Go to abstract

Samenvatting

Diabetes vormt een belangrijk maatschappelijk probleem, dat steeds groter wordt. Vooral het aantal mensen met diabetes type 2 neemt sterk toe, en niet alleen in Nederland. Deze toename is zorgelijk en reden voor aandacht vanuit het beleid. In de preventienota 'Kiezen voor gezond leven' uit 2006 formuleerde het ministerie van VWS een langetermijnvisie op de preventie van diabetes, voor de periode 2005 tot 2025. Daarbij werden forse ambities geformuleerd ten aanzien van de beperking van de groei van het aantal mensen met diabetes tussen 2005 en 2025, en het percentage diabetespatienten zonder complicaties in 2025. Om de omstandigheden en randvoorwaarden te creeren die vereist zijn voor het realiseren van de ambities en het vormgeven van de programmatische aanpak van diabetes is begin 2007 in het kabinet besloten om een Actieprogramma Diabetes te laten ontwikkelen. De Nederlandse Diabetes Federatie is gevraagd om dit Nationaal Actieprogramma Diabetes (NAD) vorm te geven en te coordineren. Het ontwerp van dit programma is in februari 2009 aan de minister aangeboden. Aan het RIVM is gevraagd om een rol te spelen in de voorbereiding, voortgang en toetsing van het NAD. Daartoe heeft het RIVM de bestaande kennis op het terrein van preventie en zorg in brede zin geanalyseerd en geintegreerd, en werden toekomstige ontwikkelingen verkend. Een deel van de resultaten zijn eerder in enkele deelrapporten van het RIVM gepubliceerd. In dit rapport is de informatie uit deze eerdere deelrapporten geactualiseerd, geintegreerd en voorzien van (beleids)aanbevelingen. Daarnaast biedt het rapport ook aanknopingspunten voor de programmatische aanpak van andere chronische ziekten.

Abstract

Diabetes is a major social problem, and it is worsening all the time. Especially the number of people with type 2 diabetes is now rapidly increasing, and not just in the Netherlands. This trend is alarming and it demands policy measures on the part of the government. In its paper 'Being Healthy and Staying Healthy: A Vision of Health and Prevention, The Netherlands' (2006) the ministry of Health, Welfare and Sport outlined a long-term vision on diabetes prevention for the period 2005 to 2025. This paper articulated ambitious goals to curb the increase in diabetes and set a maximum target for the percentage of people with uncomplicated diabetes in 2025. To ensure the structural conditions needed to achieve these objectives, the Dutch Diabetes Federation (NDF) was asked in early 2007 to draw up a National Action Programme on Diabetes (NAD) and to coordinate its implementation and delivery. A plan for this programme was sent to the minister of Health, Welfare and Sport in February 2009. The National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) was asked to contribute to the preparation, progress and evaluation of the NAD. As part of the preparation, RIVM analyses and integrates in this report the wide range of existing knowledge on diabetes prevention, treatment and care, as well as exploring possible future developments. Part of the results were published earlier in a number of RIVM reports. In the present report this information is updated and integrated, culminating in detailed recommendations for future policy. In addition, the report indicates how the diabetes disease management approach could work for other chronic diseases.

Resterend

Grootte
1.13MB