekaarten Nederland. Rapportage 2023 Large-scale concentration maps for the Netherlands. 2023 report R Hoogerbrugge, S Hazelhorst, M Huitema, K Siteur, W Smeets, I Soenario, S Visser, WJ de Vries, RJ Wichink Kruit 2023-0113
Het aanbod van desinfectiemethoden tegen het coronavirus in 2021. Een verkenning met het oog op werkzaamheid, veiligheid en effectiviteit The range of disinfection methods against the coronavirus in 2021. An exploratory study with regard to efficacy, safety and effectiveness EHW Huiberts, MHMM Montforts, JM Wezenbeek 2022-0031
Het effect van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen door de Nederlandse overheid in 2019-2020 Impact of socially responsible procurement by the Dutch Government in 2019–2020 A Hollander, L Pieters, E Dekker, E de Valk, S Nederpelt, M Bodegraven 2023-0131
Hinder en slaapverstoring door trillingen van treinen. Resultaten van de Vervolgmeting “Wonen langs het spoor” Annoyance and sleep disturbance caused by vibrations from passing trains. Outcomes of the follow-up survey Wonen langs het spoor (Living along the railroad track) E van Kempen 2023-0327
Indicatieve milieurisicogrenzen voor lithium in oppervlaktewater Indicative environmental risk limits for lithium in surface water M Faber, CE Conformité Européenne (Conformité Européenne) Smit 2023-0186
Indicatoren ZZS-emissiebeleid SVHC substances of very high concern (substances of very high concern)-emission policy indicators CWM Bodar 2023-0364
Informative Inventory Report 2023. Emissions of transboundary air pollutants in the Netherlands 1990–2021 Informative Inventory Report 2023. Emissies van grootschalige luchtverontreiniging 1990-2021 D Wever, PWHG Coenen, R Dröge, J van Huijstee, M ’t Hoen, E Honig, RAB te Molder, AJ Plomp, MC medisch centrum (medisch centrum) van Zanten, T van der Zee 2023-0057
Inspiratiedocument Bouwstenen voor een toekomstbestendige visie op de bodem Inspiration document Building blocks for a future-proof soil strategy P Otte, M Rutgers 2022-0165
Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie in 2021 Agricultural practices and water quality at farms registered for derogation in 2021 Dutch farms that meet certain R van Duijnen, PW partnerwaarschuwing (partnerwaarschuwing) Blokland, A Vrijhoef, TJ Brussée, GJ Doornewaard, CHG Daatselaar 2023-0177
Measurement results from fires. Analysis of Environmental Incident Service measurement data from 2008–2021 Meetresultaten bij branden. Analyse van meetgegevens van de MOD Milieuongevallen Dienst (Milieuongevallen Dienst) in de periode 2008–2021 H Keijzer, T Engering, W Zwijnenberg, M Mennen 2023-0367
Meetresultaten bij branden. Analyse van MOD-incidentmeetgegevens 2008-2021 Measurement results from fires. Analysis of Environmental Incident Service measurement data from 2008–2021 H Keijzer, T Engering, W Zwijnenberg, M Mennen 2023-0311
Meta-analyse van epidemiologische studies naar de relatie tussen beroepsmatige blootstelling aan chroom-6 en kanker van de mondholte, dunne darm, pancreas, prostaat en blaas Meta-analysis of epidemiological studies into the relationship between occupational exposure to chromium (VI) and cancers of the oral cavity, small intestine, pancreas, prostate and bladder JP Zock, KJ Rijs, S Peters, JJ Vlaanderen, SP Sustainable Procurement (Sustainable Procurement) den Braver-Sewradj 2023-0269
Methodology for the calculation of emissions from agriculture. Calculations for methane, ammonia, nitrous oxide, nitrogen oxides, non-methane volatile organic compounds, fine particles and carbon dioxide emissions using the National Emission Model for Agriculture (NEMA) Methode om landbouwemissies naar lucht te berekenen. Berekeningen voor methaan, ammoniak, lachgas, stikstofoxiden, niet-methaan vluchtige organische stoffen, fijnstof en koolstofdioxide met NEMA TC van der Zee, A Bleeker, C van Bruggen, W Bussink, CM Groenestein, JFM Huijsmans, H Kros, LA Lagerwerf, K Oltmer, M Ros, M van Schijndel, L Schulte-Uebbing, GL Velthof 2023-0041
Methodology for the calculation of emissions from product usage by consumers, construction and services Methodiek om de uitstoot te berekenen van stoffen bij het gebruik van producten voor consumenten, bouw en diensten A Visschedijk, JAJ Meesters, MM Nijkamp, WWR Koch, BI Jansen, R Dröge 2023-0046
Methodology for the calculation of emissions to air from the sectors Energy, Industry and Waste Methodiek om Industriele emissies naar lucht te berekenen van de sectoren Energie, Industrie en Afval E Honig, A Montfoort, R Dröge, B Guis, K Baas, B van Huet, OR van Hunnik 2023-0035
Meting van gamma- en neutronendosistempo aan de terreingrens van KCB op 10-11 oktober 2022 Gamma dose rate and neutron dose rate measurements at the boundary of KCB on 10-11 October 2022 PJM Kwakman 2023-0067
