Recommendations on generic data sets : For the purpose of the Environment and Planning Act.

Recommendations on generic data sets : For the purpose of the Environment and Planning Act.

Go to abstract

Samenvatting

De overheid wil met de Omgevingswet de regels voor activiteiten in de leefomgeving vereenvoudigen en samenvoegen. Het RIVM ondersteunt overheden bij de invoering van deze nieuwe wet en het bijbehorende centrale informatiesysteem, het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Binnen het DSO brengen overheden informatie die nodig is voor vergunningverlening en ruimtelijke planvorming samen in zogenoemde informatiehuizen (lucht, water, geluid, natuur, externe veiligheid, ruimte, bouw, cultureel erfgoed, bodem en afval). In opdracht van I&M heeft het RIVM verkend in welke mate data voor meerdere huizen kunnen worden gebruikt. Er is gekeken naar verkeersgegevens, populatiegegevens, ruimtelijke gegevens en scenario’s. Het blijkt dat met name de data over verkeer voor de informatiehuizen Lucht en Geluid kunnen worden gebruikt. In beide informatiehuizen worden bijvoorbeeld gegevens over aantallen auto’s gebruikt om inzicht te krijgen in effecten. De meeste winst valt te behalen als er voor Verkeer een algemeen systeem wordt opgezet waar ook de andere informatiehuizen gebruik van kunnen maken. Zo’n generiek systeem is ook wenselijk om meer samenhang en eenheid te brengen in de veelheid aan gegevens die gebruikt worden voor verkeer. Voor ruimtelijke gegevens en voor populatiegegevens concludeert het RIVM dat met de introductie van onder andere basisregistraties al voldoende gezamenlijkheid is gerealiseerd. Ten aanzien van scenario’s wordt geconcludeerd dat verbetering van de samenhang niet zozeer een kwestie van stroomlijning van data is, maar meer van beleidsmatige keuzes. Aanbevolen wordt om een regisseur te benoemen die ervoor zorgt dat verkeersgegevens en modellen worden geharmoniseerd en geschikt worden gemaakt voor het DSO.

Abstract

The enactment of the Environment and Planning Act [Omgevingswet] extends the options to simplify and combine the rules for activities in the living environment. The RIVM supports authorities with the introduction of this new Act and the corresponding Digital System for the Environment and Planning Act [Digitaal Stelsel Omgevingswet] (DSO). Authorities phase in information and data in the DSO in so called information houses (informatiehuizen). This information and data is necessary to grant licenses and for spatial planning. In the DSO ten information houses are projected e.g. for air, water, noise, nature, external security, space, construction, cultural heritage and waste.

By order of the ministry of Infrastructure and Environment the RIVM has made an exploratory to what extend specific data can be used for several information houses. This survey included traffic data, population data, spatial data and scenario’s. Notably, traffic data can be used in the information houses Air and Noise. In both information houses data on vehicle intensities are used to get insight in effects. Most profit is being gained when a generic system is established for traffic data where the relevant information houses can make use of. An additional advantage of such a generic system is that the great diversity of traffic data can be brought into coherence and into more uniformity.

For spatial data and population data the existing basis registries [basis registraties] already provide unity. Regarding scenario’s coherence and uniformity is not so much obtained by streamlining of data but by making choices in policy. It is recommended that a co-ordinator is appointed who provides for the harmonization of traffic data and traffic models in order to make these suitable for the DSO.

Resterend

Grootte
0MB