Het RIVM heeft nieuwe risicogrenzen voor PFAS Per- en polyfluoralkylstoffen (Per- en polyfluoralkylstoffen) in grond en grondwater berekend.  In twee notities worden risicogrenzen afgeleid ter onderbouwing van twee soorten bodemnormen: Maximale Waarden en Interventiewaarden. Maximale Waarden vormen de bovengrens van concentraties van stoffen in grond en bagger om deze nog te kunnen gebruiken (toepassen). Interventiewaarden vormen het startpunt van een beoordeling waarin bepaald wordt of een bodemverontreiniging voor onaanvaardbare risico’s zorgt.

In het tijdelijk handelingskader voor PFAS Per- en polyfluoralkylstoffen (Per- en polyfluoralkylstoffen) zijn Maximale Waarden opgenomen voor PFOS perfluoroctaansulfonaten (perfluoroctaansulfonaten), PFOA perfluoroctaanzuur (perfluoroctaanzuur) en overige PFAS, van 3, 7 en 3 µg/kg kilogram (kilogram). Uit dit advies blijkt dat bij concentraties in bodem tot aan deze gehalten zeer waarschijnlijk geen blootstelling (vanuit bodem) plaatsvindt tot boven de gezondheidskundige grenswaarde.

Voor bodem en grondwater berekent het RIVM risicogrenzen door na te gaan wat de hoeveelheid is van een stof die iemand binnenkrijgt vanuit bodem en grondwater. Bijvoorbeeld door het eten van groenten uit eigen tuin of wanneer kinderen spelen in grond. Deze nieuwe risicogrenzen voor de mens worden gebruikt voor de onderbouwing van normen voor bodem en grondwater. Daarbij worden ook andere waarden gebruikt, zoals achtergrondwaarden en risicogrenzen voor het ecosysteem. Bij de vaststelling van normen kunnen daarnaast ook nog andere uitgangspunten van belang zijn.

De aanleiding hiervoor is de publicatie van nieuwe gezondheidskundige grenswaarden (ggw) voor PFAS door De Europese autoriteit voor voedselveiligheid in 2020. Een ggw geeft aan hoeveel van een stof iemand kan binnenkrijgen, zonder dat dit tot gezondheidsschade leidt. Het RIVM heeft geadviseerd om de ggw van EFSA Europese Voedselveiligheidsautoriteit (Europese Voedselveiligheidsautoriteit)  voortaan te gebruiken voor de afleiding van risicogrenzen voor PFAS