Deposition study, IJmond 2020. Sampling, analysis and risk assessment of PAH (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons) and metals in dust deposited outside and in homes in the IJmond region.

Deposition study, IJmond 2020. Sampling, analysis and risk assessment of PAH (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons) and metals in dust deposited outside and in homes in the IJmond region.

Go to abstract

Samenvatting

In de IJmond in Noord-Holland is neergedaald stof te zien rondom het terrein van Tata Steel, bijvoorbeeld op vensterbanken, tuinmeubelen of op straat. Bij bewoners geeft het overlast. Ook maken zij zich zorgen over hun gezondheid en die van hun kinderen. Het RIVM en de GGD Kennemerland hebben daarom gemeten hoeveel polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) en metalen in het neergedaald stof zit. Daarnaast is een inschatting gemaakt wat voor risico het kan hebben voor de gezondheid van kinderen van tussen de één en twaalf jaar in dit gebied.

Het onderzoek richt zich op PAK en metalen omdat deze stoffen zijn te verwachten in de buurt van de staalindustrie en schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Om een algemeen beeld te krijgen van het neergedaald stof is in verschillende dorpen rond Tata Steel drie keer stof verzameld en onderzocht. Dit is gedaan op 29 locaties buiten, en op 12 locaties binnen in woningen.

In Wijk aan Zee, Beverwijk, Velsen-Noord en IJmuiden zijn buitenshuis de hoeveelheden PAK en metalen groter dan op locaties buiten de IJmond. Ze zijn het grootst in Wijk aan Zee. Daar zijn van sommige metalen zoals ijzer, mangaan, vanadium en chroom, en PAK, hoeveelheden van 20 tot 100 keer meer gemeten. Binnen in de woningen in Wijk aan Zee zijn de hoeveelheden PAK en de meeste metalen ook wat groter. Maar de hoeveelheden in de woningen zijn veel lager dan erbuiten en dragen nauwelijks bij aan de totale hoeveelheid waar mensen aan blootstaan.

Kinderen die buiten en binnen spelen komen in contact met het neergedaald stof. Zij komen via hun huid in contact met PAK en metalen die in het stof zitten. Ook krijgen ze het via hun handen in hun mond. De blootstelling aan de hoeveelheden lood en PAK in neergedaald stof is ongewenst voor de gezondheid van kinderen. Mensen krijgen in hun dagelijks leven ook op andere manieren al te hoge hoeveelheden PAK en lood binnen, zoals via voeding. Daarom is het belangrijk deze extra blootstelling via neergedaald stof zo veel mogelijk te beperken. Van de andere hoeveelheden metalen in het stof wordt geen gezondheidsrisico verwacht.

Abstract

Dust can be seen around the Tata Steel site in the IJmond region in Noord-Holland, for example on windowsills, garden furniture and streets. This is a source of annoyance to local residents and a source of concern when it comes to their health and that of their children. RIVM and the Municipal Public Health Service (GGD) of Kennemerland have therefore measured the quantities of PAH (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons) and metals in the dust deposited. We have also estimated the risks for the health of children aged between 1 and 12 years who live and play in the area.

This study focuses on PAH and metals because these substances are to be expected in an area where steel is produced – and because they can be harmful to health. To get a general impression of the dust deposited, samples were collected 3 times at 12 locations inside homes, and at 29 locations outside, in several villages in the vicinity of Tata Steel.

The quantities of PAH and metals outside homes were higher in Wijk aan Zee, Beverwijk, Velsen-Noord and IJmuiden than at locations outside the IJmond region. They were highest in Wijk aan Zee. There, levels of some metals, such as iron, manganese, vanadium and chromium, and PAH, were 20 to 100 times higher than levels outside the IJmond region. In Wijk aan Zee, the quantities of PAH and most metals inside homes were also somewhat higher. These quantities were, however, much lower than those found outside and contribute very little to the overall quantities to which people are exposed.

Children who play inside and outside come into contact with the dust deposited, and thus with the PAH and metals in the dust, via their skin. They also ingest it by getting dust via their hands in their mouth. Exposure to the quantities of lead and PAH in this dust is detrimental to children’s health. People are already exposed to high quantities of PAH and lead in their daily lives by other routes, such as via their food, which is why it is essential to prevent this additional exposure via dust wherever possible. The quantities of other metals in the dust are not expected to form a health risk.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
2371 kb