Data-infrastructure for sport and physical activity: creation of a thematic classification for indicators

Data-infrastructure for sport and physical activity: creation of a thematic classification for indicators

Go to abstract

Samenvatting

Verschillende organisaties willen weten hoeveel mensen in Nederland sporten en bewegen en hoe dit kan worden verbeterd. Hierover is al veel informatie in cijfers beschikbaar, maar deze cijfers zijn niet altijd goed te vergelijken. Ook zijn niet over alle gewenste onderwerpen informatiebronnen beschikbaar of ze zijn moeilijk te vinden. Het RIVM is daarom met het Netwerk Kernindicatoren Sport en Bewegen een traject begonnen om bestaande data over sport en bewegen in een overzichtelijke infrastructuur onder te brengen. Op die manier kunnen de data nu en in de toekomst worden gebruikt.

Dit onderzoek gaat over de eerste van drie fases waarin dit traject wordt uitgewerkt. In deze eerste fase zijn met experts uit onderzoek, praktijk en beleid onderwerpen in thema’s ingedeeld. Daar zijn 12 thema’s uit voortgekomen. Deze thema’s gaan onder andere over: wat doen mensen aan sport en bewegen en hoe vaak, welke vaardigheden hebben ze nodig om te leren bewegen, hoe ziet de leefomgeving eruit, wie werkt er in de sportwereld, en integriteit.

Onder de 12 thema’s zijn bijna 400 ‘indicatoren’ geplaatst waarmee de thema’s in beeld kunnen worden gebracht. Denk aan: het percentage mensen dat sport, het aantal uren bewegingsonderwijs op school en de score die de leefomgeving krijgt voor beweegvriendelijkheid. Sommige indicatoren zijn al bekend, andere zijn nieuw. Van de nieuwe indicatoren is nog niet zeker of de benodigde informatie om een betrouwbaar cijfer te bepalen beschikbaar is. Experts hebben per thema aangegeven welke indicatoren zij het belangrijkste vinden.

In totaal zijn 99 experts uit 27 organisaties betrokken geweest bij het opstellen van de thematische indeling. Dit is zo opgezet om ervoor te zorgen dat het hele werkveld sport en bewegen zich erin herkent. In het Netwerk Kernindicatoren Sport en Bewegen zitten verschillende organisaties die bijdragen aan kennis over sport en bewegen: het Kenniscentrum Sport en Bewegen, NOC*NSF Nederlands Olympisch Comité* Nederlandse Sport Federatie (Nederlands Olympisch Comité* Nederlandse Sport Federatie), RIVM, het Mulier Instituut, het Kenniscentrum letselpreventie VeiligheidNL en het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)).

In de volgende fase worden definities van indicatoren bepaald en methodes geselecteerd waarmee cijfers voor de verschillende indicatoren kunnen worden verzameld. Ook wordt dan duidelijk welke (potentiële) dataverzamelingen als bron voor deze cijfers kunnen worden ingezet en welke organisatie de bijbehorende bronhouder is.

Abstract

In the Netherlands, there are multiple organisations that are interested in how many people are involved in sport and physical activity and how this number can be improved. There is already a great deal of information available in terms of figures, but these are not always easily comparable. Additionally, information sources on some topics of interest may not be available or may be difficult to find. In response, RIVM has joined forces with the Network of Key Indicators for Sport and Physical Activity on a project to bring together existing data on sport and physical activity in a structured infrastructure. This way, the data can be used both now and in the future.

The focus of the present study was on the first of three project phases. In this first phase, topics were classified into themes with the help of research, practice and policy experts. This resulted in 12 themes. Examples are what sports and physical activities people engage in and how often, what skills are needed to learn how to move, what the living environment looks like, who works in the world of sport, and integrity.

To put the 12 themes into context, nearly 400 indicators were placed within the theme structure. Examples of indicators include the percentage of people who engage in sport, the number of hours of physical education in school, and the score assigned to a living environment for the degree to which it facilitates physical activity. Some indicators were already known, while others are new. For the new indicators, it is not yet certain whether the necessary information to determine a reliable figure is available. For each theme, the experts indicated which indicators they considered to be the most important.

Developing the thematic classification involved a total of 99 experts from 27 organisations. The objective was to ensure that the entire field of sport and physical activity could relate to the result. The Network of Key Indicators for Sport and Physical Activity comprises several organisations that contribute to knowledge about sport and physical activity: the Knowledge Centre for Sport and Physical Activity, NOC*NSF, RIVM, the Mulier Institute, the Knowledge Centre for Injury Prevention (VeiligheidNL), and Statistics Netherlands.

The next phase will consist of listing definitions and selecting appropriate methods to compile figures for the different indicators. It will also become clear which existing and potential data collections can be used as sources for these figures and which organisations manage those sources.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
1209 kb