Counterchecks on measurements of radioactivity in waste water and ventilation air at the nuclear power station in Borssele. Period 2020 and 2021

Counterchecks on measurements of radioactivity in waste water and ventilation air at the nuclear power station in Borssele. Period 2020 and 2021

Go to abstract

Samenvatting

De kerncentrale Borssele (KCB) meet hoeveel radioactiviteit de centrale loost via het nucleair afvalwatersysteem en het nucleair ventilatiesysteem. Het RIVM controleert deze metingen acht keer per jaar. Met deze 'contra-expertise' controleert het RIVM of de analyses die de kerncentrale zelf uitvoert, betrouwbaar zijn. De KCB neemt de te analyseren monsters verspreid over het jaar.

De gamma-analyses van afvalwater uit de contra-expertise in 2020 en 2021 kwamen op hoofdlijnen overeen met de resultaten van de kerncentrale. Enkele uitzonderingen gaan over het nuclide 60Co. Hoogstwaarschijnlijk is 60Co niet homogeen verdeeld in de verschillende monsters. Dit wil zeggen dat uit een monster van een liter afvalwater niet vier monsters van 0,25 liter met evenveel 60Co kunnen worden genomen.

De overeenkomst in de 3H-data in afvalwater was voor 11 monsters goed, en voor 5 monsters matig. De overeenstemming kan worden verbeterd. De KCB en het RIVM hebben in 2020 en 2021 geen strontium-isotopen en alfa-activiteit in het afvalwater aangetroffen.

In ventilatielucht hebben het RIVM en de KCB in de monsters uit 2020 geen activiteit aangetroffen. In de weekmonsters van de periode 5 en 6 uit 2021 is een zeer kleine hoeveelheid 131I aangetroffen. Dit levert vooreen denkbeeldig persoon die twee weken 8 uur per dag aan het hek van het terrein staat een bijdrage van 0,01 microsievert aan de totale jaardosis van ongeveer 2500 microsievert. De hoeveelheden 3H en 14C in ventilatielucht, bemonsterd met een zeolietpatroon, kwamen in 2020 goed en in 2021 matig tot redelijk overeen.


Het RIVM voert de contra-expertises jaarlijks uit in opdracht van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS).

Abstract

The nuclear power station in Borssele (KCB) measures how much radioactivity the station discharges via the nuclear waste water system and the nuclear ventilation system. RIVM checks these measurements eight times a year. Via these counterchecks, RIVM determines whether the analyses carried out by the nuclear power station itself are reliable. KCB takes the samples to be analysed at intervals throughout the year.

The gamma analyses of waste water from the counterchecks in 2020 and 2021 generally agree with the results of the nuclear power station. A few exceptions were observed for the nuclide 60Co. Most likely 60Co was inhomogeneously distributed. his means that from 1,0 litre of waste water 4 samples of 0,25 litre will not have the same amount of 60Co.

The agreement with regard to the 3H data in waste water was good for 11 samples, but questionable for the other five samples. There is still room for improvement in the agreement of the 3H data. Neither the nuclear power station nor RIVM found any strontium isotopes or alpha activity in the waste water.

In the ventilation air samples from 2020 RIVM and KCB did not find any radioactivity. In the weekly samples from 2021, period 5 and period 6, both RIVM and KCB found a minor quantity of 131I. For a hypothetical person remaining for two weeks 8 hours per day at the fence of the plant this would result in a negligible contribution of 0.01 microsievert to the yearly dose of 2500 microsievert. The results of the measurements of 3H and 14C in ventilation air, sampled with a zeolite cartridge, agree well in 2020 and reasonably in 2021.

The Authority for Nuclear Safety and Radiation Protection (ANVS) commissions RIVM to carry out these counterchecks every year.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Overig

Grootte
1057 kb