Analyzing the effect of having diabetes on mortality risk and life expectancy in the Netherlands

Analyzing the effect of having diabetes on mortality risk and life expectancy in the Netherlands

Go to abstract

Samenvatting

Mensen met diabetes leven gemiddeld korter dan mensen zonder diabetes. Dat komt niet alleen omdat ze diabetes hebben maar ook vaker andere ziekten. Dat veroorzaakt een grotere kans op overlijden. Het maakt daarbij uit welke soort diabetes iemand heeft. Bij diabetes type 1 werkt het natuurlijk afweersysteem niet goed. Bij type 2 speelt een ongezonde leefstijl een rol. Een ongezonde leefstijl vergroot de kans dat iemand diabetes type 2 krijgt én de kans dat die persoon aan een andere ziekte overlijdt, zoals hart- en vaatziekten. Mensen van 45 jaar met diabetes type 1 leven gemiddeld 13 jaar korter dan mensen zonder diabetes. Voor een 45-jarige met diabetes type 2 is dat gemiddeld 4 jaar korter.

De kans om te sterven is voor mensen van 45 tot 60 jaar met diabetes type 1 ongeveer 5 keer groter dan voor mensen zonder diabetes van deze leeftijd. Dit verschil wordt kleiner naarmate ze ouder worden, omdat ook mensen zonder diabetes dan steeds vaker een of meer ziekten krijgen. Bij diabetes type 2 is de sterftekans voor mensen van 45 tot 60 jaar ongeveer 2 keer zo groot als voor mensen zonder diabetes. Ook hier neemt het verschil af naarmate ze ouder worden.

Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM. Hiervoor is een methode ontwikkeld om te berekenen welk effect het hebben van diabetes type 1 en type 2 in Nederland heeft op de kans op overlijden en de levensverwachting.

Hiervoor heeft het RIVM cijfers van huisartsen die het Nivel heeft verzameld gekoppeld aan de sterftecijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Voor mensen onder de 45 jaar konden geen betrouwbare uitspraken worden gedaan omdat er weinig mensen met diabetes in deze leeftijdsgroep overlijden. Het onderzoek is in opdracht van het Diabetes Fonds gedaan. Dit fonds wil onder andere graag meer informatie over sterfte en levensverwachting om meer aandacht voor diabetes te vragen.

Er zijn verschillende vormen van diabetes, waarvan diabetes type 1 en type 2 het meeste voorkomen. Deze twee typen hebben verschillende symptomen, worden anders behandeld en kunnen tot andere complicaties leiden. Diabetes type 2 komt veel vaker voor dan type 1.

Abstract

The average life expectancy for persons with diabetes is lower than for persons without diabetes. This is not only because they have diabetes, but also because they often have other illnesses as well. This increases the risk of death. Which type of diabetes a person has also makes a difference. In the case of type 1 diabetes, the natural immune system does not function properly. An unhealthy lifestyle increases the risk of developing type 2 diabetes and the risk that the person in question will die of other diseases, such as cardiovascular diseases. The average life expectancy for persons aged 45 with type 1 diabetes is 13 years lower than for persons without diabetes. For a 45-year-old with type 2 diabetes, it is four years shorter on average.

The risk of death for persons between 45 and 60 years old with type 1 diabetes is approximately 5 times higher than for persons without diabetes. This difference decreases with increasing age, as persons without diabetes frequently develop one or more illnesses as they grow older. The risk of death for persons between 45 and 60 years old with type 2 diabetes is approximately 2 times higher than for persons without diabetes. Here the difference also becomes less with increasing age.

These were the conclusions of research carried out by RIVM. For this research, a method was developed for calculating the effect of type 1 diabetes and type 2 diabetes on the risk of death and on life expectancy.

For that purpose, RIVM analysed data from general practitioners collected by the Nivel in conjunction with mortality data from the CBS (Statistics Netherlands). No reliable conclusions could be drawn for persons under the age of 45, as few people with diabetes in this age group die. The research was commissioned by the Dutch Diabetes Research Foundation. One of their goals is to collect more information about death and life expectancy in order to focus more attention on diabetes.

There are various types of diabetes, of which type 1 and type 2 are the most common. These two types have different symptoms, are treated differently, and can lead to different complications. Type 2 diabetes is much more common than type 1.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
474 kb