Sports and physical activity data infrastructure: availability of figures and preferred data sources for 164 indicators

Sports and physical activity data infrastructure: availability of figures and preferred data sources for 164 indicators

Go to abstract

Samenvatting

Verschillende organisaties willen weten hoe het gaat met sporten en bewegen in Nederland. Daar is al veel informatie over beschikbaar, maar het is vaak lastig om bijvoorbeeld resultaten uit verschillende onderzoeken te vergelijken. Dat kan komen doordat onderzoeken op verschillende manieren worden opgezet. Ook zijn niet over alle gewenste onderwerpen informatiebronnen beschikbaar of zijn deze moeilijk te vinden.

Het RIVM is daarom een traject begonnen om een overzicht te maken van bestaande data over sport en bewegen, voor nu en in de toekomst. Het doet dat samen met het Netwerk Kernindicatoren Sport en Bewegen en veel andere experts.

In de (tweede) fase van dit traject heeft het RIVM op een rij gezet welke landelijke cijfers structureel worden gemeten. Hiervoor is ook informatie verzameld over de databronnen en meetmethoden. Bij de databronnen is gekeken naar de kwaliteit en of ze langere tijd beschikbaar blijven. Verder is het belangrijk dat de cijfers de doelgroepen in heel Nederland vertegenwoordigen. Het overzicht staat zowel in het rapport als op de website  www.sportenbewegenincijfers.nl/methode.

De beschikbaarheid van cijfers is uitgezocht voor 164 indicatoren. Deze indicatoren geven inzicht in het sport- en beweeggedrag in Nederland en alles wat daar bij komt kijken, zoals sportfaciliteiten, werkgelegenheid en onderwijs. Indicatoren zijn bijvoorbeeld het percentage mensen dat sport, het aantal uren gym op school en een score of de leefomgeving beweegvriendelijk is. Voor 75 indicatoren is er structureel representatieve informatie beschikbaar. Voor 35 indicatoren is een onderwerp één keer onderzocht en voor 20 indicatoren wordt al wel informatie verzameld, maar is deze nog niet geanalyseerd. Voor 34 indicatoren is geen informatie beschikbaar.

Het overzicht geeft aan welke gegevens in januari 2024 beschikbaar zijn. Het is belangrijk deze informatie actueel te houden. De betrokken partijen worden aangemoedigd om transparant te blijven over de gebruikte methode en data van hoge kwaliteit te verzamelen.

Abstract

In the Netherlands, there are multiple organisations that are interested in knowledge and figures related to sports and physical activity. A great deal of data is already available, but it is often difficult to compare these figures. This is partly due to a difference in methods for data collection and data handling. In addition, there are no information sources available for various relevant topics, or they are hard to find.

RIVM has therefore started a project to compile an overview of the availability of data on sports and physical activity, for both now and in the future. This project is carried out in partnership with the Key Indicators Network for Sports and Physical Activity and many other experts.

In the recently completed (second) phase, RIVM compiled an overview of the availability of systematically measured figures for the Netherlands. For figures which were systematically available, it also collected information about data sources and methods for data collection and handling. In addition, RIVM considered the quality and long-term availability of the data sources. It is also important that the figures are representative for the Netherlands. The overview is available in both the report and on the website www.sportenbewegenincijfers.nl/methode.

RIVM examined the availability of figures for 164 indicators. These indicators provide insights into sports and physical activity behaviour in the Netherlands and everything related to this, such as sports facilities, employment and education. Examples of indicators include the percentage of people engaging in physical activity, the number of hours of physical education in schools, and an assessment of whether the living environment is conducive to physical activity. The results show that representative information was systematically available for 75 indicators. For 35 indicators, the topic had been investigated once, and for 20 indicators, data collection already exists, but figures are not available yet. No information was available for 34 indicators.

The overview indicates which data are available as of January 2024. It is important to keep this information up to date. The parties involved are encouraged to remain transparent about the methods used and to collect high-quality data.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
903 kb