Go to abstract

Samenvatting

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) wil graag dat consumenten zich milieuvriendelijker (duurzamer) gaan gedragen. Het RIVM is gevraagd te inventariseren wat een doelgroep succesvol tot ander gedrag aanzet, te beginnen bij een duurzamer eetpatroon. Daaraan zijn enkele criteria ontleend voor werkzame interventies (gerichte activiteiten of maatregelen). Zo moet goed beschreven worden wat het doel, de doelgroep en de methodiek van de interventie zijn. Ook moet de doelgroep betrokken worden bij de ontwikkeling ervan. Ten slotte moet de interventie goed onderbouwd zijn en moet zo snel mogelijk nadat hij is ingezet, worden getoetst of hij effectief is.

Verder blijkt het zinvol dat de overheid verschillende partijen, initiatieven en projecten bijeen brengt. De rol van verbinder stimuleert kennisuitwisseling, ook over de kwaliteit van de interventies. Het RIVM is voor deze verkenning gevraagd, omdat het ervaring heeft met (gezondheidsbevorderende) interventies, verzameld in de Interventiedatabase (www.loketgezondleven.nl). Deze database biedt een goede eerste mogelijkheid om interventies gericht op een duurzamer eetpatroon te ontsluiten.

Deze aansluiting is in praktische zin logisch, omdat dan geen nieuwe digitale infrastructuur hoeft te worden opgezet en gebruik gemaakt wordt van de reeds opgedane ervaring. Inhoudelijk zijn er ook raakvlakken, omdat maatregelen om milieuvriendelijker te eten en drinken vaak ook gezonder zijn en andersom. Eten volgens de richtlijnen voor een gezonde voeding geeft een lagere milieubelasting ten opzichte van het huidige voedselpatroon van de gemiddelde Nederlander. Zo is meer kraanwater drinken en minder frisdrank met suiker zowel gezonder als minder belastend voor het milieu. Aspecten als het productieproces en het transport van frisdrank kosten immers meer energie dan water uit de kraan drinken.

Abstract

The Dutch Ministry of Infrastructure and the Environment wants consumers to behave in a more environmentally friendly (i.e. more sustainable) manner. The Ministry has therefore asked the Dutch National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) to analyze if there are any targeted activities or measures (interventions) that are successful in promoting behaviour changes in a target group, starting with a more sustainable diet. A number of criteria for effective interventions were derived from this analysis. For instance, the purpose, target group and methodology of the intervention must be clearly described. In addition, the target group must be involved in developing the intervention. Finally, the intervention must be theoretically substantiated and must be assessed for effectiveness as soon as possible after implementation.

The analysis also revealed that it is useful when the government brings together various stakeholders, initiatives and projects. This promotes an exchange of knowledge, also concerning the quality of the interventions. RIVM was asked to perform this inventory because of its experience in the area of health-promoting interventions, as registered in the Interventions Database (www.loketgezondleven.nl). This database is a useful initial tool for collecting interventions aimed at promoting a sustainable diet.

Using the Interventions Database makes practical sense because it would eliminate the need for setting up a new digital infrastructure, and existing knowledge is optimally used. In addition, measures aimed at promoting an environmentally friendly diet may also have an impact on health. For example, diets in line with healthy diet guidelines are not only healthier but also have lower environmental impacts compared with current eating patterns in the Netherlands. For instance, a higher consumption of tap water instead of bottled or canned sugar containing soft drinks is healthier and less harmful to the environment, since the production and transport of soft drinks consumes more energy than simply drinking tap water.

Overig

Grootte
265KB