Titel Titel(vertaald) Auteurs Rapportnummer
Acute inhalation toxicity of quaternary ammonium compounds Acute inhalatietoxiciteit van quaternaire ammoniumverbindingen in biociden E de Jong 2023-0312
Advies lerende evaluatie Landelijke Aanpak Mentale Gezondheid Advice on learning evaluation of the national approach to mental health TM van Koperen, AI Luik, MJH van Bon-Martens, I Storm 2023-0391
Advies uitvoering monitoringsfunctie eerste 1000 dagen Advice implementation monitoring function for the first 1,000 days MM Harbers, M Mollers, CA Baan 2023-0223
Advieslijst met verboden toegevoegde stoffen in tabaksproducten en e-sigaretten Recommended Dutch list of prohibited additives in tobacco products and e-cigarettes IME Bakker-'t Hart, JLA Pennings, A Havermans, Y Staal, W Visser, WNM Klerx, R Talhout 2022-0224
Alternative food contact materials on the Dutch market after implementation of the Single Use Plastic Directive and prioritisation of potential migrating chemical substances Alternatieve voedselcontactmaterialen op de Nederlandse markt na invoering van het verbod op plastic voor eenmalig gebruik; prioritering van chemische stoffen die eruit kunnen vrijkomen A Zwartsen, L Fransen, S Guichelaar, J Verhoeven, W Brand, B Walhout 2022-0102
Cijferrapportage Monitor mentale gezondheid 2023. Eerste landelijke overzicht Numerical report on the Mental Health Monitor 2023. First nationwide overview M Hiemstra, M van Bon-Martens, M Savelkoul, B Snijders 2023-0451
CPE Carbapenemase-producerende enterobacterales (Carbapenemase-producerende enterobacterales) uit de rioolwater surveillance en het nationale CPE surveillance programma; Een vergelijking van volledige genomen CPE from sewage-based surveillance and the national CPE surveillance programme. A comparison of whole genomes H Blaak, MA Kemper, S Witteveen, APA Hendrickx, AM de Roda Husman, H Schmitt 2022-0247
Data-infrastructuur Sport en Bewegen: de totstandkoming van een thematische indeling voor indicatoren Data-infrastructure for sport and physical activity: creation of a thematic classification for indicators M Duijvestijn, GCW Wendel-Vos 2022-0220
De impact van de coronapandemie op de huisartsenzorg – ervaringen van en geleerde lessen door huisartsen Impact of the coronavirus pandemic on the provision of GP general practitioner (general practitioner) care: experiences and lessons learned in general practice AH Rotteveel, ED van Vliet, J Keuper, M Oosterhoff, GA de Wit 2023-0022
De Toekomst van Gezond en Veilig Werken. Een brede horizonscan The future of occupational health and safety. A wide horizon scan W van der Torre, M Lammers, KOude Hengel, W ter Burg, L Bouwen, C Bekker, H van de Ven, M van der Noord, tL van Dam, P Eijsink, J de Lange, C Couwenbergh, S van Oostrom 2022-0197
Digitaal kennis- en communicatie platform (KCP) Arbeidsgerelateerde zorg. Een verkenning naar de wensen en mogelijkheden Digital knowledge and communication platform (KCP) for Occupational Healthcare. An exploration of needs and possibilities for setting up a digital platform E Bosma, S Orhan Pees, S van Oostrom, K Proper 2022-0185
Evaluatie Lekker naar buiten! Stimuleringsregeling Jong Leren Eten, rondes 2, 3 en 4, schooljaren 2019-2022 Evaluation of ‘Let’s go outside for tasty food’ Rounds 2, 3 and 4 of the promotional scheme ‘Learning to eat healthily from a young age’, school years 2019–2022 IJ Evenhuis, M Koning, M van Koperen 2023-0360
Evaluatie ondersteuningsaanbod programma Gezonde School. Ronde 2021, schooljaar 2021-2022 Evaluation of support made available for the Healthy Schools programme. Round 2021, 2021–2022 school year TM van Koperen, IJ Evenhuis, M Koning 2023-0249
