Go to abstract

Samenvatting

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) zijn schadelijke stoffen die onder andere in artikelen van rubber kunnen voorkomen. Voor een veilig gebruik van rubberen artikelen, zoals valdempende tegels, moeten producenten zich houden aan de Europese norm voor PAK's in consumentenproducten. Valdempende rubbertegels worden meestal gemaakt van afgedankte autobanden en bevatten PAK's. Het RIVM is gevraagd te onderzoeken of de huidige productnorm voor PAK's in rubbertegels gebruikers voldoende beschermt tegen het ontstaan van kanker. Op dit moment kan alleen een indicatie van het risico op kanker worden gegeven. Dat komt doordat veel betrouwbare gegevens ontbreken over de mate waarin kinderen in contact komen met de PAK's uit de tegels (via contact van de huid en via hand-mond-contact). Het gaat onder andere om gegevens over de duur van het contact tussen de tegel en de huid en de mate waarin PAK's dan uit de tegels vrijkomen. Deze informatie is wel nodig om de onzekerheden in de huidige risicobeoordeling te verkleinen. Aanvullend onderzoek hiernaar kon binnen het tijdbestek van dit onderzoek niet worden uitgevoerd. Daarnaast is er geen overeenstemming binnen Europa over de hoogte van zogeheten veiligheidsfactoren voor kankerverwekkende stoffen. Veiligheidsfactoren worden gebruikt om het risico op effecten op de gezondheid voor mensen te kunnen afleiden uit de resultaten van dierstudies. In de huidige studie is een standaard veiligheidsfactor voor kankerverwekkende stoffen gebruikt. Het RIVM beveelt daarom aan om op Europees niveau een discussie te initiƫren om hierover overeenstemming te bereiken. In het algemeen worden de risico's van de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen uitgedrukt in het extra aantal mensen dat kanker krijgt per miljoen blootgestelden; de term 'extra' wordt gebruikt omdat mensen ook zonder blootstelling aan deze stoffen het risico lopen om kanker te krijgen. Een extra risico van 1 op de miljoen blootgestelde mensen wordt bij de risicobeoordeling van kankerverwekkende stoffen als verwaarloosbaar beschouwd. In dit onderzoek wordt, vanwege de doorgerekende onzekerheden, het extra risico op kanker weergegeven als een bandbreedte, wat betekent dat het extra risico tussen twee uiterste waarden ligt. Als de PAK-concentratie in rubbertegels gelijk is aan de norm voor consumentenproducten, ligt, bij de huidige kennis, deze bandbreedte rond het verwaarloosbare risiconiveau van 1 op de miljoen. Bij de hoogste uiterste waarde van de bandbreedte wordt het verwaarloosbare risiconiveau licht overschreden. De resultaten van dit onderzoek kunnen worden gebruikt bij de evaluatie van de norm voor PAK's voor alle plastic en rubberen consumentenproducten door de Europese Commissie in 2017. Bij deze evaluatie is het van belang ook rekening te houden met de blootstelling aan PAK's uit andere consumentenproducten.

Abstract

Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are harmful substances that can be present in, among other things, rubber articles. For the safe use of rubber articles, like shock-absorbing tiles, producers have to comply with the European limit which has been set for PAHs in consumer products. Shock-absorbing rubber tiles are made of used car tyres and contain PAHs.

RIVM has received a request to investigate whether the current product limit for PAHs in rubber tiles provides an adequate level of protection against the development of cancer. At this moment, only an indication of the extra risk of developing cancer can be given, because there is a lack of reliable data regarding the exposure of children to PAHs from the tiles (via dermal contact and hand-to-mouth contact). These data, however, are necessary for a proper risk assessment to be made. Missing data, for example, include the skin-tile contact time and the rate that the PAHs migrate from the tiles. Further investigation into these data was not possible within the time limits of the study. To reduce the uncertainties in the present risk assessment, additional data on the exposure are required.

In addition, to derive the extra risk of adverse health effects from the results of animal studies, so-called safety factors are used. In this study, a standard safety factor for substances which cause cancer was used. At this moment, there is no agreement within Europe on the use of extra safety factors for cancer-causing substances. For this reason, RIVM recommends initiating a discussion at European level to obtain agreement on this subject.

In general, the risks of the exposure to substances which cause cancer is indicated as the extra number of people who get cancer per million of exposed people; the term 'extra' is used as people have the risk of developing cancer without this exposure. An extra risk of 1 in a million exposed people is regarded as negligible in the risk assessment of substances causing cancer. In this study, because of the quantified uncertainties, the extra cancer risk is presented as a range, meaning that the extra risk lies between two extreme values. If the PAH-concentration in the rubber tiles is equal to the limit for consumer products, this range lies around the negligible risk level of 1 per million. At the maximum value of the range the negligible risk level is slightly exceeded.

The results of this study can be used in the evaluation of the product limit for PAHs in consumer articles by the European Commission. In this evaluation it is important to also include the exposure to PAHs from other consumer articles.

Overig

Grootte
821KB