Go to abstract

Samenvatting

Bedrijven die met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken, vallen onder het Besluit risico's zware ongevallen (BRZO). Deze bedrijven moeten aan specifieke regels voldoen om zware ongevallen met grote gevolgen voor mens en milieu te voorkomen. Daarnaast staan deze bedrijven onder toezicht van o.a.de Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie). De Inspectie richt zich op de risico's voor werknemers en beoordeelt onder andere of er binnen de desbetreffende bedrijven een zogeheten veiligheidsbeheerssysteem is. Daarbij is het van belang of dit systeem is toegesneden op de aanwezige risico's en of het goed werkt. Indicatoren: hoe goed beheert een bedrijf gevaren Het RIVM heeft daarom bekeken of het mogelijk is om de veiligheid van een bedrijf te beoordelen op basis van veiligheidsprestatie-indicatoren. Veiligheidsprestatie-indicatoren zijn bedoeld om informatie te leveren over de veiligheidsprestaties van een bedrijf. Ze kunnen managers en werknemers van het bedrijf helpen om te focussen op de belangrijkste risico's. Daarnaast kunnen indicatoren de inspectie helpen vast te stellen hoe goed het bedrijf met risico's omgaat en of dit zonodig verbetert. Indicatoren moeten op maat worden gemaakt als ze worden gebruikt door een bedrijf. Voor de inspectie zijn juist indicatoren nodig die algemeen toepasbaar, communiceerbaar en ondubbelzinnig zijn, zodat bedrijven met elkaar kunnen worden vergeleken. Indicatoren kunnen zich door de tijd heen ontwikkelen op basis van de ervaringen met indicatoren die het meest effectief en efficiƫnt informatie geven over de mogelijkheid op een zwaar ongeval bij een bedrijf. Criteria voor de ontwikkeling van veiligheidsprestatie-indicatoren Aanbevolen wordt om indicatoren te ontwikkelen op basis van een lijst van 30 criteria. Zo moet een indicator een oorzakelijk verband hebben met het onderdeel dat daadwerkelijk een risico kan vormen. Daarnaast moet er een concrete actie aan de indicator kunnen worden verbonden, zoals een verbeteractie. Om trends te kunnen waarnemen is een set van indicatoren nodig die voldoende frequent worden gemeten. Voor het onderzoek is de wetenschappelijke literatuur onderzocht, evenals richtlijnen van industrie en inspecties.

Abstract

Companies working with large amounts of hazardous substances fall under the Major Accident Risks Decree 1999. These companies must conform to specific requirements to prevent major accidents with serious consequences for man and environment. These companies are regularly visited by regulatory bodies such as the Labour Inspectorate. The inspectorate focuses on the risks to workers and evaluates whether these companies have a safety management system. It is important whether this safety management system is tailored to the risks involved and whether it works well.

Indicators: how well a company manages risks
The RIVM has explored whether it is possible to evaluate the major accident risks of a company based on safety performance indicators. Safety performance indicators are intended to provide information on the safety performance of a company. A set of indicators helps managers and employees of the company to focus on the important risk factors and helps the regulator determine how well the company is managing its risk controls and whether it is improving. Safety performance indicators should be tailor-made when used by a company but will need to be generally applicable, communicable and unambiguous when used by the regulator. Indicators may develop over time, based on experience as to which provide the most effective and efficient information about the safety performance of a company with respect to the potential for a major accident.

Criteria for the development of safety performance indicators
It is recommended to develop indicators based on a list of 30 criteria. For example, an indicator should have a causal link with the risk. In addition, a concrete action on the indicator may be attached, such as improvement interventions. The indicator set should also be sufficient in number and frequency to be able to identify trends. For the research, the scientific literature as well as guidelines from industry and regulators were explored.

Overig

Grootte
1.65MB