Het doel van validatie is om inzicht te krijgen in de kwaliteit, volledigheid en betrouwbaarheid van het proces van gegevensverzameling over de in de surveillance opgenomen patiënten/ cliënten en hun eventuele zorginfectie (ZI Zorginfectie (Zorginfectie)). De validatie kan leiden tot inzicht in verschillen in en problemen bij de interpretatie van het protocol en de te hanteren definities.

Interne validatie in een zorginstelling

Bij het verzamelen van surveillancegegevens voor de POWI Postoperatieve wondinfecties (Postoperatieve wondinfecties) module kunnen meerdere medewerkers betrokken zijn en/of gebruik worden gemaakt van geautomatiseerde aanlevering. Als in de zorginstelling (ZI Zorginfectie (Zorginfectie)) medewerkers, betrokken zijn bij de surveillance, die niet verbonden zijn aan de afdeling Infectiepreventie, zal het surveillancesysteem intern gevalideerd moeten worden om verschillen in het toepassen en de uitleg van het protocol en definities te voorkomen.

Interne validatie van risicofactoren:

Voor een goede interpretatie van de surveillancegegevens is het nodig dat de risicofactoren betrouwbaar en volledig geregistreerd worden. Bij een interne validatie wordt jaarlijks specifiek de aanlevering van risicofactoren door “derden” (zoals inclusie van de indicatoroperatie, de wondklasse door de chirurg en operatieduur) steekproefsgewijs gecontroleerd. Voor een voldoende mate van overeenstemming mogen bij de beoordeling van 25 casussen de bevindingen per parameter slechts één keer afwijken. Als de bevindingen vaker verschillen is het noodzakelijk het protocol nogmaals te bespreken en de interne validatie te herhalen.
Interne validatie binnen het PREZIES netwerk, THIP 23(5):118-119

Interne validatie/verificatie van POWIs:

Indien POWIs worden vastgesteld door medewerkers die niet verbonden zijn aan de afdeling Infectiepreventie dan dienen alle (vermoedelijke) POWIs te worden besproken met of geverifieerd door een deskundige infectiepreventie.

Externe validatie door PREZIES PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance (PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance)

De externe validatie bestaat uit een jaarlijkse datavalidatie uitgevoerd op alle modules van alle  zorginstellingen (ZI). Bij datavalidatie vindt beoordeling plaats van data uit de PREZIES databank op de registratie van: 1) risicofactoren, 2) patiëntgebonden factoren en 3) zorginfecties en daarbij worden data van de ZI vergeleken met landelijke gegevens. Afhankelijk van de bevindingen zal er 1) geen actie worden ondernomen, 2) contact worden gezocht met de ZI voor nadere informatie, overleg of 3) de ZI wordt uitgenodigd voor een extern validatiebezoek door PREZIES.

Het uiteindelijke doel is het bewaken van de kwaliteit van de gegevens in de PREZIES-databank, zodat de referentiecijfers betrouwbaar zijn.

Werkwijze validatiebezoek

Indien na datavalidatie of uit de steekproef tot een extern validatiebezoek wordt besloten, ontvangt de contactpersoon van de ZI een uitnodiging. Het validatiebezoek wordt uitgevoerd door een teamlid van PREZIES en een voor de surveillance verantwoordelijke medewerker uit een eerder gevalideerde zorginstelling of een tweede lid van het PREZIES-team.
De ZI dient een Plan van Aanpak of procedurebeschrijving van de surveillance uiterlijk drie weken van te voren aan het secretariaat PREZIES toe te sturen. Tijdens het bezoek kan de uitvoering van de surveillance mondeling worden toegelicht. Op basis van een pre-validatieverslag (samenvatting/overzicht van de door de zorginstelling ingezonden data) en de checklist externe validatie zal nader worden ingegaan op de specifieke procesonderdelen.

Om inzicht te krijgen in het gebruik van de criteria wil de validatiecommissie een aantal casussen beoordelen.

  • De (meest recent) afgeronde casussen met een POWI (tot een maximum van 12);
  • De meest recent afgeronde casussen zonder POWI (het aantal casussen met een POWI aanvullen tot een totaal van 25 casussen);
  • Het heeft de voorkeur om de casussen te verdelen over alle specialismen (ingrepen) die in de PREZIES surveillance worden opgenomen.
  • Tevens is er de mogelijkheid om maximaal 5 arbitraire situaties voor te leggen.

Voor de beoordelingen van de casussen moeten zowel de bevindingen van de klinische periode als poliklinische periode beschikbaar zijn. Indien informatie beschikbaar is in het elektronisch Ziekenhuis Informatie Systeem, dient voor beide validatieteamleden toegang te zijn geregeld.

Beoordeling validatiebezoek

Na beoordeling van de casussen door het validatieteam vindt een bespreking plaats met de voor de surveillance verantwoordelijke persoon, waarin per casus wordt besproken op basis van welke gegevens men al dan niet een POWI heeft vastgesteld. Tevens wordt de uitvoering van de surveillance besproken. Aan de hand van de bevindingen tijdens het bezoek wordt een eindconclusie geformuleerd waarin de beoordeling ‘voldoende/onvoldoende’ wordt gegeven. Het validatieverslag volgt binnen enkele weken na het validatiebezoek. Bij een voldoende beoordeling van de uitvoering van de surveillance zullen data van de ZI jaarlijks worden beoordeeld in de datavalidatie. Bij een onvoldoende beoordeling wordt besproken of de data alsnog geschikt gemaakt kunnen worden. Indien dit het geval is, dan dienen de data te worden aangepast en vervolgens kunnen ze opnieuw worden opgenomen in de databank. Indien aanpassing niet mogelijk is, dan worden de data uit de databank verwijderd. Bij drie achtereenvolgende onvoldoende beoordelingen wordt deelname aan PREZIES opgeschort voor een periode van twee jaar.