Meting van gamma- en neutronendosistempo op het terrein van NRG, Petten, op 12 september 2023 Gamma dose rate and neutron dose rate measurements at the boundary of NRG on 12 September 2023 PJM Kwakman 2023-0445
Milieuhygienische kwaliteit LD-staalslakken. Literatuurstudie Literature study into the environmental quality of LD steel slag MH Broekman 2022-0180
Mogelijke blootstelling aan ioniserende straling uit uraniumtegels in Nederlandse woningen Potential exposure to ionising radiation from uranium tiles in Dutch homes T van Dillen, YZ Szeto, JE Baarsma 2023-0274
Monitoring of radioactivity in the Netherlands Surface water and seawater – results 2020 and 2021 Monitoring van radioactiviteit in Nederland. Oppervlaktewater en zeewater – resultaten 2020 en 2021 CP Tanzi 2023-0072
Monitoring of radioactivity in the Netherlands. Air dust and deposition – results 2020 and 2021 Monitoring van radioactiviteit in Nederland. Luchtstof en depositie – resultaten 2020 en 2021 PP Bosch 2023-0087
Monitoring of radioactivity in the Netherlands. Milk, Food and Feed – results 2020 and 2021 Monitoring van radioactiviteit in Nederland. Melk, voedsel en veevoer – resultaten 2020 en 2021 PP Bosch 2023-0078
Monitoring of radioactivity in the Netherlands. National Radioactivity Monitoring Network – results 2020 and 2021 Monitoring van radioactiviteit in Nederland. Nationaal Meetnet Radioactiviteit – resultaten 2020 en 2021 PP Bosch 2023-0083
Monitoringsrapportage NSL Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit) 2023. Stand van zaken Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit NSL 2023 monitoring report. State of affairs of National Air Quality Cooperative Programme (NSL) PAM de Smet, T Hofman, MS Multiple Sclerose (Multiple Sclerose) Lammerts-Huitema, JA Couvreur, JP Wesseling, MAJ Coolen, AS Sanders 2023-0394
Normen bodem Omgevingswet. Referentiedocument en onderzoek normwaarden Bodem en Ondergrond Soil standards in the Environment and Planning Act. Reference document and study into limit values for soil and subsoil E Brand, M Rutgers, T Schouten, K Versluijs, A Negash, P Otte 2023-0380
Onderzoek Beleving Woonomgeving (OBW) Hinder en slaapverstoring in 2022 Study of Perception of the Home Environment (OBW) Annoyance and sleep disturbance in 2022 R van Poll, SN Simon 2023-0328
Onzichtbaar en onbekend. Een verkenning naar de beleving van het ondergrondse transport van waterstof door buisleidingen Invisible and unknown. Perception study among local residents about hydrogen pipelines C Boomsma, J Neuvel, M Schuijff 2022-0118
Op weg naar gezonder en duurzamer kort woon-werkverkeer. Pak de fiets of het OV openbaar vervoer (openbaar vervoer)! Get on your bike or take public transport! Moving toward healthier, more sustainable short commutes N van der Vliet, BAM Staatsen, ME Gerlofs-Nijland 2023-0201
Radioactieve rest- en afvalstoffen bij ontmanteling van cyclotrons in Nederland Radioactive residue and waste resulting from dismantling of cyclotrons PDBM Bekhuis, AC alimentair consulent (alimentair consulent) Hengeveld 2023-0233
Rapportage 2022. Nationale Adviesgroep Cabinelucht Annual report National Advisory Group Cabin Air 2022 H Hendriks 2022-0230
Reference Manual Bevb Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen (Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen) Risk Assessment. Guidelines for calculating external risk for transporting hazardous substances through pipelines Handleiding Risicoberekeningen BevB. Richtlijnen voor het berekenen van externe-veiligheidsrisico’s van het vervoer van gevaarlijke stoffen per buisleiding Omgevingsveiligheid RIVM 2022-0169
Reference Manual Bevt Besluit externe veiligheid transportroutes (Besluit externe veiligheid transportroutes) Risk Assessment. Guidelines for calculating external risk for transporting hazardous substances by road, rail and water Handleiding Risicoanalyse Transport. Richtlijnen voor het berekenen van externe-veiligheidsrisico’s van het vervoer van gevaarlijke stoffen over weg, spoor en water Omgevingsveiligheid RIVM 2022-0168
Rekenmethode om de risico’s te berekenen van het vervoer van samengeperste gassen en tot vloeistof gekoelde gassen Method for calculating the risks of transporting compressed gases and refrigerated liquefied gases PGJ Timmers, PAM Uijt de Haag, SP Verkleij 2022-0116
Relaties vliegtuiggeluid – hinder en slaapverstoring 2020. Civiele en militaire vliegvelden in Nederland Relationship aircraft sound – annoyance and sleep disturbance 2020. Civil and military airports in the Netherlands R van Poll, M Reedijk, J Hoekstra, W Swart, J van de Kassteele, D Houthuijs 2022-0007
