Deposition measurements in the IJmond region, autumn 2022. Sampling and analysis of PAHs and metals in dust deposited in the IJmond region

Deposition measurements in the IJmond region, autumn 2022. Sampling and analysis of PAHs and metals in dust deposited in the IJmond region

Go to abstract

Samenvatting

Het RIVM heeft in het najaar van 2022 voor de derde keer gemeten hoeveel polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen)) en metalen in stof in de omgeving van Tata Steel op de grond neerdalen. Dit stof veroorzaakt overlast in de buurt van het Tata Steel terrein.

De resultaten uit 2022 bevestigen de bevindingen van de twee eerdere onderzoeken: in de IJmond zitten grotere hoeveelheden PAK en metalen in neergedaald stof dan elders in Nederland. Dit is vooral in Wijk aan Zee het geval. Deze hoeveelheden zijn ongewenst voor de gezondheid van kinderen.

Wel is de hoeveelheid neergedaald ijzer in het hele gebied gedaald sinds het eerste onderzoek in 2020. Dit kan erop wijzen dat er minder ijzer wordt uitgestoten. Voor de meeste andere metalen en PAK kan op basis van dit onderzoek niet worden bepaald of de uitstoot vanaf het Tata Steel-terrein hoger of lager is dan tijdens het onderzoek in 2020. De verschillen die zijn gevonden, waren te klein om van een structurele verandering te kunnen spreken. Om daar meer duidelijkheid over te krijgen, moeten de metingen nog enkele jaren achter elkaar worden herhaald. Het RIVM adviseerde na het eerste onderzoek om dat te doen. Het RIVM overlegt met de opdrachtgevers hoe dat het beste kan worden vormgegeven.

Het RIVM heeft het onderzoek gedaan in het najaar van 2022 in verschillende dorpen rond het terrein van Tata Steel. Daarnaast zijn monsters genomen op achtergrondlocaties. In deze gebieden zijn er niet zoveel bronnen die veel stof uitstoten, zoals zware industrie, grote verkeerswegen en scheepvaart. De metingen van nu zijn vergeleken met metingen die in 2020 en in het voorjaar van 2022 op dezelfde plekken zijn uitgevoerd.

Op basis van dit onderzoek is niet te bepalen wat de afzonderlijke bijdrage van de verschillende bronnen is, zowel op het terrein van Tata Steel als daarbuiten. Dit onderwerp komt aan de orde in het onderzoek van het RIVM over de invloed van Tata Steel Nederland op de gezondheid van omwonenden en de kwaliteit van hun leefomgeving. Dit resultaten van dit onderzoek verschijnen in het voorjaar van 2023 .

Abstract

In autumn 2022, RIVM measured the amounts of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and metals in coarse dust particles deposited on the ground in the area surrounding Tata Steel for the third time. This coarse dust is causing a public nuisance in the vicinity of the Tata Steel site.

The results of this study confirm the findings of the two previous studies: coarse dust particles deposited in the IJmond region contain larger amounts of PAHs and metals than coarse dust elsewhere in the Netherlands. This is especially the case in Wijk aan Zee. These amounts are undesirable with a view to the health of children.

However, the amount of iron deposited in the region as a whole has decreased since the first study in 2020. This could indicate that less iron is being emitted. Based on this study, it cannot be determined whether Tata Steel’s emissions contain higher or lower amounts of most other metals and PAHs than during the study in 2020. The observed differences were too small to confirm a structural change. To obtain a clearer picture, the measurements must be repeated for several years. RIVM advised doing so after the first study. It is consulting with the Province of Noord-Holland and the Ministry of Infrastructure and Water Management on how these measurements should be performed.

RIVM carried out the autumn 2022 study in various towns in the vicinity of the Tata Steel site. It also took samples at background locations. These are locations in areas without sources that emit large amounts of PAHs and metals, such as heavy industry, major roads and shipping traffic. The current measurement results were compared to those performed at the same locations in 2020 and 2022.

Based on this study, it is not possible to determine the individual contributions of the different sources, neither sources at the Tata Steel site nor other sources in the area. This topic is addressed in RIVM’s investigation into the impact of Tata Steel Netherlands on the health of local residents and the quality of their living environment. The results of this investigation will be published in the spring of 2023.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
9414 kb