Go to abstract

Samenvatting

Deze rapportage omvat een inventarisatie van de problematiek rond de classificatie van biologische agentia, die ziekte bij de mens kunnen veroorzaken. De constatering is dat de Europese lijst met classificaties verouderd is en geactualiseerd en uitgebreid zou moeten worden. De lijst bevat conceptuele en redactionele omissies. Het ontbreken van informatie over ondermeer dierpathogenen, opportunistische pathogenen, genetisch gemodificeerde microorganismen, verzwakte stammen, toxines en biologische agentia met een verhoogd risico in bepaalde situaties (bijv. zwangerschap), wordt gezien als een belangrijke tekortkoming van de Europese lijst. In Nederland zijn vanwege de inbedding in de Arbowetgeving de werkgevers verantwoordelijk voor de classificaties van biologische agentia die niet op de lijst staan, indien er gericht gewerkt wordt met deze agentia. Echter, de gebruikte definities, instructies en voorschriften voor het opstellen van classificaties zijn niet altijd even éénduidig. Een aanbeveling is om de bijlagen met classificaties, los te koppelen van de Richtlijn, zodat het mogelijk wordt om deze op een meer frequente basis te onderhouden. Er zijn voldoende online en interactieve mogelijkheden om een centrale database op te zetten met informatie over biologische agentia, inclusief de actuele classificaties. Het beheren van een dergelijke informatiebron zou bijvoorbeeld neergelegd kunnen worden bij een organisatie als het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) en/of het Europese Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk (EU-OSHA), in Bilbao (Spanje).

Abstract

This report contains an inventory of the issues of classification of biological agents, which may cause disease in humans.

The conclusion is that the European list with classifications is dated and needs to be updated and expanded. The current list contains conceptual and textual omissions. There is a lack of information on animal pathogens, opportunistic pathogens, genetically modified organisms, attenuated strains, toxins and biological agents with high risk for human health in particular situations (e.g. pregnancy). This is seen as an important drawback of the current European list.

In the Netherlands the classification of biological agents is embedded in the national Worker's protection legislation. As such the employers are responsible for classification of biological agents that are not on the European list, when specific work is carried out with these biological agents. However, the definitions, instructions and procedures for determining the classifications are equivocal.

The recommendation is to remove the appendices with classifications from the EC Directive, in order to be able to maintain the list on a more frequent basis. There are a number of online and interactive tools available to set up a centralized database with all the relevant information at our disposal. We suggest a central curator of such a resource, for instance the European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) and/or the European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA).

Overig

Grootte
545KB