Nitrogen deposition in Natura2000 areas caused by industry, traffic, and consumers

Nitrogen deposition in Natura2000 areas caused by industry, traffic, and consumers

Go to abstract

Samenvatting

Het RIVM heeft per Natura2000-gebied in kaart gebracht hoeveel de drie sectoren Industrie en energie, Verkeer, en Consumenten bijdragen aan de hoeveelheid stikstof die op de bodem neerslaat (depositie). Hierbij is onderzocht hoe belangrijk de afstand van dez bronnen tot het Natura 2000-gebied is. Het is een aanvulling op een vergelijkbaar onderzoek naar de bijdrage van de sector Landbouw. De opdrachtgever is het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De stikstofdepositie vanuit de industrie is gemiddeld twee procent van de totale depositie in Nederland. Daarmee is de bijdrage van de industrie aan de overschrijding van de stikstofbelasting in Natura2000-gebieden (kritische depositiewaarde) klein. De emissie van de industrie verspreidt zich in het algemeen over een veel groter oppervlak dan die van de landbouw. Het is daarom effectiever om de uitstoot door industriƫle bronnen in het algemeen te verlagen dan de depositie in specifieke natuurgebieden. Bij landbouw is dat laatste juist wel zinvol.

Het RIVM beschrijft wat de invloed van stikstofemissies van industrie is op de hoeveelheid stikstof die in drie Natura2000-gebieden neerslaat: de Grote Peel, Solleveld Kapittelduinen en de Veluwe. De informatie over de andere Natura2000-gebieden wordt er in spreadsheets bij geleverd. Het overzicht geeft ook inzicht welke de industriebedrijven het meeste bijdragen aan de depositie.

Verder is voor de sectoren Verkeer en Consumenten beschreven hoever de bronnen afzitten van een natuurgebied waar ze stikstofneerslag veroorzaken. Hun bijdrage ligt tussen die van Industrie en de Landbouw in. De uitstoot van verkeer verspreidt zich op vrij grote afstanden. Het wegverkeer ten zuiden van Amsterdam bijvoorbeeld veroorzaakt relatief veel stikstofneerslag op de Veluwe.

Verder blijkt dat een groot deel van de Nederlandse uitstoot van ammoniak op de Nederlandse bodem terechtkomt (53 procent). Voor stikstofdioxiden is dit percentage veel lager: 12 procent. Hiervan komt het grootste deel in het buitenland op de bodem terecht.

Abstract

For each Natura2000 area, RIVM has estimated the quantity of nitrogen deposited on the soil that can be attributed to the Industry and Energy sector, the traffic sector, and Consumers. Within this context, an analysis was also made of the importance of the distance between these sources of nitrogen emission and the Natura 2000 area. This study supplements a similar study into the contribution made by the Agricultural sector. This study was carried out at the request of the Ministry of Agriculture, Nature & Food Quality (LNV).

The nitrogen deposition that can be attributed to the industrial sector is on average 2% of the total deposition in the Netherlands. As a result, the contribution of the industrial sector to the excessive nitrogen load in Natura2000 areas (>critical deposition value) is small. The emission from industry is spread out over a much larger area than the emission from agriculture. It is therefore much less effective to focus on reducing the emission from industrial sources located near a Natura 2000 area in comparison to an overall reduction of emissions.

The report presents the results for three examples of Natura2000 areas: the Grote Peel, Solleveld Kapittelduinen and the Veluwe. The information on the other Natura2000 areas is appended in the form of spreadsheets. The report also provides insight into the industrial companies that contribute the most to the deposition.

The Traffic and Consumer sectors were analysed in a similar fashion. Their contribution lies in between the contributions made by industry and agriculture. In addition, the distance between the Consumer source and the Natura2000 area is less important than is the case for agricultural emissions but more important than for industrial emissions.

Furthermore, it turns out that a large share (53%) of the Dutch emission of ammonia ends up on Dutch soil. This percentage is much less for nitrogen dioxides, namely 12%. The largest share of these emissions ends up on the soil outside the Netherlands.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
9806 kb