Circular economy and product safety of consumer products. Initial memorandum for development of vision at Ministry of Health, Welfare and Sport

Circular economy and product safety of consumer products. Initial memorandum for development of vision at Ministry of Health, Welfare and Sport

Go to abstract

Samenvatting

De Nederlandse overheid streeft naar een volledig circulaire economie in 2050. Hierin worden producten, materialen en grondstoffen steeds opnieuw gebruikt, in dezelfde of in nieuwe toepassingen. Dit geldt ook voor producten voor consumenten, zoals kleding, verpakkingen en speelgoed.

Om de circulaire economie te stimuleren heeft de overheid voor beleid, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties beschreven wat ze wil bereiken. Daar staat ook bij welke acties hiervoor nodig zijn. Het uitgangspunt is dat gerecyclede producten veilig zijn voor consumenten. Dit betekent dat bekend moet zijn of er gevaarlijke stoffen in de producten zitten die opnieuw worden gebruikt of in de materialen die worden gerecycled. En als dat zo is, of dat gevolgen heeft voor de gezondheid van de gebruiker. Er zijn aanwijzingen dat er risico’s kunnen ontstaan maar daarover is door gebrek aan data nog veel onduidelijk. De risico’s zijn nu naar schatting beperkt omdat nog maar weinig producten voor consumenten uit gerecycled materiaal bestaan.

Beleidsmakers en producenten gaan de komende jaren producten voor consumenten ontwikkelen volgens de uitgangspunten van een circulaire economie. Daar wordt bijvoorbeeld bij het ontwerp van producten al over nagedacht. Ook wordt gezocht naar manieren om producten als speelgoed, verpakkingen en textiel opnieuw te gebruiken, te repareren of te recyclen.

Dit blijkt uit een inventarisatie van het RIVM. Hierin zijn de verwachte ontwikkelingen van het hergebruik en recyclen van producten en de mogelijke risico’s daarvan voor de gebruiker op een rij gezet. Het RIVM raadt beleidsmakers aan om ervoor te zorgen dat producenten transparant zijn over de samenstelling van hun producten. Ook zijn er meer metingen nodig van de samenstelling van gerecyclede grondstoffen. Beleidsmakers, kennisinstellingen en bedrijven kunnen dit onderzoek het beste samen oppakken om dit goed te kunnen opzetten.

Deze inventarisatie is bedoeld voor het ministerie van VWS om een visie te ontwikkelen op zijn rol in de overgang naar een circulaire economie.

Abstract

The Dutch government aims to have established a circular economy by 2050 in which products, materials and raw materials are continuously reused for the same or new applications. This also applies to consumer products such as clothing, packaging and toys.

To stimulate the circular economy, the government has determined specific goals and actions for policy makers, businesses and civil society organisations. These are based on the prerequisite that recycled products have to be safe for consumers. This requires it to be known whether products or materials destined for recycling contain hazardous substances and whether this poses a risk for consumers. There are hints that health risks may occur, but due to a lack of data, this is still unclear. Currently, it is thought that risks for consumers are minimal, as few consumer products are made from recycled materials.

Over the coming years, policy makers and producers of consumer products will be developing consumer products according to circular economy principles. This will be taken into account when designing new products. Also, new ways to reuse, repair and recycle consumer products such as toys, packaging and textile are being investigated.

These are the results from a survey by RIVM. The survey lists a number of expected developments and possible risks regarding reuse and recycling of consumer products. RIVM advises policy makers to guarantee transparency by producers on product composition. Also, more research needs to be performed on the composition of recycled raw materials. This should be coordinated jointly by policy makers, knowledge centres and companies to ensure a good study design.

This survey is intended for the Dutch Ministry of Health, Welfare and Sport to support the development of a vision with respect to the transition to a circular economy.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Overig

Grootte
1473 kb