Further development of national ambulance plan for ambulance services 2020

Further development of national ambulance plan for ambulance services 2020

Go to abstract

Samenvatting

Het ‘referentiekader spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg’ (referentiekader) berekent hoeveel ambulances nodig zijn voor de 25 Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV’s) in Nederland. Het referentiekader is gebaseerd op een aantal uitgangspunten en randvoorwaarden. Er zijn een aantal knelpunten in de Nederlandse ambulancezorg. Dat heeft onder andere te maken met de spreiding van standplaatsen in de regio’s en het aantal beschikbare ambulances. Het RIVM heeft daarom onderzocht hoe het referentiekader beter kan aansluiten bij de vraag naar ambulancezorg in de praktijk. Het heeft hiervoor een aantal varianten uitgewerkt met verschillen in het aantal standplaatsen en hun locaties. Dit onderzoek wordt de ‘doorontwikkeling’ van het referentiekader genoemd. Hierbij is nagegaan hoeveel inwoners bij deze varianten binnen 12 minuten rijtijd vanaf een standplaats kunnen worden bereikt, de ‘dekking’. Ook is gekeken naar het aantal inwoners dat vanuit twee of meer standplaatsen kan worden bereikt, de ‘dubbele dekking’. Verder is gekeken naar de werkdruk per RAV, oftewel het aantal spoedeisende inzetten per ambulance. Er zijn signalen dat de werkdruk in sommige RAV’s hoog is. Berekend is hoeveel extra ambulances nodig zijn om de werkdruk te beperken. Tot slot is ingeschat hoeveel ambulances over twee jaar nodig zijn. Deze ‘indexering’ is gebaseerd op een analyse van het aantal ambulanceritten over de afgelopen vier jaar. Dit onderzoek is in opdracht van het ministerie van VWS uitgevoerd. In het bestuurlijk overleg tussen dit ministerie, zorgverzekeraars en de ambulancesector wordt besloten welke variant uit het onderzoek in het referentiekader-2020 zal worden gebruikt.

Abstract

The ‘national ambulance plan for distribution and availability of
ambulance care’ calculates how many ambulances are needed for the
25 Regional Ambulance Services in the Netherlands. The national
ambulance plan is a model based on a number of assumptions and
conditions.

Currently, several bottlenecks exist in performing ambulance services in
the Netherlands. One of the factors behind this is the distribution of
ambulance stations in the regions and the number of ambulances
available. RIVM has therefore investigated how the model for the
national ambulance plan can be better aligned to the demand for
ambulance care in practice. It has worked out a number of variants for
that purpose with differences in the number of ambulance stations and
their locations. This study is referred to as the ‘further development’ of
the reference framework.

The study determined how many residents can be reached within 12
minutes of travel time from a station, i.e. the coverage, for each variant.
Consideration was also given to how many residents can be reached
from two or more locations, the so-called double coverage.

Another aspect considered was the workload per region, defined as the
number of emergency deployments per ambulance. There are
indications that the workload in some regions is high, so the number of
extra ambulances needed to limit the workload was calculated. Finally,
the number of ambulances needed in two years is estimated, based on
an analysis of the increase of ambulance services over the last four
years.

This study was commissioned by the Ministry of Health, Welfare and
Sport. A decision will be taken on which study variant in the 2020
reference framework will be used in the administrative consultation
between this ministry, care insurers, and the ambulance sector.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
2908 kb