Numerical Underpinning of Long-term Exploration of Nitrogen Problems by RIVM

Numerical Underpinning of Long-term Exploration of Nitrogen Problems by RIVM

Go to abstract

Samenvatting

Te veel stikstof op de bodem is schadelijk voor de kwaliteit en variatie van de planten en dieren in de Natura 2000-gebieden in Nederland. Zogeheten kritische depositiewaarden (KDW) geven aan hoeveel stikstof in een gebied maximaal op de bodem mag terechtkomen. In veel gebieden worden de kritische depositiewaarden nog overschreden. De belangrijkste bronnen die stikstof uitstoten zijn landbouw, industrie en verkeer. De Nederlandse overheid zoekt naar oplossingen om de overschrijdingen zo veel mogelijk te verminderen. Daarom is het RIVM gevraagd om via berekeningen te onderzoeken of daarvoor een ideale ‘mix’ van maatregelen bestaat. Het gaat dan om een mix van lokale, nationale of zelfs internationale maatregelen om de stikstofuitstoot te beperken. Uit dit onderzoek blijkt dat het per regio verschilt hoe deze mix er precies uit moet zien. Hier is dus niet één antwoord op te geven. Eerst moet duidelijk worden welke bronnen een Natura 2000-gebied het meest belasten, hoeveel er uit het buitenland komt, en welke bronnen lokaal bijdragen aan de uitstoot. De resultaten van de berekeningen van het RIVM kunnen helpen om daar meer inzicht in te krijgen. De berekeningen maken in ieder geval duidelijk dat de uitstoot in Nederland flink lager moet worden om de kritische depositiewaarden in natuurgebieden zo min mogelijk te overschrijden. De maatregelen die Nederland hierbij zelf kan nemen, zijn voor sommige gebieden niet genoeg. Dat is vooral zo langs de grens met België en Duitsland. Het RIVM heeft de berekeningen gemaakt voor de ‘Lange Termijn Verkenning Stikstof (LTVS)’. Deze verkenning wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Abstract

Too much nitrogen in the soil is harmful for the quality and variation of the plants and animals in the Natura 2000 areas in the Netherlands. Critical deposition values , as they are known, indicate the maximum quantity of nitrogen that may be deposited on the soil in a particular area. These critical deposition values are still being exceeded in many areas. The most significant sources of nitrogen are agriculture, industry and traffic. The Dutch government is searching for ways to reduce exceedances of nitrogen as much as possible.

RIVM has therefore been asked to investigate, by means of calculations, whether an ‘ideal mix’ of measures exists to realize this. Such a mix would comprise local, national or even international measures for limiting emissions of nitrogen. This research shows that the ideal mix varies, depending on the region, so there is no single answer to the question. The sources that have the largest effect on Natura 2000 areas, how much nitrogen comes from abroad and what sources contribute locally to the emissions must first be clarified. The results of RIVM’s calculations can help to provide more insight here.

In any case, these calculations make clear that emissions in the Netherlands must be substantially reduced if we are to minimize exceedances of the critical deposition values in nature reserves. For some areas, the measures that the Netherlands can take in this regard are inadequate. This is particularly the case along the border with Belgium and Germany.

RIVM has made the calculations for the ‘Long-Term Nitrogen Exploration’, which is being carried out at the request of the Ministry of Agriculture, Nature & Food Quality (LNV).

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Overig

Grootte
1417