Analysis of incidents with hazardous substances at Seveso companies 2022

Analysis of incidents with hazardous substances at Seveso companies 2022

Go to abstract

Samenvatting

Het RIVM analyseert elk jaar de aard, omvang en oorzaak van incidenten bij bedrijven die in Nederland met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken. Dit keer zijn twaalf incidenten geanalyseerd. Bij negen incidenten kwamen gevaarlijke stoffen vrij, waarna twee keer een explosie is ontstaan. Bij twee incidenten ontstonden direct explosies bij werkzaamheden. Een nooddrukvoorziening voorkwam bij het laatste incident dat er gevaarlijke stoffen vrijkwamen. Hierdoor ontsnapte er alleen stoom. Één persoon heeft aan een explosie blijvend letsel - verminderd zicht aan een oog - overgehouden. Overige slachtoffers hadden tijdelijk ademhalingsproblemen en irritaties.

Bedrijven zijn ervoor verantwoordelijk dat installaties op orde zijn en dat werknemers de productieprocessen en werkzaamheden veilig kunnen uitvoeren. Net als in voorgaande analyses ging het bij de onderzochte incidenten op verschillende onderdelen mis.

Zo werden bij acht incidenten werkzaamheden uitgevoerd, terwijl het nog niet veilig was om te beginnen. De installatie was dan bijvoorbeeld niet genoeg geleegd, of kon weer gevuld raken doordat afsluiters lekten. Deze afwijkingen zijn vaak niet opgemerkt, waarna gevaarlijke stoffen konden ontsnappen of een explosie veroorzaken. Soms kunnen noodmaatregelen helpen om het incident te voorkomen. Bij de helft van de incidenten waren er geen noodmaatregelen getroffen of werkten ze niet. Als noodmaatregel kan bijvoorbeeld de installatie worden uitgeschakeld om te voorkomen dat een gevaarlijke stof uitstroomt.

Bij alle incidenten schoten ‘plannen en procedures’ voor de werkzaamheden tekort. Ze waren er soms niet doordat de risico’s van tevoren niet waren verwacht. Soms had het bedrijf er niet op toegezien dat instructies voor werkzaamheden worden nageleefd. Of ze waren niet duidelijk genoeg opgesteld om in de praktijk te worden gebruikt.

Deze rapportage maakt deel uit van de opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW Sociale zaken en werkgelegenheid (Sociale zaken en werkgelegenheid)) om incidenten te analyseren die de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft onderzocht. Het RIVM gaat na wat de overeenkomsten en verschillen tussen deze incidenten zijn. De resultaten kunnen worden gebruikt voor inspectie- en handhavingsstrategieën. Bedrijven kunnen de inzichten gebruiken om hun veiligheidsbeleid te verbeteren.

Abstract

Each year, the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) analyses the nature, scale and cause of incidents at companies in the Netherlands working with large quantities of hazardous substances. Twelve incidents were analysed this time. Nine involved the release of hazardous substances, with two of these subsequently resulting in an explosion. Explosions occurred immediately during work activities in two of the incidents. In the last incident, an emergency pressure unit prevented the release of hazardous substances. Only steam was released as a result. One person sustained a permanent injury (reduced vision in one eye) as a result of an explosion. Other casualties experienced temporary breathing difficulties and irritations.

Companies are responsible for ensuring that equipment is in good working order and that employees are capable of carrying out production processes and work activities safely. As was the case in
previous analyses, the incidents investigated involved shortcomings on a variety of aspects.

For instance, eight incidents occurred when work was being done despite it not being safe to commence. For example, the equipment had not been emptied sufficiently, or needed replenishing due to leaky valves. These anomalies often went unnoticed, allowing hazardous substances to subsequently escape or cause an explosion. Sometimes emergency measures can help prevent an incident. Emergency measures were not in place or failed to have the desired effect in half of the incidents. One possible emergency measure is to shut down the equipment to prevent the release of a hazardous substance.

There were shortcomings in terms of ‘planning and procedures’ for the work in all of the incidents. These were sometimes not in place due to the risks not having been anticipated in advance. Some cases entailed failure to ensure compliance with work instructions on the part of the company. Or work instructions had not been formulated with sufficient clarity to enable them to be adopted in practice.

This report forms part of the assignment issued by the Ministry of Social Affairs and Employment to analyse incidents investigated by the Dutch Labour Inspectorate. RIVM is studying the similarities and differences between these incidents. The results can be used for the purposes of inspection and enforcement strategies. Companies will be able to draw on the insights generated to improve their safety policies.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
7780 kb