Go to abstract

Samenvatting

In mei 2002 hebben de ministeries van VROM en VWS het Actieprogramma Gezondheid en Milieu gepresenteerd. Daarin was opgenomen een ontwerp van het Beoordelingskader Gezondheid en Milieu, een instrument dat factoren in beeld brengt die belangrijk zijn bij beleids-beslissingen over milieuproblemen met gezondheids-aspecten. Het gaat daarbij niet alleen om ernst en omvang van de gezondheidseffecten, maar ook om risico-perceptie, kosten-baten analyses en handhavingsaspecten. In het daaropvolgende rapport, RIVM-rapport 609026003 (2003), werd aannemelijk gemaakt dat voor dit beoordelingskader de juiste uitgangspunten zijn gekozen. Tevens werden daarin de eerste ervaringen met het gebruik in de praktijk verwerkt. In het huidige rapport is het beoordelingskader toegepast voor de onderwerpen: Legionella, straling in het binnenmilieu, GSM-basisstations, fijn stof en geluid door wegverkeer. Het ministerie van VROM heeft de resultaten van de rapporten gebruikt om het beleid voor de onderwerpen hoogspanningslijnen, GSM-basisstations en radon te concretiseren. Ondanks kinderziekten, waaronder het nagenoeg ontbreken van gegevens over kosteneffectiviteit, mag worden geconcludeerd dat het beoordelingskader de discussie op het ministerie, hoe om te gaan met risico's, heeft gefaciliteerd.

Abstract

This report documents a further step in the completion of a framework for decision-making in health and the environment, a project of the Dutch government which started in 2002. Important issues playing a role in policy decisions on health-related environmental problems overviewed here include: severity and extent of health effects, outrage, cost-effectiveness analyses and legal aspects. A previous report on this framework, RIVM 609026003 (2003), put these issues forward as being worthy of address in striving for sound decision-making. The Dutch Ministry of Environment has used the results to substantiate its strategy on health-related environmental problems. In spite of some growing pains, the framework can be concluded to facilitate the government's decision-making process.

Overig

Grootte
444KB