Supply and accessibility of emergency hospital care in the Netherlands 2017 : Analysis of the geographical accessibility of hospitals

Supply and accessibility of emergency hospital care in the Netherlands 2017 : Analysis of the geographical accessibility of hospitals

Go to abstract

Samenvatting

Het RIVM heeft het aanbod en de bereikbaarheid geïnventariseerd van de ziekenhuizen in Nederland die in april 2017 spoedeisende hulp aanboden. Dit is ook voor de acute verloskunde gedaan. Uit de modelberekeningen blijkt dat deze ziekenhuizen zodanig over Nederland zijn verspreid dat 99,8 procent van de inwoners binnen 45 minuten naar een spoedeisende hulpafdeling (SEH) of een ziekenhuis met acute verloskunde kunnen worden vervoerd. In april 2017 waren er 89 SEH's met 24/7-uurs openingstijden. Dat is één minder dan in 2016 en twee minder dan in 2014. Op 81 ziekenhuislocaties werd 24/7-uur per week acute verloskunde aangeboden. Dat is evenveel als in 2016 en drie minder dan in 2014. In de inventarisatie zijn de locaties van ambulancestandplaatsen ook geactualiseerd. Sinds de laatste actualisatie in 2013 zijn er dertien standplaatsen bijgekomen en zijn sommige standplaatsen verhuisd. In deze bereikbaarheidsanalyse wordt gekeken naar de spreiding van ziekenhuizen over Nederland. De analyse bepaalt hoeveel ziekenhuizen als 'gevoelig' worden aangemerkt. Er zijn nu tien gevoelige ziekenhuizen met een 24/7-uurs basis-SEH. Wat acute verloskunde betreft zijn er twaalf gevoelige ziekenhuizen. Een ziekenhuis wordt zo genoemd als het aantal bewoners dat volgens het bereikbaarheidsmodel niet binnen 45 minuten naar een SEH kan worden gebracht toeneemt wanneer dit ziekenhuis sluit. De duur van de rit wordt berekend op basis van de tijd die de ambulance nodig heeft om van de standplaats, via het woonadres van de patiënt naar het ziekenhuis te komen. Deze modelmatige ritduur wordt vervolgens vergeleken met de spreidingsnorm van 45-minuten. In dit onderzoek is ook de aanwezigheid en beschikbaarheid geïnventariseerd van onder meer specialisten, verpleegkundigen en faciliteiten om op de SEH's diagnoses te stellen en behandelingen te starten. Daarnaast is gekeken naar de samenwerking tussen SEH's en huisartsenposten (HAP's). In 42 gevallen waren de 24/7-uurs SEH en HAP geïntegreerd, met een gezamenlijke ingang en een procedure voor mensen die zelf naar spoedeisende hulp komen met minder urgente/complexe klachten.

Abstract

RIVM surveyed the supply and accessibility of hospitals in the Netherlands that provided emergency care in April 2017. This was also done for acute obstetrics. The results show that these hospitals are spread across the Netherlands in such a way that 99.8 percent of the residents can be transported to an emergency medical department (A&E) or hospital with acute obstetrics within 45 minutes, according to the accessibility model.

In April 2017, there were 89 A&Es that were open 24/7. That is one less than in 2016 and two less than in 2014. Acute obstetrics was provided 24/7 at 81 hospital locations. That is the same as in 2016 and three less than in 2014. The locations of ambulance stations were also updated in the inventory. Since the last update in 2013, thirteen ambulance stations were added and some stations were relocated.

This accessibility analysis looked at the distribution of hospitals throughout the Netherlands. The analysis determines how many hospitals are considered 'sensitive'. There are now ten sensitive hospitals with a 24/7 basic A&E. The accessibility analysis for acute obstetrics results in twelve sensitive hospitals. A hospital is designated as such if, according to the theoretic model, the number of residents that may take more than 45 minutes to be brought to an A&E increases when this hospital closes. The duration of the ride is calculated based on the time the ambulance requires to get from the station via the patient's residence to the hospital. This model-based ride time is then compared with the 45-minute distribution standard.

This study also examined the presence and accessibility of, among others, specialists, nurses and facilities to make the diagnoses at the A&Es and start treatment. The collaboration between the A&Es and the out-of-hours GP services was also examined. In 42 cases, the 24/7 A&E and out-of-hours GP services were integrated, with a joint entrance and a procedure for people who report for emergency care with less urgent/complex complaints on their own initiative.

Overig

Grootte
1.53MB