Counterchecks on measurements of radioactivity in waste water and ventilation air at the nuclear power station in Borssele. Period 2022

Counterchecks on measurements of radioactivity in waste water and ventilation air at the nuclear power station in Borssele. Period 2022

Go to abstract

Samenvatting

De kerncentrale Borssele (KCB) meet hoeveel radioactiviteit de centrale loost via het nucleair afvalwatersysteem en het nucleair ventilatiesysteem. Het RIVM controleert deze metingen acht keer per jaar. Met deze 'contra-expertise' controleert het RIVM of de analyses die de kerncentrale zelf uitvoert, betrouwbaar zijn. RIVM concludeert dat dit inderdaad het geval is.

De KCB neemt de te analyseren monsters verspreid over het jaar. De gamma-analyses van afvalwater uit de contra-expertise in 2022 kwamen op hoofdlijnen overeen met de resultaten van de kerncentrale.

De overeenkomst in de 3H-data in afvalwater was voor 7 van de 8 monsters goed, en voor 1 monster matig. De KCB en het RIVM hebben geen strontium-isotopen en alfa-activiteit in het afvalwater gevonden.

In zeven ventilatieluchtmonsters vonden het RIVM en KCB geen activiteit. In het tweede monster vonden ze een zeer geringe activiteit van I-131 jodium isotoop 131 (jodium isotoop 131). Dit betekent voor een denkbeeldig persoon die een week lang 8 uur per dag aan het hek van het terrein staat een verwaarloosbare dosisbijdrage van 0,0004 microsievert (in Nederland is de gemiddelde jaardosis door achtergrondstraling voor één persoon ongeveer 1700 microsievert). De hoeveelheden 3H en 14C in ventilatielucht, bemonsterd met een zeolietpatroon, kwamen redelijk overeen.

Het RIVM voert de contra-expertises jaarlijks uit in opdracht van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS).

Abstract

The nuclear power station in Borssele (KCB) measures how much radioactivity the station discharges via the nuclear waste water system and the nuclear ventilation system. RIVM checks these measurements eight times a year. Via these counterchecks, RIVM determines whether the analyses carried out by the nuclear power station itself are reliable. RIVM concludes that this is indeed the case.

KCB takes the samples to be analyzed at intervals throughout the year. The gamma analyses of waste water from the counterchecks in 2022 generally agree with the results of the nuclear power station.

The agreement with regard to the 3H data in waste water was good for 7 out of 8 samples, but questionable for one sample. There is still room for improvement in the agreement of the 3H data. Neither the nuclear power station nor RIVM found any strontium isotopes or alpha activity in the waste water.

In seven of the weekly ventilation air samples RIVM and KCB found no activity. In the second sample both RIVM and KCB found a minor quantity of 131I. For a hypothetical person remaining for one week 8 hours per day at the fence of the plant this would result in a negligible contribution of 0.0004 microsievert (for a member of the dutch population the average yearly dose due to background radiation) is about 1700 microsievert. The results of the measurements of 3H and 14C in ventilation air, sampled with a zeolite cartridge, agree reasonably.

The Authority for Nuclear Safety and Radiation Protection (ANVS) commissions RIVM to carry out these counterchecks every year.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
732 kb