Consequence study SAFETI-NL 8 : Differences in outcomes compared to SAFETI-NL 6.54 and corresponding impact

Consequence study SAFETI-NL 8 : Differences in outcomes compared to SAFETI-NL 6.54 and corresponding impact

Go to abstract

Samenvatting

De externe veiligheidsrisico's van bedrijven en transportleidingen met gevaarlijke stoffen moeten berekend worden met het rekenprogramma SAFETI-NL. De uitkomsten van de risicoberekeningen worden gebruikt voor vergunningverlening en ruimtelijke ordening. In zones met een hoog risico gelden bouwbeperkingen. Hier zijn bijvoorbeeld geen woningen toegestaan. De huidige versie van het rekenprogramma, 6.54, is verouderd. Daarom wil RIVM, als beheerder van het rekenprogramma, overgaan op een nieuwe versie, SAFETI-NL 8. Met de nieuwe versie kunnen uitkomsten van risicoberekeningen en de daarbij horende zones met bouwbeperkingen veranderen. RIVM heeft voor 149 situaties bekeken wat de invoering van SAFETI-NL 8 betekent voor de bedrijven en de omgeving. Bij twee op de drie onderzochte situaties wordt de zone met bouwbeperkingen kleiner. Bij de overige situaties wordt de zone groter. In combinatie met andere factoren kan dan een ontoelaatbare situatie ontstaan waarvoor bedrijven of lokale overheden maatregelen moeten nemen. Bij 2 van de 149 onderzochte situaties was dit het geval. Het is voor het eerst dat de impact van een nieuwe versie op deze gedetailleerde manier is onderzocht. Daarbij is nauw samengewerkt met bedrijven en omgevingsdiensten.

Abstract

The software program SAFETI-NL can be used to calculate the external safety risks of companies and transport pipelines using hazardous substances. The results of the risk analyses are used for permit issuing and spatial planning purposes. Building restrictions apply in zones with a high level of risk. For instance, no residences are allowed in these zones.

The current version of the software, 6.54, is outdated. Therefore, RIVM, as administrator of the program, wants to switch to a new version, SAFETI-NL 8. With the new version, the outcomes of risk calculations and the corresponding zones with building restrictions, may change.

RIVM has analysed for 149 situations what impact the implementation of SAFETI-NL 8 has for the companies and their environments. In two out of three investigated situations, the zone with building restrictions reduces. In the other situations, the zone becomes larger. In combination with other factors, an inadmissible situation may arise for which companies or local authorities must take measures. This was the case for 2 of the 149 situations investigated.

It is the first time that the impact of a new version has been studied in this detailed manner. This involved close collaboration with companies and environmental services.

Overig

Grootte
3.8MB