Go to abstract

Samenvatting

Dit definitie-rapport 'Volksgezondheid Toekomst Verkenning-1997' schetst de uitgangspunten en hoofdlijnen voor de in 1997 op te leveren tweede 'Volksgezondheid Toekomst Verkenning'(VTV). Bij de opstelling is primair uitgegaan van de wensen zoals die door de opdrachtgever naar voren zijn gebracht, maar tevens van de evaluatie van de reacties op VTV-1993 en van de visie van het projectteam VTV op gewenste verbeteringen en aanvullingen. De algemene doelstelling en daaraan gekoppelde functies van het project VTV kunnen als volgt worden samengevat: het geven van een overzicht en analyse van de beschikbare gegevens op het terrein van de volksgezondheid, met expliciete weergave van aanwezige lacunes in de informatievoorziening, teneinde het gezondheidsbeleid behulpzaam te zijn bij de evaluatie van lopend beleid en de voorbereiding van nieuw beleid. Hierbinnen zijn voor VTV-1997 drie hoofdlijnen geformuleerd:a Actualisering van het in 1993 gepresenteerde beeld; hierdoor kunnen ontwikkelingen in de tijd worden gevolgd, en hierin komt tevens de continuiteit van het VTV-proces naar voren (thema 1). b Uitbreiding ten opzichte van VTV-1993 met vijf thema's: (thema 2) gezondheidsverschillen en de gezondheidstoestand van specifieke groepen in de Nederlandse bevolking, (thema 3) het wegen van ziektelast naar ernst, onder meer ten behoeve van de berekening van geintegreerde gezondheidsmaten, (thema 4) de effecten van preventie, (thema 5) de effecten van (medische) zorg, en (thema 6) de consequenties van ziekten voor het zorggebruik en de zorgbehoefte. c Versterking van de integratie ten opzichte van VTV-1993 ten aanzien van de toekomstige ontwikkelingen (thema 7). Hiervoor vormt het hierboven aangeduide materiaal de basis. VTV-1997 beoogt een stap verder te zetten in het gebruik van interactieve simulatiemodellen voor het in beeld brengen van de dynamiek in de tijd van verschillende factoren in hun onderlinge samenhang. Hierbij wordt ook onderzocht waar, middels ingrijpen op determinanten, aanknopingspunten liggen om de gezondheidstoestand te verbeteren of te handhaven. Het conceptuele model zoals gepresenteerd in VTV-1993 blijft het kader voor de ordening, maar is uitgebreid en verder gedetailleerd om de nieuwe thema's te kunnen herbergen. Dit definitie-rapport geeft een verdere uitwerking van de hierboven genoemde thema's, waarbij zo concreet mogelijk is omschreven wat de positionering is in het totaalkader, wat de te bereiken eindpunten zijn, en hoe de te volgen aanpak wordt gezien. Door de keuze van de thema's en hun uitwerking tracht VTV-1997 een grotere bruikbaarheid voor de beleidsvoorbereiding en -evaluatie te bereiken ten opzichte van VTV-1993. Ten aanzien van de werkwijze is voorzien dat evenals bij VTV-1993 veel op expertise van onderzoeksgroepen binnen het RIVM en daarbuiten een beroep zal worden gedaan. Ook is een structuur voor een inhoudelijke kwaliteitsbewaking en toetsing voorgesteld. Tenslotte is een tijdpad aangegeven voor het verdere traject van uitvoering van VTV-1997, waarin de inhoudelijke discussie over deze definitie-studie een voorname plaats inneemt.

Abstract

This definition report entitled 'Public Health Status and Forecasts 1997' (PHSF) describes the principles underpinning the second PHSF to be issued in 1997. Firstly, the wishes of the Directorate-General for Health of the Ministry of Health, Welfare and Sport have played an important role in drawing up this report. In addition, comments on PHSF 1993 as well as the views of the editorial staff concerning desired improvements and completions were taken into account. The general objective and function of the PHSF project can be summarized as follows: to provide a review and analysis of the available public health data, with explicit reference to existing gaps in the provision of information, in order to assist health policy in evaluating current policy and preparing new policy. Three main pathways (including seven themes) are formulated for PHSF 1997: a To update the picture presented in PHSF 1993 ; this offers the opportunity to follow developments and it focuses on the continuity of the PHSF process (theme 1). b To extend the scope of PHSF 1993 with five new themes: (theme 2) health differences and the health status of specific groups in the Dutch population, (theme 3) weighting the burden of disease according to severity, amongst other things for the purpose of calculating integrated health indicators, (theme 4) the effects of prevention, (theme 5) the effects of health care, and (theme 6) the consequences of diseases for health care utilisation and health care needs. c To strenghten the integration presented in PHSF 1993 with respect to future developments (theme 7). The first six themes will provide the material to do this. PHSF 1997 aims to improve the use of interactive simulation models to depict changes over time for several related factors. This also makes it possible to investigate interventions related to determinants in order to discover the most effective ways to improve or maintain the health status. The conceptual model presented in PHSF 1993 is maintained to offer a structure for orderly handling of the subject-matter, but it is extended and further detailed to include the new themes. This definition report points out as concretely as possible the position of the themes in the conceptual model, the targets and the suggested approach. By means of the choice of the themes and the way of elaboration, it is intended that PHSF 1997 will be more useful for policy preparation and evaluation than PHSF 1993. Regarding the approach, it is foreseen that an appeal will be made to the considerable expertise of research groups within the National Institute of Public Health and Environmental Protection and elsewhere. The proposed procedures for quality control are included. Finally a time schedule is presented for the production of PHSF 1997, in which discussion of the content plays a major role.

Overig

Grootte
0MB