Go to abstract

Samenvatting

Nederlandse werkgevers vinden de mentale gezondheid van hun werknemers belangrijk. Acht van de tien werkgevers beschouwen het als belangrijke indicator voor het succes van het bedrijf. Hier tegenover staat dat ongeveer vier van de tien Nederlandse bedrijven (continu of vaak) daadwerkelijk preventiemaatregelen treffen die gericht zijn op de mentale gezondheid van de werknemers. Werkgevers geven aan dat ze vooral geen actie ondernemen, omdat de effectiviteit en de kosten-baten van maatregelen niet bekend zijn. Inzicht hierin kan bevorderen dat dergelijk gezondheidsbeleid wel wordt uitgevoerd. Dit blijkt uit een enquête die ruim 3100 werkgevers uit verschillende sectoren hebben ingevuld en die in opdracht van de ministeries van VWS en SZW is uitgevoerd. Het voornaamste doel was in kaart te brengen hoeveel bedrijven binnen welke sectoren beleid voeren op het gebied van mentale gezondheid. Dit varieert van beleid dat gericht is op werkhervatting van zieke werknemers, tot het bevorderen van de mentale gezondheid van alle (gezonde) werknemers. In dit project ligt de focus op beleid dat erop gericht is om psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen, zoals het tegengaan van werkdruk, agressie en pesten, en de mentale gezondheid te bevorderen, zoals het stimuleren van bevlogenheid, persoonlijke groei en veerkracht. De maatregelen die werkgevers treffen, zijn zeer divers en variëren van persoonlijke ontwikkelplannen, coaching, health-checks, aandacht voor balans werk-privé tot programma's om stress te verminderen, yoga, e-health of andersoortige structurele mentale gezondheidsprogramma's. Grote bedrijven treffen over het algemeen vaker maatregelen dan kleine bedrijven. Wat de sectoren betreft gebeurt dat het meest binnen het onderwijs en de gezondheidsen welzijnszorg. Binnen de sector 'vervoer en opslag' worden het minst vaak maatregelen getroffen. Gezondheid van de werknemers en goed werkgeverschap gelden voor werkgevers als de belangrijkste redenen om in maatregelen te investeren die de mentale gezondheid bevorderen. Financiële motieven, zoals minder ziekteverzuim, zijn ook veel genoemd.

Abstract

Dutch employers find employees' mental health status of importance. Eight out of ten employers consider it as a crucial indicator of the success of the company. On the other hand, about four out of ten employers takes preventive measures aimed at employees' mental health. Unknown effectiveness and cost-benefits of measures has been reported as main barrier to implement mental health promotion measures. Insight into the (cost-)effectiveness will probably promote the implementation of mental health policy.

These findings are based on a survey completed by more than 3,100 employers from different sectors. Main goal was to identify how many companies and which sectors have a mental health policy. Mental health policy varies from policy aimed at return to work of sick-listed workers to policy aimed at the promotion of mental health of all (healthy) workers. In this project, the focus was on policy aimed 1) to prevent psychosocial workload, such as the prevention of work stress, aggression and bullying, and 2) to promote mental health, such as the promotion of work engagement, personal growth, and resilience.

The measures taken by the employers are very diverse and involve amongst others personal growth plans, health checks, attention for work-home balance, stress reduction programmes, yoga, or other kind of mental health programmes. Large companies and the sectors education and health care, relatively often take mental health measures, while the sectors transport and storage relatively remain behind.

Health and being a good employer are the main reasons to invest in the prevention of PSW and mental health promotion. Also, financial motives, such as reduced sick leave and higher productivity, have frequently been mentioned.

Overig

Grootte
552KB