Cyanobacteria protocol 2020

Cyanobacteria protocol 2020

Go to abstract

Samenvatting

Wanneer er veel blauwalgen in zwemwater zitten, kunnen ze voor overlast (zoals stank) en gezondheidsrisico's (zoals milde huid- en maagdarmklachten) voor zwemmers zorgen. De kwaliteit van water van officiële zwemlocaties moet voldoen aan Europese eisen.

Om de gezondheid van zwemmers op deze zwemlocaties te beschermen, gebruiken waterbeheerders in Nederland daarom het Blauwalgenprotocol. Dit protocol vertelt hen hoe ze zwemlocaties moeten controleren op blauwalgen en welke maatregelen ze moeten nemen. Het Blauwalgenprotocol 2020 doet dit volgens de nieuwste inzichten

Het Blauwalgenprotocol 2020 is een update. De update was nodig omdat er sinds het laatste Blauwalgenprotocol, uit 2012, nieuwe inzichten zijn hoe de aanwezigheid van blauwalgen kan worden gevolgd. Ook wil de overheid de blauwalgenproblematiek in heel Nederland op dezelfde manier aanpakken.

Blauwalgen kunnen soms giftig zijn. Omdat het niet altijd mogelijk is de giftige van de niet-giftige te onderscheiden, gaat het Blauwalgenprotocol 2020 er voor de zekerheid vanuit dat ze allemaal giftig kunnen zijn. Waterbeheerders controleren zwemlocaties door lokaal de situatie te bekijken. Daarna onderzoeken ze het water in het laboratorium. Ze volgen hierbij een verplichte, vaste procedure. Zo wordt vastgesteld hoeveel blauwalgen er in het water zitten en hoe groot het risico is. Waterbeheerders mogen ook extra onderzoek doen als zij dat nodig vinden.

Als het risico bekend is, worden de maatregelen genomen die daarbij horen en worden de zwemmers geïnformeerd. Dit kan een waarschuwing, een negatief zwemadvies of een zwemverbod zijn. Dit wordt ter plaatse aangegeven en op www.zwemwater.nl. Door het Blauwalgenprotocol 2020 na te leven tijdens het zwemseizoen (1 mei - 1 oktober) voldoet Nederland aan de eisen van de Europese Zwemwaterrichtlijn.

Abstract

Water with a lot of cyanobacteria may cause nuisance (such as bad odour) and health risks (such as mild skin and gastrointestinal complaints) to bathers. The water quality at official bathing sites should comply with European requirements.

To protect bathers' health at these bathing sites, water managers in the Netherlands use the Cyanobacteria Protocol. This protocol tells them how to inspect bathing sites for cyanobacteria and which measures they should take. The 2020 Cyanobacteria Protocol does so according to the latest insights.

The 2020 Cyanobacteria Protocol is an update. The update was needed because there are new understandings of how to monitor cyanobacteria since the latest Cyanobacteria Protocol dating from 2012. Additionally, the government also wants to handle the cyanobacteria issue in an identical way in the whole of the Netherlands.

Cyanobacteria can sometimes be toxic. However, since it is not always possible to distinguish between toxic and non-toxic cyanobacteria, the 2020 Cyanobacteria Protocol assumes that they can all be toxic, just to make sure. Water managers check bathing sites by on-site inspections, after which they examine the water in the laboratory. They do this according to an obligatory, standard procedure. In this way, they determine how many cyanobacteria are present in the water and what the risk level is. Water managers may do extra tests if they consider this necessary.

When the risk level is known, measures are taken accordingly and the bathers will be informed. This can be a warning, an advice against bathing or a swimming ban. This is announced at the bating site and on www.zwemwater.nl.

By complying with the 2020 Cyanobacteria Protocol during the bathing season (May 1st - October 1st), the Netherlands complies with the requirements in the European Bathing Water Directive.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
2441 kb