Advice on utility and necessity of pollen monitoring network

Advice on utility and necessity of pollen monitoring network

Go to abstract

Samenvatting

Stuifmeel (pollen) in de lucht kan hooikoorts veroorzaken. Ernstige klachten kunnen het leven van patiënten erg belemmeren. Twee pollenexperts hebben namens een groot aantal betrokken organisaties het ministerie van VWS gevraagd de voorlichting voor mensen met hooikoorts te verbeteren. Een onderdeel daarvan is een pollenmeetnetwerk. Het aantal en soort pollen in de lucht verschilt namelijk per plek en moment, per seizoen en per weerstype.

Op dit moment tellen twee ziekenhuizen, in Leiden en Helmond, handmatig de pollen die de week ervoor in die omgeving in de lucht zaten. Het RIVM adviseert het ministerie van VWS om op deze twee locaties automatische pollentellers neer te zetten. Automatisch pollentellen is minder bewerkelijk en geeft meteen informatie over de pollen die er op dat moment zijn. Bij handmatige tellingen is deze informatie pas achteraf beschikbaar. Ook kunnen automatische tellingen beter voorspellen hoeveel van welke pollen er de komende dagen in de lucht zijn.

Het RIVM adviseert ook de informatie voor hooikoortspatiënten te verbeteren. Zowel over de pollen zelf als over allergietesten, medicijnen en maatregelen om de klachten te verminderen. Met eenduidige informatie kunnen patiënten hun gedrag en medicijngebruik aanpassen aan de pollen in de lucht en zo mogelijk minder last van hooikoorts hebben.

Verder adviseert het RIVM te verkennen hoeveel locaties met pollenmeetapparaten in Nederland minimaal nodig zijn voor een optimaal netwerk. Tot slot is het belangrijk in kaart te brengen hoeveel mensen ziek zijn of zich minder goed voelen door hooikoorts en wat dat de samenleving kost.

Abstract

The presence of pollen in the air can cause hay fever. Severe complaints can greatly constrain the lives of patients. On behalf of a large number of organisations involved, two pollen experts have asked the Ministry of Health, Welfare and Sport to improve the public information provided to people with hay fever. As part of this, it has been suggested to set up a pollen monitoring network. This is because the number and type of pollen varies depending on the location, time of day, season, and weather type.

At present, two hospitals, one in Leiden and one in Helmond, manually count the pollen that were present in the air in the local area the week before. The Dutch National Institute for Public Health and the Environment, RIVM, advises the Ministry of Health, Welfare and Sport to set up automatic pollen counters at these two locations. Automatic pollen counting reduces the workload and provides real-time information on the pollen present in the air at any given time. With manual counting, this information is only available after the fact. In addition, automatic counts can better predict the number of pollen in the air in the coming days.

RIVM advises to improve the public information provided to hay fever patients. This includes the information about pollen, allergy tests, and medication and steps you can take to reduce complaints. With clear information, patients can adjust their behaviour and medication to the pollen in the air, and in this way reduce their hay fever complaints.

RIVM also advises to examine how many locations with pollen measurement equipment would at minimum be required for an optimal network in the Netherlands. Lastly, it is important to determine how many people suffer illness or discomfort due to hay fever and the cost of this to Dutch society.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
2025 kb