Sources of worker exposure to electromagnetic fields: new developments

Sources of worker exposure to electromagnetic fields: new developments

Go to abstract

Samenvatting

Werknemers kunnen tijdens hun werk aan elektromagnetische velden worden blootgesteld. Soms kunnen de velden sterker zijn dan de velden waaraan de Nederlandse bevolking wordt blootgesteld. Dit kan schadelijk zijn voor de gezondheid of indirect onveilige situaties veroorzaken, bijvoorbeeld door te vallen na een schrikreactie. Om werknemers hiertegen te beschermen heeft de overheid ongeveer tien jaar geleden wettelijke regels met grenswaarden opgesteld. Ook is er een overzicht gemaakt van werkplekken waarvoor bedrijven de risico’s van een blootstelling moeten beoordelen.

De afgelopen jaren is de technologie sterk ontwikkeld waardoor apparaten of processen op het werk kunnen zijn veranderd. Hierdoor is het mogelijk dat de aard, hoogte, complexiteit of variatie van de blootstelling van werknemers aan elektromagnetische velden is veranderd.

Het RIVM vindt het belangrijk om deze nieuwe ontwikkelingen in bronnen van elektromagnetische velden te blijven volgen. Dan blijven werknemers goed beschermd. Het RIVM heeft de ontwikkelingen daarom geïnventariseerd. Het overzicht is gemaakt op basis van wetenschappelijke literatuur en gesprekken met deskundigen. Op basis hiervan kunnen beleidsmakers bepalen of het nodig is om de voorlichting over bronnen van elektromagnetische velden aan te passen.

Er zijn nieuwe of veranderde bronnen van elektromagnetisch velden op het werk gevonden bij het gebruik van draadloze communicatie (5G, RFID), energieopwekking en -transport (omvormers, gelijkstroom), lassen, vervoer (elektrisch rijden, radar) en medische of wetenschappelijke technieken (medische beeldvorming zoals MRI magnetic resonance imaging (magnetic resonance imaging), cosmetische behandelingen, materiaalonderzoek).

Bij sommige van deze bronnen kunnen mogelijk grenswaarden worden overschreden. Dit geldt bijvoorbeeld voor magnetisch pulslassen in de metaalindustrie, draadloos opladen van grote voertuigen en cosmetische behandelingen met elektromagnetische velden. Verder blijft bijzondere aandacht nodig voor werknemers met medische hulpmiddelen, zoals een pacemaker. Zij hebben ook bij een blootstelling onder de grenswaarde al kans op gezondheids- of veiligheidseffecten.

Abstract

Workers can be exposed to electromagnetic fields during the course of their work. Sometimes the strength of these fields can exceed that of the fields to which the general Dutch population is exposed. This can be harmful to health or indirectly give rise to unsafe situations, such as falls following a startle reaction. In order to protect employees from these risks, the Government drew up statutory regulations encompassing exposure limits around a decade ago. In addition, an overview was created of workplaces for which companies are required to assess the risks of exposure.

Substantial technological developments in recent years mean that equipment or processes in the workplace may have changed. This makes it possible that the nature, extent and complexity of or variation in workers’ exposure to electromagnetic fields has changed.

The National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) deems it important to keep track of these new developments in sources of electromagnetic fields. This ensures proper protection of employees. RIVM has therefore analysed the developments. This overview has been created on the basis of scientific literature and interviews with experts. This will enable policymakers to decide whether it is necessary to adapt the information on sources of electromagnetic fields.

New or changed sources of electromagnetic fields have been identified in workplaces where wireless communication (5G, RFID), energy generation and energy transport (converters, direct current), welding, transport (electric vehicles, radar) and medical or scientific technologies (medical imaging such as MRI, cosmetic treatments, materials research) are being used.

Limits might be exceeded in the case of some of these sources, such as magnetic pulse welding in the metal industry, wireless charging of large vehicles and cosmetic treatments involving electromagnetic fields. Particular attention should also continue to be paid to employees with medical devices, such as pacemakers. They could experience adverse health or safety effects even when exposed to levels below the limit.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
520 kb