Go to abstract

Samenvatting

Bestrijdingsmiddelen worden gebruikt in de landbouw en in de openbare ruimte. Restanten daarvan kunnen via de bodem wegspoelen en op termijn het grondwater bereiken waaruit drinkwater geproduceerd wordt. De afgelopen decennia zijn er in Nederland minder bestrijdingsmiddelen gebruikt. Desondanks worden bij een kwart van circa 200 drinkwaterwinningen restanten van bestrijdingsmiddelen aangetroffen in het grondwater nabij de drinkwaterwinputten. Ruim een derde van de aangetroffen bestrijdingsmiddelen is inmiddels niet meer toegelaten in Nederland. In het grondwater worden ook restanten van deze bestrijdingsmiddelen aangetroffen door gebruik in het verleden. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM. Ook is geïnventariseerd welke maatregelen ervoor kunnen zorgen dat er minder bestrijdingsmiddelen terechtkomen in het grondwater waaruit drinkwater wordt geproduceerd. Van ruim 40 mogelijke maatregelen hebben experts vervolgens beoordeeld welke daadwerkelijk het gewenste effect bereiken en of ze uitvoerbaar zijn. Een voorbeeld van een effectieve maatregel is het inzetten van biologische of duurzame landbouw in grondwaterbeschermingsgebieden, omdat daarbij minder bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. Er zijn succesvolle voorbeeldprojecten, maar deze zijn niet in alle gebieden gemakkelijk te realiseren. Dat komt onder andere doordat de overstap naar deze vorm van landbouw een vrijwillige keuze van boeren is. Met een verbod of vervanging van bestrijdingsmiddelen die in te hoge concentraties uitspoelen naar het grondwater in grondwaterbeschermingsgebieden, kunnen specifieke risico's rondom drinkwaterwinningen worden weggenomen. Dit is een effectieve maatregel die al in gang is gezet. Deze maatregel wordt nog effectiever wanneer monitoringsgegevens van bestrijdingsmiddelen in grondwater beter worden ontsloten en worden gebruikt bij de toelatingsprocedure van de middelen. Het opstellen van de Atlas van bestrijdingsmiddelen in grondwater is een waardevolle ondersteuning hierbij. Dit maakt inzichtelijk in welke gebieden bestrijdingsmiddelen problemen voor de drinkwaterproductie opleveren.

Abstract

Pesticides are used in agriculture and in public spaces. Pesticide residues can leach through the soil and eventually reach the groundwater from which drinking water is produced. During the past few decades, fewer pesticides were used in the Netherlands. Despite this, pesticide residues have been detected in groundwater near drinking water wells in a quarter of the 200 drinking water abstractions. Of the detected pesticides, one-third is not allowed anymore in the Netherlands. The detected residues of these pesticides can also be present in groundwater because of use in the past.

This is the finding of RIVM research. Additionally, measures to reduce the pesticide load into the groundwater from which drinking water is produced were inventoried. Consequently, experts reviewed more than 40 possible measures regarding efficiency and feasibility of reducing the pesticide load of drinking water resources.

An example of an effective measure is the application of organic or sustainable farming in groundwater protection areas, because it involves lower pesticide application rates. Successful examples of corresponding projects exist, but they are not easy to realize in all areas. The reason for this is the voluntary nature of the transition to this form of agriculture.

Specific risks to the drinking water abstraction quality can be eliminated through a ban or replacement of pesticides that leach in high amounts into the groundwater. This is an effective measure, which has already been put in practice. This measure would be even more effective when monitoring data of pesticides in groundwater became more accessible and would be used in the pesticide admission procedure. The Atlas of pesticides in groundwater is a valuable support to this measure. This Atlas reveals the areas in which pesticides pose problems to drinking water resources.

Overig

Grootte
1.62MB