Go to abstract

Samenvatting

Om inzicht te krijgen in de voortgang van de uitvoering van het Convenant Verpakkingen wordt, als onderdeel van het meet- en monitoringsysteem, jaarlijks door het RIVM de output van verpakkingsafval vastgesteld. Dit rapport presenteert de resultaten van de analyse naar de hoeveelheid verpakkingsafval in 1993, uitgesplitst in de componenten kunststof, papier/karton, (eenmalig) glas, blik (ferro) en aluminium. Ingegaan wordt op de hoeveelheid, de samenstelling en de verwerkingswijze van verpakkingsafval afkomstig van verschillende sectoren (huishoudens, kantoor- winkel- en dienstensector (KWD-sector) en industrie). Tevens wordt de nauwkeurigheid van de gegevens voor de verschillende sectoren en gehanteerde meetmethoden beschreven. Ook worden de gegevens van 1993 vergeleken met die van voorgaande jaren. De hoeveelheid verpakkingsafval afkomstig van huishoudens (exclusief hergebruik) is gedurende de afgelopen jaren bepaald aan de hand van sorteeranalyses van het RIVM. Voor 1993 is gebruik gemaakt van een nieuwe opzet voor wat betreft de monstername van deze sorteeranalyses. Hiermee dient rekening te worden gehouden bij de vergelijking met voorgaande jaren. De hoeveelheden verpakkingsafval afkomstig van de KWD-sector en de industrie zijn in 1992 en 1993 bepaald door middel van enquetes onder bedrijven in deze beide sectoren. Dit onderzoek is zowel voor 1992 als 1993 uitgevoerd door Motivaction in opdracht van het RIVM. Gezien de grote onnauwkeurigheidsmarges die gelden voor de aldus gemeten totale hoeveelheden verpakkingsafval zijn grote absolute veranderingen nodig om te kunnen spreken van significante verschillen. Voor 1986 zijn de gegevens via andere methoden bepaald. Bij vergelijking van de resultaten van 1993 met 1992 kan opgemerkt worden dat de opgaven uit 1992 van met name de KWD-sector (en in mindere mate de industrie) het RIVM vorig jaar reeds aan de hoge kant leken. De gevonden resultaten voor 1993 lijken hiervan een bevestiging te geven. Door de Directie Afvalstoffen van het Directoraat-Generaal Milieubeheer zijn in 1991, in overleg met het bedrijfsleven, uitgangspunten voor wat betreft hoeveelheid en samenstelling van het verpakkingsafval in 1986 vastgelegd. Nader onderzoek van het RIVM naar de uitgangshoeveelheden voor 1986 bracht echter aan het licht dat de vastgestelde hoeveelheden op sommige punten nog voor verbetering vatbaar waren. Op basis van met name deze informatie is door de Commissie Verpakkingen onderzocht of een bijstelling van de uitgangshoeveelheden voor 1986 hierdoor gerechtvaardigd is. In dit rapport worden zowel de vastgestelde als de gecorrigeerde hoeveelheden voor 1986 gepresenteerd. Hoewel aan de gecorrigeerde hoeveelheden in 1986 evenmin absolute zekerheid kan worden toegekend, geven ze op basis van de momenteel aanwezige informatie een beter beeld van de werkelijke situatie in dat jaar. Rekening houdend met de nauwkeurigheden van de gehanteerde meetmethoden lijken de gegevens voldoende betrouwbaar om te kunnen concluderen dat zowel bij de KWD-sector als bij de huishoudens de hoeveelheid verpakkingsafval in 1993 zeker niet gestegen is, maar op zijn minst gelijk gebleven is in vergelijking met 1992. Niet geconcludeerd mag echter worden dat hier sprake is van een significante daling. In 1993 is bij de industrie wel met redelijke zekerheid sprake van een afname van de totale hoeveelheid verpakkingsafval ten opzichte van 1992. Ten opzichte van 1986 kan nu een index bepaald worden voor 1993. Deze index geeft een indicatie voor de stijging van de hoeveelheid verpakkingsafval tussen deze twee jaren. Bij hantering van de index dient dan ook rekening gehouden te worden met mogelijke afwijkingen van de gemeten waarde ten opzichte van de werkelijke situatie. De index voor 1993 laat een toename zien van 27 of 15 procent ten opzichte van respectievelijk de vastgestelde of de gecorrigeerde hoeveelheid verpakkingsafval in 1986. Wanneer tevens rekening wordt gehouden met de hoeveelheid meermalig glas die in 1986 is meegenomen, maar voor de andere jaren zoveel mogelijk buiten de meting gehouden is, is de index in 1993 met respectievelijk 31 of 18 procent toegenomen. In de RIVM-rapportage over 1992 werd al aangegeven dat de stijging van de index in 1991/1992 ten opzichte van (de vastgestelde hoeveelheid van) 1986 significant was, maar dat niet geconcludeerd kon worden dat de hoeveelheid verpakkingsafval tussen 1986 en 1991/1992 met meer dan 50 procent was toegenomen. De resultaten van 1993 lijken deze conclusie te bevestigen.

Abstract

Article 18 of the Dutch Packaging Covenant mentiones a monitoring system that will have to be set up to check the progress made in realizing the objectives laid down in this covenant. The RIVM/LAE (Laboratory for Waste Materials and Emissions) was asked to carry out the output analyses as a part of this monitoring system for packaging materials. These analyses were carried out for the first time in 1993 for the years 1991 and 1992. This report presents the results of the output analyses for 1993. It provides information on the amount, composition and destination of the packaging waste from the different categories (households, commercial sector and industry) in 1993. The accuracy of the data for the different categories is also indicated. The results for 1993 are compared with the results from previous years (1986, 1991 and 1992). The amount of packaging waste originating from households (recycling excluded) has been measured by means of sorting analyses for the last twenty years. Packaging waste from the commercial sector and industry was measured through questionaires in 1992 and 1993 ; other methods were used for previous years. The following conclusions can be drawn taking into account the inaccuracy of the data for the different years: 1) Between 1992 and 1993 the amount of packaging waste from households and the commercial sector did not increase. The amount of packaging waste from industry even decreased in 1993. 2) From 1986 till 1993 the total amount of packaging waste increased by approximately 27 or 15 percent, depending on whether the results from 1993 were compared with the respective determined or corrected figures for 1986. In 1986 the amount of glass in the deposit system rejected by industry was included. Comparing 1986 with 1993 and excluding the rejected glass for 1986 the total amount of packaging waste increased by approximately 31 or 18 percent, depending again on the above mentioned determined or corrected figures.

Overig

Metatags (Hidden field for JSON support)
Grootte
1.5MB