Counterchecks on measurements of radioactivity in waste water and ventilation air at the nuclear power station in Borssele. Period 2019

Counterchecks on measurements of radioactivity in waste water and ventilation air at the nuclear power station in Borssele. Period 2019

Go to abstract

Samenvatting

De kerncentrale Borssele (KCB) meet hoeveel radioactiviteit de centrale loost via het nucleair afvalwatersysteem en het nucleair ventilatiesysteem. Het RIVM controleert deze metingen acht keer per jaar. Met deze 'contra-expertise' controleert het RIVM of de analyses die de kerncentrale zelf uitvoert, betrouwbaar zijn. De KCB neemt de te analyseren monsters verspreid over het jaar. Net als in voorgaande jaren kwamen de gamma-analyses van afvalwater uit de contra-expertise in 2019 op hoofdlijnen overeen met de resultaten van de kerncentrale. Enkele uitzonderingen betreffen het nuclide 60Co. Hoogstwaarschijnlijk is 60Co niet homogeen verdeeld in de verschillende monsters. De overeenkomst in de 3H-data in afvalwater was voor 4 monsters goed en voor 4 monsters matig. De overeenstemming kan duidelijk nog worden verbeterd. De KCB en het RIVM hebben geen strontium-isotopen en alfa-activiteit in het afvalwater aangetroffen. In ventilatielucht hebben het RIVM en de KCB in het monster van periode 5 een zeer geringe hoeveelheid 131I aangetroffen. Dit levert voor een denkbeeldig persoon die een week aan het hek van het terrein staat een verwaarloosbare bijdrage aan de totale jaardosis. De resultaten van de bepaling van 3H en 14C in ventilatielucht, bemonsterd met een zeolietpatroon, kwamen voor 3H goed en voor 14C redelijk tot goed overeen. Het RIVM voert de contra-expertises jaarlijks uit in opdracht van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS).

Abstract

The nuclear power station in Borssele (KCB) measures how much radioactivity the station discharges via the nuclear waste water system and the nuclear ventilation system. RIVM checks these measurements eight times a year. Via these counterchecks, RIVM determines whether the analyses carried out by the nuclear power station itself are reliable.
KCB takes the samples to be analysed at intervals throughout the year.

As was the case in previous years, the gamma analyses of waste water from the counterchecks in 2019 generally agree with the results of the nuclear power station. A few exceptions were observed for the nuclide 60Co. Most likely 60Co was inhomogeneously distributed.

The agreement with regard to the 3H data in waste water was good for four samples, but questionable for the other four samples. There is still room for improvement in the agreement of the 3H data. Neither the nuclear power station nor RIVM found any strontium isotopes or alpha activity in the waste water.

In the ventilation air sample from period 5 both RIVM and KCB found a minor quantity of 131I. For a hypothetical person remaining for a week at the fence of the plant this would result in a negligible contribution to the yearly dose.
The results of the measurements of 3H and 14C in ventilation air, sampled with a zeolite cartridge, agree well for 3H and reasonably well for 14C.

The Authority for Nuclear Safety and Radiation Protection (ANVS) commissions RIVM to carry out these counterchecks every year.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
840 kb