Evaluatie stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit. Ronde 3 & 4, schooljaar 2021-2022 Evaluation of the promotional scheme Healthy Relationships & Sexuality. Rounds 3 and 4, 2021–2022 school year M van Koperen, L van Duin, M Koning 2023-0255
Evaluatie wetgeving toevoeging aminozuren aan voedingsmiddelen en -supplementen Evaluation of legislation on the addition of amino acids to food products and nutritional supplements EL Nawijn, MH de Jong, J Verkaik-Kloosterman 2023-0197
Gezondheid van werkenden in Nederland. Ontwikkelingen tussen 2012 en 2020 Health of the Dutch working population. Developments between 2012 and 2020 M van der Noordt, PED Eysink 2023-0377
Gezondheidseconomische aspecten van de Covidpandemie Consequences of the coronavirus pandemic for health economics P de Boer, J van Exel, M Fransen, T Jansen, I Meulman, J Polder, T Prevoo, G Romijn, E Uiters, S Vader, B Wouterse 2023-0318
Impact van een getrapte verbruiksbelasting op de verkoop van suiker via alcoholvrije dranken. Mogelijke aanpassingen in de verbruiksbelasting doorgerekend Expected impact of a progressive consumption tax on sale of sugar from non-alcoholic beverages. Analyses of potential tax adjustments M Eykelenboom, M Oosterhoff, I Milder, E Steenbergen, A van Giessen 2023-0314
Indicatoren om de verandering naar de Juiste Zorg Op de Juiste Plek te volgen: een Delphi-studie Indicators to monitor the transformation towards the Right Care in the Right Place: a Delphi study MAP Vugts, PPF Klein, E de Weger, BM Keij, JN Struijs 2022-0122
Invloed van de corona-epidemie op de gezondheid en leefstijl van Nederlandse volwassenen Impact of the COVID-19 epidemic on health and lifestyle of Dutch adults E de Hollander, L Plantinga-Muis, J Boer, M Gerkema, M Koning, T Schurink, B Loef 2022-0182
Jaarrapportage monitor gecombineerde leefstijl interventie (GLI) 2023 Combined Lifestyle Intervention (CLI) monitor: annual report for 2023 M Oosterhoff, AC alimentair consulent (alimentair consulent) de Weerdt, E de Vries, T Feenstra, A de Wit 2023-0446
Kennisbeeld “Health in All Policies”: verkenning vanuit internationaal, nationaal en lokaal perspectief Health in All Policies knowledge overview – an exploration from an international, national and local perspective T Jansen-van Eijndt, AF Gorter, D Schokker, LH Dekker 2023-0401
Meldingen van milieugerelateerde gezondheidsklachten (MGK) bij GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)'en. Periode 2021-2022 Environmental Health Complaints reported to the Municipal Health Authorities. Years 2021-2022 A Dusseldorp, M Schaap, J Gram, F Aarts, R Jonker 2023-0290
Mesh implants intended to treat patients with pelvic organ prolapse. Laboratory analysis for market surveillance Bekkenbodemmatjes. Laboratoriumanalyse voor markttoezicht NRM Beijer, APT Hartendorp, F Bakker, LJJ de la Fonteyne-Blankestijn, JP Vermeulen, HM Braakhuis, PHJ Keizers, RE Geertsma, JW van Baal 2022-0177
Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs 2023 Monitor on Mental Health and Substance Use among Higher Education Students 2023 J Nuijen, A Verweij, J Dopmeijer, A van Wamel, F Schouten, M Buijs, M van der Horst, C van den Brink 2023-0412
Monitor mentale gezondheid. Advies voor het monitoren van mentale gezondheid als ondersteuning van landelijk en lokaal gezondheidsbeleid Mental health monitor. Recommendation for monitoring mental health in support of national and local health policy M van Bon-Martens, A Verweij, C Luijten, E Hartstra, N Tak, C van den Brink 2023-0109
