Schoonmaakmiddelen Factsheet : Standaard parameters voor de schatting van consumentenblootstelling - Herziene versie 2018

Schoonmaakmiddelen Factsheet : Standaard parameters voor de schatting van consumentenblootstelling - Herziene versie 2018

Go to abstract

Samenvatting

Dit rapport bevat een erratum d.d. 13-9-2018 op pagina 247 Om mogelijke risico's van chemische stoffen in consumentenproducten te kunnen beoordelen, is een goede schatting nodig van de mate waarin mensen eraan blootstaan als zij het product gebruiken. Voor deze schatting heeft het RIVM het computerprogramma ConsExpo ontwikkeld, waarvoor recentelijk een webapplicatie is gemaakt (ConsExpo Web). Hiermee kan bijvoorbeeld de blootstelling van een bepaalde chemische stof binnenshuis tijdens het gebruik van bijvoorbeeld verf, schoonmaakmiddelen of cosmetica worden berekend. Voor de gebruikers van ConsExpo Web zijn Factsheets geschreven waarin standaardmodellen en standaardwaarden (defaults) staan voorgeschreven. Door deze modellen en waarden te gebruiken, wordt de blootstellingsschatting op een transparante en gestandaardiseerde manier uitgevoerd. Er zijn meerdere Factsheets, waarvan, in navolging op de Factsheet Algemeen in 2014, nu de Schoonmaakmiddelen Factsheet is herzien. In de Schoonmaakmiddelen Factsheet staan standaardwaarden die bruikbaar zijn om de blootstelling aan een stof in een schoonmaakmiddel te schatten. Voorbeelden van die waarden zijn de frequentie van het gebruik en hoeveelheden van het gebruikte product. In de herziene versie staan de nieuwste beschikbare databronnen beschreven, is de nieuwe informatie beoordeeld en waar nodig zijn de standaardwaarden aangepast. Parallel aan de publicatie van de herziene Schoonmaakmiddelen Factsheet zullen ook de gepubliceerde standaardwaarden in de ConsExpo-database van onder meer wasmiddelen, afwasmiddelen, allesreinigers, schuurmiddelen, badkamerreinigers, vloer-, tapijt, -en meubelreinigingsmiddelen worden vernieuwd.

Abstract

This report contains an erratum d.d. 13-9-2018 on page 247

Accurate estimation of consumer exposure is a necessity in assessing the potential risks of chemical substances in consumer products. RIVM has developed the computer program ConsExpo, for which recently an online version was launched (ConsExpo Web), to estimate such exposure. ConsExpo Web can be used to calculate indoor consumer exposure to substances during the use of for example paint, cleaning products and personal care products.

Fact Sheets that describe default models and default values for exposure parameters have been written for users of ConsExpo Web. Using these models and default values, the exposure assessment is performed in a standardised and transparent way. Several Fact Sheets are available. Following the update of the General Fact Sheet in 2014, the Cleaning Products Fact Sheet is now updated as well.

The Cleaning Products Fact Sheet describes default values useful in estimating exposure to substances in a cleaning product, such as for frequency of use and product amount. The updated version of the Cleaning Products Fact Sheet describes the latest data sources. This new information has been evaluated and the default values are adjusted when necessary.

The defaults in the ConsExpo database of amongst others laundry detergents, dishwashing products, all-purpose cleaners, abrasives, bathroom cleaners, floor, carpet and furniture cleaners and other cleaning products, will be renewed parallel to the publication of the revised Cleaning Products Fact Sheet.

Overig

Grootte
3.27MB