Review Nederlandse rekenmethode externe veiligheid luchtvaart. De overdraagbaarheid en wetenschappelijke waarde Review of the third party risk model for airports in the Netherlands. Transferability and scientific value S Versluis, B Wolting 2023-0331
Risico’s van pijnstillers in het oppervlaktewater. Keuzes voor gebruik op basis van milieueffecten Risks of painkillers in surface water. Choices in use based on environmental effects M Faber, MHMM Montforts, EWM Roex 2023-0117
Risicobeoordeling van kortdurende blootstelling aan hoge concentraties kwik via het gebruik van aardgas tijdens koken en gebruik van een waterboiler Risk assessment of short-term exposure to high concentrations of mercury from use of natural gas during cooking and use of water boilers W ter Burg, L Geraets 2023-0317
Risicogrenzen voor gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater Risk limits for plant protection products in surface water CE Smit, R Keijzers 2022-0210
Social cost-benefit analysis of field margins in the Hoeksche Waard, the Netherlands Maatschappelijke kosten-batenanalyse van akkerranden in de Hoeksche Waard, Nederland M Paulin, T de Nijs, R Koopman, J Otte, M Rutgers 2023-0381
Stand van zaken ammoniak van zee. Tussenrapportage april 2023 State of affairs: Ammonia from the sea Interim report April 2023 A Bleeker, M Poelhuis, A van Pul, K Siteur, A Stolk, R Verwij, R Wichink Kruit 2023-0308
Stralingsniveaumetingen aan het terrein van de EPZ kerncentrale Borssele in 2022 Radiation level measurements around the site of Borssele nuclear power plant in 2022 CP Tanzi 2023-0315
Textile recycling in the Netherlands. Considerations for ensuring chemical product safety Textiel recycling in Nederland. Overwegingen over de chemische productveiligheid F Heens, G Eliesen 2022-0166
Toestand en trend van de ondiepe en middeldiepe grondwaterkwaliteit in Nederland zoals gemeten in het Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit Status and trend of the shallow and medium-deep groundwater quality in the Netherlands as measured by the National Groundwater Quality Monitoring Network FL Naus, D van Gils, TJ Brussée 2023-0353
Uncertainty in the determined nitrogen deposition in the Netherlands. Status report 2023 Onzekerheid in de bepaalde stikstofdepositie in Nederland. Status report 2023 R Hoogerbrugge,M Braam, K Siteur, C Jacobs, S Hazelhorst, G Stefess, E van der Swaluw, R Wichink Kruit, J Wesseling, A van Pull 2022-0085
Update to AERIUS Calculator and Monitor 2023 Update to AERIUS Calculator and Monitor 2023 WA MarraS, B Hazelhorst, S Jonkers, JM Schram, GJC Stolwijk, TNP Nguyen, KMF Brandt, LA de Jongh 2023-0280
Veilige en duurzame recycling: pyrolyse van autobanden Safe and sustainable recycling: pyrolysis of car tyres JPA Lijzen, L de Boer, M Broekman, E Dekker 2023-0359
Veiliger vervoer van gevaarlijke stoffen door te leren van incidenten. Onderzoek naar ervaringen van veiligheidsadviseurs met het leren van (bijna-)incidenten met vervoer van gevaarlijke stoffen Safer transport of hazardous substances by learning from incidents. Safety advisers’ experiences with learning from incidents and near misses M Zonneveld, R Fikke, J van Kampen, M van de Ven 2023-0211
Vergelijkende metingen met betaalbare zelfbouwgeluidmeters Comparative measurements with affordable DIY-noise meters N Mabjaia, M Haaima, H Volten, L Loos 2023-0217
Verkenning risicofactoren biocidegebruik. Aanbevelingen voor toezicht, onderzoek en beleid Exploration of the risk factors for biocidal use. Recommendations for enforcement, research and policy JM Wezenbeek, CMD Komen 2023-0376
Verkenning van voor- en nadelen van Aqua Nitrosa-extractie in het bodembeleid Exploration of the advantages and disadvantages of Aqua Nitrosa extraction in soil policy T Schouten, PF Otte, FA Swartjes 2023-0348
Voorstel voor het meten en modelleren van ultrafijnstof in Nederland Proposal for the modelling and measurement of ultrafine particles in the Netherlands EP Weijers, J Wesseling, T van der Duim, G Stefess, G Velders, D Wever 2023-0098
Vrijgave van terreinen na werkzaamheden met radioactiviteit. Mogelijkheden voor dosiscriteria Release of sites after practices involving radioactive materials. Options for dose criteria F Dekkers, T van Dillen, M van der Linden, CENM Rosenbaum 2022-0184
Waar gaat het mis? Een verkennend onderzoek naar oorzaken van consumentenongevallen met machines en draagbaar klimmaterieel What is going wrong? An exploratory study of causes of consumer accidents involving machines and portable climbing equipment E van Moll, M von den Benken 2022-0209
Waterbeschikbaarheid voor de bereiding van drinkwater tot 2030 - knelpunten en oplossingsrichtingen Water availability for drinking water production up to 2030: difficulties and solutions RC van Leerdam, JH Rook, L Riemer, NGFM van der Aa 2023-0005