Go to abstract

Samenvatting

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), Grondwaterrichtlijn (GWR) en bijbehorende richtsnoeren bevatten geen eenduidige definitie van conceptuele modellen, die nodig zijn om de richtlijnen uit te voeren. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM, waarin het gebruik van conceptuele modellen is geinventariseerd. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat de gebruikte conceptuele modellen niet goed zijn ontsloten. Daarom wordt aanbevolen om de afzonderlijke conceptuele modellen te verzamelen en samen te voegen tot een kennisbron. Onderzoekers uit verschillende disciplines kunnen daaruit putten en er hun conceptuele modellen op baseren. Een enkele kennisbron helpt ook bij het onderling afstemmen en archiveren van de verschillende conceptuele modellen. De kennisbron moet ook beschikbaar zijn voor beleidsmakers. In het onderzoek wordt de volgende onderverdeling van conceptuele modellen voorgesteld: fundamenteel wetenschappelijke modellen, geohydrologische conceptuele modellen en conceptuele modellen gericht op communicatie tussen de verschillende disciplines in wetenschap en beleid. Uit de inventarisatie van conceptuele modellen die in Nederland worden gebruikt voor grondwatervraagstukken bleek, dat ze voornamelijk zijn gericht op de genoemde interdisciplinaire communicatie. De in de richtsnoeren genoemde modellen laten een evenredige verdeling zien tussen geohydrologische en interdisciplinaire conceptuele modellen. Een conceptueel model is een versimpelde weergave van de werkelijkheid, in dit geval van het (grond)watersysteem. Het bestaat meestal uit een kaartje, een schematische doorsnede van de ondergrond, een indicatie van de relevante processen en een toelichtend verhaal van het (grond)watersysteem. In Nederland is voor de uitvoering van de KRW een draaiboek monitoring opgesteld waarin een monitoringcyclus wordt beschreven. Binnen deze cyclus is op diverse momenten een conceptueel model nodig. Momenteel kunnen op de diverse momenten in de monitoringcyclus verschillende conceptuele modellen worden gebruikt. De kennisbron moet bijdragen aan de consistentie van de conceptuele modellen in deze monitoringcyclus.

Abstract

There is no single definition of conceptual models in the Water Framework Directive, Groundwater Directive or guidance documents, which are needed to execute the directives. This is shown in a study of the National Institute for Public Health and the Environment in which an inventory was made of the usage of conceptual models. The study also shows the poor availability of existing conceptual models. Therefore, this study recommends to gather conceptual models and compile them into one source of knowledge. Research scientists of several disciplines can use this source of knowledge to base their conceptual models on. A single source of knowledge also facilitates the mutual consistency and archiving of the particular conceptual models. This source of knowledge should also be available for policy makers.
In this study the following subdivision of conceptual models is proposed: fundamental scientific models, geohydrologic models and models aimed at the interdisciplinary communication between science and policy. From this inventory it is shown that the conceptual models which are used in the Netherlands are in general aimed towards interdisciplinary communication. The conceptual models mentioned in the guidance documents are equally distributed between geohydrologic and interdisciplinary conceptual models.
A conceptual model is a simplified representation of a groundwater system. A characteristic of a conceptual model is that it contains a map, a schematic profile of the subsurface, an indication of relevant processes and an explanatory text.
In the Netherlands a 'draaiboek monitoring' (guidance monitoring) is drafted which describes a cyclic monitoring sequence. On several occasions in this sequence a conceptual model is needed, but in the current situation these conceptual models can differ between these steps of the monitoring sequence. The source of knowledge should contribute to the consistency of the conceptual models in the monitoring sequence.

Overig

Grootte
2.22MB