Gecombineerde blootstelling aan parabenen in persoonlijke verzorgingsproducten en speelgoed

Gecombineerde blootstelling aan parabenen in persoonlijke verzorgingsproducten en speelgoed

Go to abstract

Samenvatting

Parabenen zijn conserveermiddelen. Ze zorgen ervoor dat een product niet bederft en dus langer houdbaar blijft. De stoffen worden gebruikt in persoonlijke verzorgingsproducten, zoals zonnebrand en shampoo, en in ‘waterig’ speelgoed, zoals klei, slijm en vingerverf. In Europa zijn vier parabenen toegelaten in bepaalde verzorgingsproducten en vingerverf: methyl-, ethyl-, propyl- en butylparabeen.

Parabenen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid. Of dat zo is, hangt af van de hoeveelheid waarin mensen ermee in contact komen. Daarom is per product wettelijk bepaald hoeveel parabenen erin mogen zitten. Hierdoor komen mensen per product maar met een kleine hoeveelheid parabenen in contact. Maar als mensen meer dan één product met parabenen gebruiken, worden ze aan grotere hoeveelheden blootgesteld. Het RIVM berekende daarom de hoeveelheid parabenen waaraan volwassenen en kinderen gemiddeld per dag worden blootgesteld als zij verschillende van deze producten gebruiken.

Als mensen verschillende producten gebruiken met één soort parabeen, blijkt de totale blootstelling lager te zijn dan de hoeveelheid die naar verwachting een gezondheidseffect veroorzaakt. Alleen voor de mogelijk hormoonverstorende werking van parabenen is nog niet bekend of de gecombineerde blootstelling veilig is. In Europees verband wordt daar nu veel onderzoek naar gedaan en gekeken bij welke blootstelling deze effecten zouden kunnen optreden. Ook is nog onduidelijk wat de gezondheidsrisico’s zijn als mensen verschillende soorten parabenen uit verschillende producten tegelijk binnenkrijgen.

Het RIVM heeft de blootstelling berekend met de hoeveelheden parabenen die de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)) heeft gemeten in veel verschillende verzorgingsproducten en speelgoed. De blootstelling is onder andere berekend met twee computermodellen: ConsExpo en PACEM. Het computermodel ConsExpo kan een eerste inschatting van de blootstelling geven als iemand één product gebruikt. Met PACEM kan de blootstelling worden berekend als mensen meerdere producten gebruiken. Ook gebruikt dit model concrete gegevens over hoe vaak mensen een product gebruiken en in welke hoeveelheid. Het geeft daardoor een realistischer schatting van de blootstelling.

Abstract

Parabens are preservatives. They ensure that a product does not spoil and that its shelf life is prolonged. Examples of products that contain parabens are personal care products like sunscreen and shampoo, and aqueous toys like clay, toy-slime and finger paint. In Europe, four parabens are allowed for use in certain personal care products and finger paint: methyl-, ethyl-, propyl- and butylparaben.

Parabens could lead to negative health effects. Whether these negative health effects occur depends on the amount to which people are exposed. That is why a legally permitted maximum concentration applies per product. As a result, people come into contact with only a small amount of parabens per product. However, if people use more than one product containing parabens, they are exposed to higher amounts. RIVM calculated the average daily exposure to parabens for both adults and children after using different products.

When people use different products containing the same type of paraben, the total exposure appears to be less than the amount expected to cause a health effect. As regards the possible endocrinedisrupting effects of parabens, however, it is not yet known whether the combined exposure is safe. Multiple studies into this are currently taking place in Europe, including into the exposure level to parabens at which endocrine-disrupting effects could occur. It is also still unclear what the health risks are when people are simultaneously exposed to different types of parabens from different products.

The Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority (NVWA) has measured the amount of parabens in various personal care products and toys. RIVM used these measurements to calculate the exposure using the PACEM and ConsExpo computer models. ConsExpo can provide an initial estimate of the exposure that occurs when a person uses a single product. PACEM allows for the calculation of exposure to multiple products. Furthermore, PACEM gives a more realistic estimate of the exposure, because it uses concrete data about the frequency of use.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
1327 kb