Go to abstract

Samenvatting

Een zogenaamde benchmark studie is ondernomen, waarin de resultaten van vijf gereedschappen zijn vergeleken, die in Nederland verkrijgbaar zijn. Deze gereedschappen zijn combinaties van methoden en software. In deze benchmark studie is een risico analyse uitgevoerd van een denkbeeldige inrichting met gevaarlijke stoffen die zich op een willekeurig gekozen plaats in Nederland bevindt. De inrichting was zo gekozen dat veel van de scenario's die in een werkelijke analyse zullen voorkomen aan bod komen, zoals het vrijkomen van brandbare en giftige stoffen; vloeistoffen, gassen en tot vloeistof verdichte gassen; vaten en leidingen etc. Met ieder gereedschap is een volledige risico analyse uitgevoerd. De deelnemers werd gevraagd om deze analyse uit voeren overeenkomstig de richtlijnen uit de gekleurde boeken. Iedere deelnemer week echter op een of meer plaatsen van de voorschriften af. Soms omdat de beschikbare software dat nodig maakte, soms omdat men het voorschrift te moeilijk uitvoerbaar vond en soms omdat men principieel een andere methode voorstond. Opgemerkt wordt dat deze verschillen ook in de praktijk zullen voorkomen. Immers het toepassen van de gekleurde boeken is geen wettelijk voorschrift. Het kan niet worden verwacht dat het bevoegd gezag zulke afwijkingen zal ontdekken. Ook kan niet worden verwacht dat men consequent het toepassen van de gekleurde boeken zal verlangen. Toch zijn er tussen de deelnemers geen grote verschillen gevonden in de effectberekeningen en de frequentietoewijzing, wanneer de scenario's in de gekleurde boeken zijn behandeld. Hoe slechter echter de toe te passen methode bekend is, of is beschreven, hoe groter de afwijkingen tussen de deelnemers, zoals kon worden verwacht. De uitkomsten van de deelnemers lopen ongeveer een orde van grootte uiteen. Dit is in vergelijking met eerdere benchmark studies een aanzienlijke verbetering. Verdere verbeteringen zijn moeilijk te realiseren zonder de voorschriften in de gekleurde boeken tot wettelijk vereiste te maken.

Abstract

A so-called benchmark exercise was initiated in which the results of five sets of tools available in the Netherlands would be compared. In the benchmark exercise a quantified risk analysis was performed on a -hypothetical- non-existing hazardous establishment located on a randomly chosen location in the Netherlands. The plant was chosen as to cover many of the scenario's that will be part of a real analysis such as the release of flammable and toxic clouds; liquids, gases and liquefied gases; vessels and pipes etc. Using each participating method a complete risk analysis was performed. The participants were asked to perform a risk analysis according to the guidelines given in the coloured books. All participants however had deviations, sometimes due to the available software sometimes due to arguments of practicality, sometimes due to matters of principle. It should be noted that in practice, these differences between consultants using different (software) tools will also occur, as the application of the methods as described in the coloured books is not prescribed by law. It is not to be expected that the competent authorities will be able to detect these deviations nor that they would consistently insist that the coloured books are followed religiously. Not many differences were found in the consequences and frequencies used for those events that are listed in the coloured books. The less the methodology for the calculation of the effects of certain scenario's is established the larger the differences that were found between the results of the participants as could be expected. The results for all participants were found largely within one order of magnitude. Since the earlier benchmark exercises the situation with respect to the spread in the results has improved tremendously and more improvements are difficult if at all obtainable unless the application of the prescriptions of the coloured books is made a legal requirement.

Overig

Grootte
374KB