Counterchecks on determinations of radioactivity in COVRA N.V.'s waste water and ventilation air : Period 2018

Counterchecks on determinations of radioactivity in COVRA N.V.'s waste water and ventilation air : Period 2018

Go to abstract

Samenvatting

De Centrale Organisatie voor Radioactief Afval (COVRA) meet hoeveel radioactiviteit in afvalwater en ventilatielucht wordt geloosd. Het RIVM controleert deze metingen acht keer per jaar. Met deze 'contraexpertise' controleert het RIVM of de analyses die COVRA zelf uitvoert, betrouwbaar zijn. De te analyseren monsters worden verspreid over het jaar door COVRA genomen. Net als in voorgaande jaren komen de gamma-analyses van afvalwater uit de contra-expertise in 2018 op hoofdlijnen overeen met de resultaten van de COVRA. De analyses van het RIVM en COVRA in de gammaspectrometrische resultaten, de resultaten van de totaal-alfa bepaling, tritiumbepaling en de 14C-bepaling in afvalwater kwamen goed overeen. Hoewel het RIVM en COVRA verschillende meetprincipes gebruiken, komen de totaal b├Ęta-meetwaarden van het RIVM en de rest b├Ętameetwaarden van COVRA in 2018 redelijk tot goed overeen. Ook kwamen de resultaten van het RIVM en COVRA van de ventilatieluchtmonsters van het Afvalverwerkingsgebouw (AVG) en het Hoogradioactief Afval Behandelings- en Opslag Gebouw (HABOG) goed overeen. Het RIVM voert de contra-expertises jaarlijks uit in opdracht van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS).

Abstract

The Central Organisation for Radioactive Waste (COVRA) measures how much radioactivity is discharged into waste water and ventilation air. RIVM checks these measurements eight times a year. These 'counterchecks' are carried out to ensure that the analyses carried out by COVRA itself are reliable. COVRA takes the samples to be analysed at intervals throughout the year.

Just as in previous years, generally speaking, the gamma analyses carried out on the waste water in the counterchecks in 2018 agreed with COVRA's results. The gamma spectrometry results and the results of the total alpha determination, tritium determination and the 14C determination in waste water in the analyses carried out by RIVM and COVRA corresponded well. Although RIVM and COVRA use different measuring principles, RIVM's total beta measurements for 2018 agreed fairly well with COVRA's residual beta measurements.

RIVM and COVRA's results for the ventilation air samples from the Waste Treatment Building (AVG) and the High-Level Radioactive Waste Treatment and Storage Building (HABOG) also corresponded well.

The Authority for Nuclear Safety and Radiation Protection (ANVS) commissions RIVM to carry out these counterchecks every year.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Resterend

Grootte
635 kb