Go to abstract

Samenvatting

Met behulp van technologische middelen (domotica) wordt 'zorg op afstand' geboden aan mensen die langdurige zorg nodig hebben. Dit betreft vooral ouderen en mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking die thuis of in zorginstellingen wonen. Domotica variëren van een eenvoudige alarmknop die een cliënt bij zich draagt, tot intelligente systemen die waarnemen of de cliënt afwijkt van zijn normale leefroutines. Aangezien domotica steeds meer worden ingezet, heeft het RIVM geïnventariseerd welke typen momenteel in de langdurige zorg worden gebruikt en welke risico's daarbij kunnen optreden. Zo kan de technologie defect raken, of kan deze onvoldoende aansluiten bij de mogelijkheden en behoeften van de cliënt. Daarnaast moet de zorgorganisatie ingespeeld zijn op het veranderde zorgproces dat door de inzet van de technologie is ontstaan. Aanbevelingen Het onderzoek maakt duidelijk dat de aard van de zorg verandert door de inzet van domotica. Voor een verantwoord gebruik beveelt het RIVM zorginstellingen daarom aan een duidelijke visie te formuleren hoe zij de zorg met ondersteuning van domotica levert en hoe daarmee de levenskwaliteit van de cliënten wordt verbeterd. Het is belangrijk dat zorginstellingen een risicoanalyse van de technologie maken en beheersmaatregelen implementeren. Hiervoor wordt in dit rapport een handreiking geboden. Een standaardoplossing kan echter niet gegeven worden omdat risicoanalyse en -beheersing op de specifieke vereisten van de zorgorganisatie moeten zijn toegesneden. Aanbevolen wordt om deze taken binnen de zorginstelling te coördineren en de praktijkervaring van zorgmedewerkers als input te benutten. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Hiervoor zijn wetenschappelijke literatuur en de incidentendatabank van de IGZ geraadpleegd, en zijn veldpartijen geïnterviewd.

Abstract

Technology is used to offer telecare to people who need long-term care. The Dutch term for this technology is 'domotica'. It is mainly used to support the elderly and people with mental or physical disabilities in their homes or in health care institutions. Domotics range from a simple alarm button in a pendant that the telecare client is wearing, to intelligent systems that detect when the client's activities deviate significantly from their normal daily routines. As the use of domotics is increasing, the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) has listed the technology that is currently used in long-term care and the risks involved. Technology may fail, or insufficiently meet the capabilities and needs of the client. In addition, the care provider may omit to fully integrate the use of technology into the care procedures.

Recommendations
The study shows that the use of domotics changes the nature of care. To ensure the safe use of domotics, the RIVM recommends that healthcare providers formulate a clear vision that describes how care is delivered with the aid of technology and how this will increase the client's quality of life. It is important that healthcare providers perform a risk assessment and duly mitigate the identified risks. This report provides guidance for this. A standard solution cannot be provided however, as risk management should be matched to the specific requirements of the healthcare provider. It is advised to coordinate the tasks within the organisation of the healthcare provider and use the practical experience of the carers as input.

The Dutch Health Care Inspectorate (IGZ) commissioned the current study. Scientific literature and the adverse events database of the IGZ were consulted. In addition, a number of stakeholders were interviewed.

Overig

Grootte
2.04MB