Citizen monitoring network ‘train traffic in America’ –noise pollution from train traffic mapped with citizen science

Citizen monitoring network ‘train traffic in America’ –noise pollution from train traffic mapped with citizen science

Go to abstract

Samenvatting

Met citizen science doen burgers en wetenschappers samen onderzoek. Dat is nu ook gebeurd bij een onderzoek naar geluidhinder door treinverkeer in het dorp America (Limburg). Daaruit bleek dat citizen science onderzoek een gedetailleerd lokaal beeld kan geven van geluidniveaus en acute geluidhinder. De onderzoeksaanpak hielp om vragen en zorgen van lokale inwoners over hun leefomgeving te beantwoorden. Dit gaf hen vertrouwen in het wetenschappelijke onderzoek. Citizen science kan daarmee een goede aanvulling zijn op hoe geluidniveaus nu volgens de wet worden vastgesteld.

Het onderzoek bevestigde dat voorbijkomende treinen geluidpieken veroorzaken waar inwoners acute ernstige hinder van hebben. Dit gebeurt zowel overdag als ’s nachts. Over het algemeen toonde het onderzoek aan dat inwoners die volgens berekeningen meer blootstaan aan geluid van treinverkeer, inderdaad hogere geluidniveaus meten. Daarnaast ervaren zij relatief meer hinder en slaapverstoring dan mensen die aan lager geluid blootstaan.

Inwoners wilden actief meedenken over het onderzoek. Een reden hiervoor was dat ze de gebruikelijke manier om geluidniveaus te berekenen, volgens landelijke regels, niet geschikt vinden voor hun situatie. Bijvoorbeeld omdat geluidpieken en het aantal treinen dat ‘s nachts rijdt, niet genoeg zijn terug te zien in de berekende geluidniveaus. Ook wilden ze meer aandacht voor de beleving van geluid in de omgeving, in plaats van alleen te kijken hoe hard het geluid is in decibellen. Bij de inwoners is frustratie en soms ook wantrouwen ontstaan door de manier waarop (overheid)instanties omgaan met geluidhinder door treinen. De inwoners van America hebben dit onderzoek samen met het RIVM uitgevoerd. Met geluidmeters hebben ze zelf gemeten hoeveel geluid de voorbijkomende goederen- en passagierstreinen maakten. Deze meetgegevens waren meteen zichtbaar op een openbare website. Via een vragenlijst en een app lieten ze weten hoe ze het treinverkeer beleefden en hoe dit hun welzijn en gezondheid beïnvloedde. Ook gaven de onderzoekers uitleg over de resultaten.

Het RIVM heeft dit onderzoek met eigen geld betaald. Het wil meer ervaring opdoen met citizen science om meer kennis over een gezonde leefomgeving te ontwikkelen vanuit maatschappelijke zorgen en vragen.

Abstract

In citizen science, citizens and scientists work together on research. This approach was recently used for a study into noise pollution from train traffic in the village of America (Limburg). The study showed that citizen science research can provide a detailed local understanding of noise levels and acute annoyance. It helped address questions and concerns from local residents about their living environment, which increased residents' trust in the scientific research. This shows that citizen science can be a valuable addition to the current legally established methods for determining noise levels.

The study confirmed that passing trains cause noise peaks that cause significant (acute) annoyance to residents, both during the day and at night. Overall, the study showed that people who live in places with a high calculated noise load from railroad traffic measure higher noise levels. They also experience more annoyance and sleep disturbance.

Residents actively wanted to contribute to the study. One reason for this was because they felt that the conventional method of calculating noise levels, according to national regulations, was unsuitable for their situation. For instance, residents felt that noise peaks and the number of trains running at night were not adequately reflected in the calculated noise levels. They also expressed a wish for a greater focus on the perception of sound in their living environment, rather than solely on the
intensity in decibels. Frustration and sometimes mistrust has arisen among residents due to the way government agencies handle train noise pollution.

The residents of America conducted this study in cooperation with RIVM. Using noise meters, they personally measured the noise generated by passing freight and passenger trains. The measurement data were immediately accessible on a public website. In addition, the residents expressed how they perceived train traffic and how it influenced their well-being and health through a questionnaire and an app. The researchers, in turn, provided explanations for the results.

RIVM funded this study out of its own resources, as it aims to gain more experience with citizen science in order to develop knowledge about a healthy living environment based on societal concerns and questions.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Resterend

Grootte
6075 kb