Updating of trend modelling of measured nitrate concentration at farms : Mineral Policy Monitoring Programme

Updating of trend modelling of measured nitrate concentration at farms : Mineral Policy Monitoring Programme

Go to abstract

Samenvatting

Voor het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) is het van belang om te weten welke effecten veranderingen in de bedrijfsvoering van landbouwbedrijven hebben op de hoeveelheid nitraat in de bovenste grondwaterlaag onder het bedrijf. Het RIVM heeft het model dat wordt gebruikt om effecten van deze veranderingen op de nitraatconcentratie te kunnen bepalen geactualiseerd. Daardoor zijn de uitkomsten betrouwbaarder. De concentraties nitraat in het bovenste grondwater worden niet alleen door de bedrijfsvoering beïnvloed, maar ook door de hoeveelheid neerslag en wijzigingen in de groep landbouwbedrijven die aan het LMM deelneemt. Hierdoor is de invloed van de bedrijfsvoering op de gemeten concentraties lastig te herleiden. Met het vernieuwde model is het mogelijk om deze twee invloeden eruit te filteren. De daarmee verkregen waarden worden de gestandaardiseerde nitraatconcentraties genoemd, die beter de gevolgen van veranderingen in de bedrijfsvoering weergeven. De belangrijkste vernieuwing in het model is dat beter rekening wordt gehouden met het effect van de hoeveelheid neerslag op de concentratie nitraat in het bovenste grondwater. Bij hoge concentraties nitraat heeft neerslag veel invloed op de uiteindelijke concentratie nitraat in het grondwater. Bij lagere concentraties is die invloed veel minder groot. Met de modelwijziging zijn vooral de gestandaardiseerde nitraatconcentraties in de eerste tien jaar van het LMM (1992-2002) verbeterd. Daardoor zijn in die periode minder sterke schommelingen in de gestandaardiseerde nitraatconcentraties te zien.

Abstract

For the Minerals Policy Monitoring Programme (LMM), it is of importance to know the effect of changes in farming practices on the amount of nitrate in the upper groundwater at farms. RIVM has updated the model used to determine the effect of these changes on the nitrate concentration. As a consequence, the model outcome is more reliable.

The nitrate concentrations in the upper groundwater are not only influenced by farming practices, but also by the amount of precipitation and changes in the group of farms participating in LMM. Because of that, the impact of the farm practices on the measured concentration is difficult to assess. The updated model makes it possible to filter out the effects of the two other influences.

The most important change of the model regards the calculation of the effect of the amount of precipitation on the nitrate concentration. At high nitrate concentrations, the amount of precipitation has a strong influence on the nitrate concentration in groundwater. At lower concentrations, the influence of the amount of precipitation is much less. Due to the changes in the model, especially the standardised nitrate concentrations in the first ten years (1992-2002) are improved. As a result, the new standardised nitrate concentrations show less fluctuation in that period.

Resterend

Grootte
4.62MB