Analysis of incidents involving hazardous substances at large companies 2018

Analysis of incidents involving hazardous substances at large companies 2018

Go to abstract

Samenvatting

Het RIVM analyseert elk jaar de aard, omvang en oorzaak van incidenten met gevaarlijke stoffen bij grote chemische bedrijven in Nederland. In de analyse van 2018 waren dat er veertien. Bij twaalf incidenten kwamen gevaarlijke stoffen vrij, bij drie hiervan was er ook brand. Eén keer was er een explosie, gevolgd door een brand. In totaal raakten negen mensen gewond. Bij acht van hen was het letsel vermoedelijk tijdelijk. Eén persoon liep blijvend letsel door brandwonden op. Chemische bedrijven zijn ervoor verantwoordelijk dat installaties op orde zijn en dat productieprocessen en werkzaamheden veilig worden uitgevoerd. Bij de onderzochte incidenten ging het op verschillende onderdelen mis. Zo raakten materialen verzwakt of waren chemische processen niet goed onder controle. Hierdoor liepen de processen anders, wat niet op tijd is ontdekt en hersteld. Bedrijven hadden de noodmaatregelen die zij achter de hand moeten hebben, vaak niet of niet goed ingevoerd. Een voorbeeld van zo'n maatregel is voorkomen dat een installatie in brand raakt via ontvlambare materialen in de omgeving. Zes incidenten hadden met een noodmaatregel kunnen worden voorkomen. Bij twee incidenten was de vaardigheid van het personeel om het werk veilig uit te voeren, niet op orde. Ook is aandacht nodig voor persoonlijke beschermingsmiddelen, omdat daar bij vijf incidenten iets mee misging. Wanneer gevaarlijke stoffen vrijkomen, is het mogelijk om de schadelijke effecten te beperken. Bij acht incidenten is voorkomen dat de stoffen zich naar de omgeving verspreidden. Deze rapportage maakt deel uit van de opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) om incidenten te analyseren die de Inspectie SZW heeft onderzocht. Het RIVM gaat na wat de overeenkomsten en verschillen tussen deze incidenten zijn. De resultaten kunnen worden gebruikt voor inspectie- en handhavingsstrategieën. Bedrijven kunnen de inzichten gebruiken om hun veiligheidsbeleid te verbeteren.

Abstract

Every year, RIVM analyses incidents involving hazardous substances at large chemical companies. The 2018 analysis concerns fourteen incidents. In twelve incidents dangerous substances were released and three had a resulting fire. Once an explosion occurred with an ensuing fire. In total nine persons were injured. Eight persons are likely to recover fully from these injuries. One person had a permanent injury due to burns.

Chemical companies must ensure that their installations are in order and that their production processes and activities are carried out safely. In the incidents analysed, problems arose with various elements. In the incidents materials had weakened or chemical reactions were not controlled properly. The resulting deviations were not promptly discovered and remedied. Emergency protection measures can intercept the deviations, but were often not in place. An example of an emergency protection measure is the protection of the installation against ignition of flammable materials. Six incidents could have been prevented with these emergency protection measures.

In two incidents personnel were lacking in competence. Personal protective equipment needs attention, because something went wrong with it in five incidents.

It is possible to restrict the effects after release of hazardous substances with measures. In eight incidents measures prevented the spreading of materials to the surroundings.
This annual report is part of the order from the Ministry of Social Affairs and Employment (SZW) to analyse accidents investigated by the Major Hazard Control (MHC) Directorate of the SZW Inspectorate. RIVM examines the similarities and differences between these incidents. These findings can be used for inspection and enforcement strategies Companies can use the insights to improve their safety policies.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
1629 kb