Antifouling systemen voor pleziervaart

Antifouling systemen voor pleziervaart

Go to abstract

Samenvatting

Op pleziervaartuigen worden momenteel vaak verven gebruikt die ervoor zorgen dat er op het oppervlak onder water geen algen en schelpdieren aangroeien (antifouling). Deze verven bevatten giftige stoffen. De Nederlandse overheid wil stimuleren dat booteigenaren overstappen naar minder milieubelastende antifouling-systemen. Het RIVM heeft daarom een overzicht gemaakt van de huidige en toekomstige mogelijkheden om aangroei op het onderwateroppervlak van plezierboten te voorkomen. Een aantal systemen is naar verwachting aanzienlijk minder milieubelastend dan de huidige. Het RIVM doet ook suggesties om het gebruik van dergelijke schonere antifouling-systemen te bevorderen. De huidige antifouling-verven zijn vaak 'zelfslijpende verven' met koper als bestrijdingsmiddel en zink als hulpstof: de verf slijt tijdens het varen af waarmee de stoffen steeds opnieuw uit de coating vrij komen. Hierdoor komen zware metalen in het water terecht die het milieu belasten. Er zijn al verschillende systemen zonder bestrijdingsmiddelen beschikbaar voor pleziervaartuigen, waarvan een deel waarschijnlijk minder milieubelastend is dan de zelfslijpende verven met bestrijdingsmiddelen. Dit gaat onder meer om harde 'foul release coatings', andere harde coatings, folies met kunststof 'stekeltjes', en systemen op basis van ultrasoon geluid. Sommige veelbelovende antifouling-systemen bevinden zich nog in de onderzoeksfase, zoals het gebruik van ultraviolet licht en de ontwikkeling van natuurlijke, goed afbreekbare bestrijdingsmiddelen die in de coating blijven. Het RIVM raadt aan te onderzoeken wat de wettelijke mogelijkheden zijn om het gebruik van middelen die bestrijdingsmiddelen bevatten en zelfslijpende verven te verminderen. Daarnaast zou het voor consumenten duidelijker moeten zijn hoe goed of slecht de bestaande mogelijkheden scoren op het gebied van werkzaamheid, veiligheid en milieubelasting. Ook is het wenselijk dat er een gestandaardiseerde test komt om de werkzaamheid van antifouling-systemen onder verschillende omstandigheden beter vast te stellen.

Abstract

Antifouling paints are often used on the surfaces of pleasure boats to prevent the growth of algae and shellfish below the waterline. These paints contain toxic substances. The Dutch government is committed to encouraging boat owners to switch to the use of antifouling systems that are safer and have less environmental impact. The National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) has therefore drawn up an overview of current and future possibilities for preventing the fouling of the surfaces of pleasure boats under the waterline. A number of systems are expected to have considerably less impact on the environment than those now in use. RIVM also puts forward suggestions for promoting the use of these cleaner antifouling systems.

Existing antifouling paints are often 'self-polishing paints' which contain copper as a biocide and zinc as a co-formulant: the paints wear during sailing, gradually releasing these substances. As a result, heavy metals end up in the water and impact the environment.

There are already various systems available for pleasure boats that do not contain biocides, some of which have probably less impact to the environment than the self-polishing paints that do. These include hard 'foul release coatings', other hard coatings, films with flexible plastic fibres that act as spines and systems based on ultra sound. Some promising antifouling systems that, for example, use ultraviolet light or natural, readily degradable biocides that stay in the coating are still in the research phase.

RIVM recommends examining the legal possibilities for reducing the use of antifouling systems that contain biocides and self-polishing paints. How well or badly existing possibilities score in the field of antifouling performance, safety and environmental impact should, furthermore, be clearer for consumers. The development of a standardised test that can be used to determine the efficacy of antifouling systems under different conditions is also desirable.

Overig

Grootte
1.1MB