Update of failure frequencies of wind turbines

Update of failure frequencies of wind turbines

Go to abstract

Samenvatting

Ongelukken met windturbines kunnen gevaarlijk zijn voor mensen in de omgeving. Bijvoorbeeld wanneer een windturbine omvalt of een blad afbreekt. Ook kan er ijs van het blad vallen.

Om slachtoffers te voorkomen, wordt een afstand berekend tussen windturbines en de omgeving. Binnen deze afstanden mogen bijvoorbeeld geen woningen staan. De kans op een ongeluk met een windturbine is voor het laatst onderzocht in 2012. Het RIVM heeft de cijfers nu geactualiseerd. Onderzocht is wat er kan gebeuren en hoe vaak dat gebeurt.

De reden voor de update is dat windturbines de laatste jaren technisch verder zijn ontwikkeld. Ze zijn bijvoorbeeld groter geworden. Ook zullen vanwege de overgang naar duurzame energie meer windturbines worden geplaatst.

Uit het onderzoek blijkt dat de kans op een ongeluk klein is: op de ongeveer 2000 windturbines in Nederland op land wordt ongeveer één ongeluk per jaar verwacht. Over het algemeen zijn de nieuw berekende kansen iets kleiner dan eerder is ingeschat.

Voor het onderzoek is informatie van het Caithness Windfarm Information Forum (CWIF) gebruikt, een van de weinige openbare databases die ongelukken bijhoudt. Het RIVM heeft gegevens gebruikt van landen die ongeveer hetzelfde klimaat hebben als Nederland en technisch ongeveer hetzelfde soort windturbines hebben, zoals Zweden en Duitsland. Het CWIF is in 2021 gestopt. Daarom beveelt het RIVM het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) aan om ongelukken structureel bij te gaan houden. Dan kunnen de kansen in de toekomst worden geactualiseerd. Tot die tijd kunnen deze nieuw berekende kansen nog niet worden gebruikt.

Het RIVM heeft het onderzoek in opdracht van IenW gedaan. Het gaat hierin niet om effecten op de gezondheid van mensen door het geluid of de schaduw van windturbines. Afstanden voor gezondheidseffecten zijn over het algemeen groter dan voor veiligheid.

Abstract

Accidents with wind turbines can be dangerous for people in the surrounding area, for instance if a wind turbine falls, a blade breaks off or when ice is thrown from the blades.

To prevent casualties, a safe distance between wind turbines and the surrounding area is calculated. No houses may be located within a certain area, for example. The likelihood of a wind turbine accident was last examined in 2012. RIVM has now updated the figures, studying what could happen and how often this happens.

The reason for the update is that wind turbines have undergone further technical development in recent years. They have become larger, for example. What's more, additional wind turbines will be installed as part of the transition to sustainable energy.

The study shows that the likelihood of an accident is small: among the approximately 2,000 wind turbines on land in the Netherlands, around one accident is expected per year. In general, the newly calculated probabilities are slightly smaller than previously estimated.

The study used information from the Caithness Windfarm Information Forum (CWIF), one of the few public databases that keeps track of accidents. RIVM used data from countries that have roughly the same climate as the Netherlands and the same type of wind turbine technology, such as Sweden and Germany. Because the CWIF was discontinued in 2021, RIVM has recommended that the Ministry of Infrastructure and Water Management (I&W) starts keeping track of accidents. This would allow the probabilities to be updated in the future. Until then, the newly calculated probabilities cannot be used.

RIVM carried out the study on behalf of I&W. The study does not regard effects on people’s health due to the noise or shade caused by wind turbines. Distances for health effects are generally larger than those for safety.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Resterend

Grootte
685 kb