Monitor Valpreventie 2020-2022. Terug- en vooruitblik Monitor Fall Prevention 2020–2022. Looking back and forward F Baâdoudi, J van der Heide, A de Bekker, P Reckman, G Doornbos, L Lemmens 2023-0384
Nadelige gezondheidseffecten en ziekten veroorzaakt door chroom-6. Derde actualisatie van de wetenschappelijke literatuur Adverse health effects and diseases caused by chromium-6. Third update of the scientific literature VC Voedingscentrum (Voedingscentrum) de Leeuw, M Luijten, J Ezendam, AH Piersma, EVS Hesse, lYCM Staal, SP Sustainable Procurement (Sustainable Procurement) den Braver-Sewradj 2023-0365
Natrium-, kalium- en jodiumonderzoek in Nederland: stand van zaken omtrent beleidsmaatregelen en monitoring Sodium, potassium and iodine research in the Netherlands: current status of policy measures and monitoring MH de Jong, E Steenbergen, J Verkaik-Kloosterman 2023-0373
Ontwikkeling van herkenbare en aanspreekbare wijkverpleging. Ervaringen van cliënten, mantelzorgers en betrokkenen bij regionale projecten Development of visible and accessible district nursing. Experiences of clients, informal carers and parties involved in regional projects J Asmoredjo, P Reckmanm A de Bekker, J van der Heide 2023-0105
Opgaven voor volksgezondheid en zorg op weg naar 2050. Vooruitblik Volksgezondheid Toekomstverkenning 2024 Public health and health services missions in the period to 2050. A look ahead to the Public Health Foresight Study 2024 L den Broeder, C Couwenbergh, H Hilderink,J Polder 2023-0408
Plan van aanpak monitor Mondgezondheid Action plan for an Oral Health monitor B Everaars, F Baadoudi, C van den Ende, A Prusak, T Kuijpers 2022-0145
Risk assessment of exposure to PFAS Per- en polyfluoralkylstoffen (Per- en polyfluoralkylstoffen) through food and drinking water in the Netherlands Risicobeoordeling van blootstelling aan PFAS via voedsel en drinkwater in Nederland MAA Schepens, JD Creutzfeldt-Jakob (Creutzfeldt-Jakob) te Biesebeek, J Hartmann, NGFM van der Aa, R Zijlstra, PE Boon 2023-0011
The diet of the Dutch. Results of the Dutch National Food Consumption Survey 2019-2021 on food consumption and evaluation with dietary guidelines Wat eet en drinkt Nederland? Resultaten van de Nederlandse voedselconsumptiepeiling 2019-2021 CTM chemietransportmodellen (chemietransportmodellen) van Rossum, EL Sanderman-Nawijn, HAM Brants, CS Dinnissen, M Jansen-van der Vliet, MH Beukers, MC medisch centrum (medisch centrum) Ocké 2022-0190
Voedingsstatusonderzoek van het RIVM. Handvat voor meerjarig programmeren, breder plannen en prioriteren Nutritional status studies by RIVM. A guide for long-term, broader programming and prioritisation S ter Borg, MH de Jong 2023-0319
Voedselverkooppunten in beeld. Een inventarisatie van mogelijke indicatoren en databronnen Focus on food outlets. Overview of potential indicators and data sources RE Vellinga, EAP Martens, CTM van Rossum 2023-0244
Wat eten we in Nederland (2012-2016): De verhouding dierlijk en plantaardig voedsel, eiwitten en milieubelasting What we eat in the Netherlands (2012–2016): the ratio between animal and plant-based food products, protein and environmental impacts RE Vellinga, M van Bakel, lE de Valk, EHM Temme 2023-0182
Zitgedrag in Nederland. Ontwikkelingen tussen 2015 en 2021 Sedentary behaviour in the Netherlands. Developments between 2015 and 2021 TM Schurink-van 't Klooster, S van Deemter, M Duijvestijn, W Wendel-Vos 2022-0183
Zorggebruik op de spoedeisende hulp in kaart gebracht. Notitie Kosten van Ziekten studie Overview of A&E care use R Gijsen, L Meijerink, TA Hulshof, M Reuser, GJ Kommer 2023-0302