In Nederland wordt in toenemende mate door zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten en burgers samengewerkt om een betere gezondheid, kwaliteit van zorg, en beheersing van de kosten voor een populatie te bewerkstelligen (de zogeheten Triple Aim). Hiervoor zijn de afgelopen jaren in verschillende regio’s samenwerkingsverbanden opgezet waarmee diverse activiteiten en interventies zijn ontplooid. In 2013 zijn door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ), op voordracht van de zorgverzekeraars, negen van dit soort regionale samenwerkingsverbanden aangewezen als proeftuin ‘betere zorg met minder kosten’. De ontwikkelingen en ervaringen van deze proeftuinen worden door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in kaart gebracht met de Landelijke Monitor Proeftuinen (LMPlandelijke monitor proeftuinen populatiemanagement).

Deze factsheet geeft een tussenrapportage van de Landelijke Monitor Proeftuinen aan de hand van drie thema's:

  1. De organisatie en activiteiten van de proeftuinen vanaf 2013 tot 2017.
  2. De inzet van en ervaringen met de financiering en bekostiging.
  3. De toekomstverwachtingen over het proces naar en verbetering van de Triple Aim.