Go to abstract

Samenvatting

Ammoniak in de buitenlucht is in Nederland voor het merendeel (90 procent) afkomstig van agrarische activiteiten, zoals de veehouderij. Deze emissies worden in beeld gebracht en gerapporteerd door de EmissieRegistratie van het RIVM. Ze worden gebruikt voor internationale rapportages en voor modelberekeningen over ammoniak in het milieu. Uit eerder onderzoek blijkt dat er emissieposten ontbreken. Een van die posten is de emissie uit landbouwgewassen. Het is onduidelijk hoe groot deze emissies zijn. Nader onderzoek is daarom geboden. Bevindingen boven maïsveld Om enig zich te krijgen op de emissie uit landbouwgewassen heeft het RIVM metingen verricht boven een veld met maïsplanten in Lelystad. Hierbij is voor maïs gekozen aangezien een derde van de landbouwgewassen in Nederland uit dit gewas bestaat. Het blijkt dat het maïs zowel ammoniak uitstoot als opneemt. Netto wordt ammoniak uitgestoten, gemiddeld 2,6 kilogram per hectare (tussen de onzekerheidsmarges van 0,15 en 5,1 kilogram per hectare). De brutouitstoot door het gewas wordt geschat op tussen 3,5 en 6,4 kilogram ammoniak per hectare. Door problemen met de ijking van de meetapparatuur is de onzekerheid in de resultaten groot. Werkwijze De metingen van ammoniak boven het maïsveld vonden plaats tijdens het groeiseizoen in 2010 (juni tot en met oktober). Met een optische meetmethode (DOAS: Differentiële Optische Absorptie Spectroscopie) zijn op twee hoogten ammoniakconcentraties gemeten. Vervolgens wordt het verschil tussen deze concentraties gecombineerd met metingen van de turbulentie van de lucht. Hieruit wordt de uitstoot of opname van ammoniak vastgesteld. Doordat het gemeten concentratieverschil klein is, is de uitstoot of opname extreem gevoelig voor de ijking van de meetinstrumenten.

Abstract

Ammonia in the air in the Netherlands is primarily (90 per cent) due to agricultural activities, such as cattle breeding. These emissions are described and reported by the Emission Inventory of the RIVM. They are employed for international reports and model calculations pertaining to ammonia in the environment. Previous research revealed that there are missing emission sources. One of these sources is the emission from agricultural crops. The contribution of these emissions is unknown. Further research is required.

Results over corn field
To obtain insight into emissions from agricultural crops the RIVM has performed measurements over a corn field in Lelystad. Corn was selected since one third of all agricultural crops in the Netherlands consist of corn. It was found that the corn both emits and takes up ammonia. Net ammonia is emitted, on average 2.6 kilograms per hectare (with an uncertainty interval of 0.15 to 5.1 kilograms per hectare). The gross emission by the crop is estimated at between 3.5 and 6.4 kilograms per hectare. Due to issues with the calibration of the measurement equipment the uncertainty in the results is large.

Method
The measurements of ammonia over the corn field took place during the growing season of 2010 (June to October). Using an optical measurement method (DOAS: Differential Optical Absorption Spectroscopy) ammonia concentrations were measured at two altitudes. Subsequently the concentration differences were combined with measurements of turbulence in the air. This yields the emission or deposition of ammonia. Because the measured concentration differences are small, the emissions and depositions are extremely sensitive to the calibration of the measurement equipment.

Overig

Grootte
4.16MB