De Nederlandse beslisboom voor de evaluatie van de uitspoeling van gewasbeschermingsmiddelen. Herziene versie van 2022

De Nederlandse beslisboom voor de evaluatie van de uitspoeling van gewasbeschermingsmiddelen. Herziene versie van 2022

Go to abstract

Samenvatting

Gewasbeschermingsmiddelen kunnen in het grondwater terechtkomen (‘uitspoelen’) en daar problemen voor de drinkwaterwinning veroorzaken. Daarom wordt de kans dat een middel uitspoelt beoordeeld voordat een gewasbeschermingsmiddel wordt toegelaten op de Nederlandse markt. Nederland gebruikt sinds 2005 voor deze beoordeling de zogeheten beslisboom uitspoeling. Deze beslisboom is aangepast op basis van de nieuwste inzichten en data.

De belangrijkste aanleiding voor de aanpassing van de beslisboom is het inzicht dat de hoeveelheid organische stof in de bodem te hoog was ingeschat. Hierdoor was de berekende concentratie van gewasbeschermingsmiddelen 2 tot 5 keer lager dan volgens de nieuwe inzichten het geval is. Dit is ongewenst omdat hierdoor een gewasbeschermingsmiddel onterecht zou kunnen worden toegelaten. Fabrikanten die een gewasbeschermingsmiddel in Nederland toegelaten willen hebben, moeten daarom de aangepaste beslisboom gebruiken.

De beslisboom uitspoeling bestaat uit drie stappen. In de eerste stap voert de aanvrager een eenvoudige maar strenge berekening uit. Als het gebruik van het middel volgens deze stap als veilig wordt beschouwd, kan het middel zonder vervolgstappen worden toegelaten op de Nederlandse markt.

Als het gebruik volgens deze stap niet veilig is, is de volgende stap van de beslisboom nodig. In deze tweede stap wordt de uitgespoelde hoeveelheid van het middel preciezer bepaald, namelijk voor de gewassen waarvoor de aanvrager het product wil gebruiken. Mocht de tweede stap ook niet veilig zijn, dan kan de aanvrager in een derde stap met meetgegevens aantonen dat het middel veilig kan worden gebruikt. Als het gebruik ook volgens deze stap niet veilig is, kan het middel niet worden toegelaten op de Nederlandse markt.

Abstract

Plant protection products can leach into the groundwater and cause problems for the abstraction of drinking water. Leaching into the groundwater is therefore one of the aspects included in the evaluation procedure that precedes the authorization of plant protection products for the Dutch market. In 2005, a decision tree was introduced for performing this evaluation. This decision tree has now been revised based on the latest insights and data.

The most important reason for the revision of the decision tree is the insight that the organic matter content of the soil was being overestimated. As a result, the predicted concentration of plant protection products in the groundwater was two to 10 times too low. This is undesirable because this could lead to the unwarranted authorization of a plant protection product. Applicants who want to have a plant protection product authorized in the Netherlands must therefore use the revised decision tree.

This decision tree follows a tiered approach, which means that an applicant can start with a simple and conservative calculation procedure. If a plant protection product can be used safely according to this simple
calculation procedure, an authorization can be granted without requiring additional work.

If an authorization cannot be granted based on this simple calculation procedure, the applicant can provide additional and more precise studies. In the second tier, the applicant can demonstrate a safe use by calculating the leaching in the area in which a plant protection product is planned to be used in the Netherlands. Should the second tier not demonstrate a safe use, the applicant can use groundwater monitoring
to show that the product can be safely used in the Netherlands. If groundwater monitoring does not show a safe use as well, the product cannot be authorized for use on the Dutch market.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
2698 kb