Go to abstract

Samenvatting

Als de waterstanden in Nederland door klimaatverandering stijgen, loopt een groot deel van het buitendijkse gebied in de regio Rijnmond kans om te overstromen. Uit verkennend onderzoek van het RIVM blijkt dat hierdoor risico's voor het milieu kunnen ontstaan. Daarnaast blijkt dat deze risico's slechts in geringe mate afnemen als het plan Afsluitbaar Open Rijnmond wordt uitgevoerd. Dit plan wil voorkomen dat de waterstanden in de regio Rijnmond te veel stijgen. In het onderzoek heeft het RIVM de effecten van het plan Afsluitbaar Open Rijnmond op natuur en milieu in kaart gebracht. De risico's voor het milieu komen voort uit de aanwezigheid van woongebieden, industrie- en bedrijfsterreinen in de buitendijkse gebieden van Rotterdam en Dordrecht, evenals een aantal bedrijven die vallen onder het Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO). Daarnaast ligt er een groot aantal potentieel ernstige en urgente bodemsaneringslocaties die nog moeten worden gesaneerd. Het RIVM adviseert de mogelijke milieurisico's in de buitendijkse gebieden als gevolg van de stijgende waterstanden nader te inventariseren. Het plan Afsluitbaar Open Rijnmond is in 2008 in het rapport van de Deltacommissie gepresenteerd als mogelijk alternatief om de buitendijkse gebieden in Rotterdam en Dordrecht te beschermen. Om te voorkomen dat de regio Rijnmond overstroomt stelt het plan voor om alle rivieren en kanalen rond deze regio in geval van nood tijdelijk af te sluiten met behulp van beweegbare keringen. Het water van de Lek, dat normaal gesproken door Rotterdam naar zee stroomt, wordt in dit plan via een nieuwe waterverbinding omgeleid richting Hollands Diep en Haringvliet. Het RIVM heeft voor het onderzoek de toekomstige waterstanden geanalyseerd, zoals die door de TU-Delft en het adviesbureau HKV zijn berekend.

Abstract

A major part of the area outside the dikes in the Rhine estuary is likely to flood when water levels increase due to climate change. An explorative study by RIVM shows that flooding of these areas may give rise to environmental risks. Implementation of the plan Rhine estuary 'closeable but open', which tries to reduce the water levels, limits these risks only to a small extent.
In the study RIVM has evaluated the effects on nature and environment of the plan Rhine estuary 'closeable but open'. The environmental risks arise from residential and industrial areas as well as a number of industrial activities outside the dikes which have to comply with the Seveso Directive concerning the handling and storage of hazardous substances. Moreover, the old centres of Rotterdam and Dordrecht contain a large number of potentially serious and urgent soil sanitation sites. RIVM advises to make a survey of the potential environmental risks outside the dikes due to increasing water levels.
The plan Rhine estuary 'closeable but open' was presented in 2008 by the Dutch Delta commission as one of the alternatives to safeguard the residential and industrial areas outside the dikes in Rotterdam and Dordrecht. According to this the plan all major waterways in the Rhine estuary will be closed by adjustable dams when water levels become too high. In this plan the water of the river Lek, which normally flows into the sea through Rotterdam, is redirected via a new waterway towards Hollands Diep and Haringvliet. In this study RIVM analysed the future water levels in the Rhine estuary simulated by Delft Technical University and HKV consultants.

Overig

Grootte
695KB