De Europese Voedselveiligheidsautoriteit (EFSA Europese Voedselveiligheidsautoriteit (Europese Voedselveiligheidsautoriteit)) heeft een nieuwe gezondheidskundige grenswaarde afgeleid voor PFAS Per- en polyfluoralkylstoffen (Per- en polyfluoralkylstoffen) in voedsel. EFSA heeft hierbij gebruik gemaakt van de nieuwste inzichten op het gebied van PFAS. Die laten zien dat PFAS mogelijk bij lagere concentraties effecten geven. Het gaat hierbij om effecten op het immuunsysteem van mensen. Hierdoor wordt de kans op ziekten mogelijk vergroot. De gezondheidskundige grenswaarde van EFSA is gebaseerd op andere effecten en is lager dan de waarde die het RIVM tot nu toe heeft gebruikt. Het RIVM gaat de nieuwe gezondheidskundige grenswaarde van EFSA gebruiken voor risicobeoordeling en afleiding van risicogrenzen en daarmee meer bescherming bieden. Het RIVM constateert wel dat de gezondheidskundige grenswaarde van EFSA erg onzeker is. 

Mogelijke gevolgen voor situaties in Nederland

Een lagere gezondheidskundige grenswaarde voor PFAS Per- en polyfluoralkylstoffen (Per- en polyfluoralkylstoffen) betekent dat deze stoffen schadelijker lijken te zijn dan tot nu toe bekend was. Een gevolg hiervan is dat meer mensen in Nederland mogelijk risico lopen op gezondheidseffecten door blootstelling aan PFAS. 
Een lagere gezondheidskundige grenswaarde kan ook gevolgen hebben op regels (normen) voor PFAS in het milieu, zoals voor bodem en water. Het RIVM zal op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat humane risicogrenzen voor PFAS in bodem, oppervlaktewater en drinkwater opnieuw berekenen.  Het ministerie besluit op basis hiervan of normen worden aangepast. Welke gevolgen de nieuwe grenswaarde in de praktijk precies heeft, is nu dus nog niet duidelijk. 

Voorkomen van risico’s 

Nederland erkent de zorgen die er al langere tijd rond PFAS zijn. Het RIVM werkt in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat mee aan een Europees traject om het gebruik en de productie van PFAS aan banden te leggen, zodat ze minder in onze leefomgeving terecht kunnen komen. Maar omdat de stoffen heel langzaam afbreken, zullen ze nog jarenlang in onze leefomgeving aanwezig zijn. Daarom is het belangrijk om te weten wat de mogelijke effecten van PFAS zijn en welke blootstelling aan PFAS mogelijk risico’s oplevert voor mens of milieu. Het RIVM doet daarom onderzoek naar PFAS en volgt de wetenschappelijke inzichten op de voet.