Go to abstract

Samenvatting

Consumenten staan dagelijks bloot aan chemische stoffen die zijn verwerkt in verschillende non-food-producten. Om de gevolgen voor de volksgezondheid te kunnen beoordelen, moet de blootstelling aan deze stoffen bekend zijn. Een risico wordt namelijk berekend door de blootstelling van een stof te vergelijken met het effect ervan. Om zicht te krijgen op de totale blootstelling aan één stof vanuit verschillende consumentenproducten wordt een zogeheten geaggregeerde blootstelling uitgevoerd. Hierin zijn ook de verschillende 'routes' verwerkt waardoor mensen een stof binnen kunnen krijgen: via de huid, via inademing, of via de mond. Realistischere blootstellingschatting met gebruiksgegevens Het RIVM heeft in een casestudie een model voor geaggregeerde blootstelling gekoppeld aan gebruiksgegevens van producten: hoe vaak worden ze gebruikt en in welke hoeveelheid. Gekozen is voor vier parabenen die in verzorgingsproducten voor jonge kinderen zitten, zoals shampoo, billendoekjes en haarlotion. Bij gewone blootstellingschattingen wordt doorgaans uitgegaan van de maximale frequentie en hoeveelheid. Met de gebruiksgegevens kan een realistischere inschatting van de blootstelling, en daarmee van het risico worden gemaakt. De gebruiksgegevens zijn met behulp van een kleinschalige enquête vergaard. Effectiviteit blootstellingschatting getoetst Blootstellingschattingen worden trapsgewijs uitgevoerd, in zogenoemde tiers. Dat betekent dat eerst een blootstelling uitgerekend wordt met (maximale) waarden. De berekeningen worden steeds gedetailleerder uitgewerkt naarmate risico's als gevolg van blootstelling niet kunnen worden uitgesloten. In de casestudie is de gebruiksinformatie gebruikt om de methode van de laatste testfase (de hoogste tier) te testen. Deze tier levert informatie op over onzekerheden in de blootstellingschatting en over welke bronnen de hoogste bijdrage leveren aan de blootstellingschatting. Daarnaast wordt inzicht verkregen welk deel van de bevolking aan hoge, respectievelijk lagere, concentraties blootstaan. Al deze informatie is relevant voor risicobeoordelaars en risicomanagers.

Abstract

Consumers are exposed daily to chemicals from non-food consumer products. The level of exposure has to be assessed to evaluate the consequences of exposure to a substance for public health. A risk is calculated by comparing the exposure to a substance with the hazardous effect. Considering that a substance may be contained in several consumer products, the contribution of these products to the total exposure will have to be added up to determine the aggregate exposure. This includes summation of the different routes: dermal, inhalation, and oral.\ More realistic exposure estimation with use data In a case study, RIVM has coupled a model for aggregate exposure to use data of products; how often are they used and how much is used. Four parabens are chosen, which are present in personal care products for young children such as shampoo, baby wipes and hair lotion. It is common practice to use maximal defaults for frequency and amount in exposure estimations. A more realistic exposure estimation can be made using use data, which are gathered with a small survey. Effectivity exposure estimation tested Exposure estimations are performed step-by-step, using so-called tiers.An exposure estimation is at first calculated using (maximal) deterministic values. When risks cannot be excluded, the calculations can be performed in more detail. In this case study, a method for a higher tier is tested. This tier provides information on uncertainties in the exposure estimation as well as which sources contribute the most to the total exposure. Besides, insight is obtained on the distribution of exposure over the population. All this information is relevant for risk assessors and risk managers.

Overig

Grootte
832KB